Hebreo 10

1Ya Kautuhan ni apo Moises, ay nanad aninon bat hên kangêran ya antanggapên tamo gawan kan Apo Jesu-Cristo, haka habaytoy pangiátang hên taon-taon, ta êmên mapatawad ya kasalanan lan nakadyag kasalanan, ay a makapibanal hên nakêm lan ampagsimba hên angga-angga. 2No ampakaalíh dayi hên kasalanan hên angga-angga, ya pangiátang la, ay a hila dayin angkabyatan ha kasalanan la, haka itêgên la dayi ya pangiátang la. 3Noa, ha kaptêgan, ay habaytoy pangiátang la hên taon-taon, ay ampamipaihip kanla ya makasalanan hila. 4Ta ya daya hên baka o kambing, ay taganán a makaalíh hên kasalanan. 5Kabay hên nilumatêng yay na bayri ha luta hi Apo Jesu-Cristo, ay wana kan Apo Namalyari, ya Tatang na, “A mo labay ya hinon ayop o kaatag pon ya an-iátang kamo hên tawo, kabay pinaglêan mo kon lawini ya panluta. 6Taganán a mo an-ikahigla ya hinon ayop ya ulamên hên pangiátang ha pamakikwan patawad ha kasalanan. 7Bayo wangko, ‘Apo Namalyari, atsi ko di, hên manyag kalabayan mo, hên nanad ha nakahulat ha Kahulatan ya impahulat mo, ya tungkol kangko.’ ” 8Pakaihipên tamo ya hinabi ni Apo Jesu-Cristo. Wana ya a na taganán labay ni Apo Namalyari ya hinon ayop o kaatag ya an-iátang, haka a na etaman labay-labay ya hinon ayop ya ulamên ha pamakikwan patawad ha kasalanan, habayto man ay in-átang ha pamanhumonol ha Kautuhan. 9Bayo wana êt, “Haka atsi ko di, hên manyag kalabayan mo.” Ha pangahabi nan habayto ay malinaw ya hinagilyan ni Apo Namalyari ya kamatsan ni Apo Jesu-Cristo ha manan an-iátang. 10Haka hinonol ni Apo Jesu-Cristo ya kalabayan ni Apo Namalyari. Miminghan nan in-átang ya sarili na haka hikitamoy niluminis ha kasalanan tamo, hên dinyag hên ayn kapintasan ha arapan ni Apo Namalyari. 11Ha manan kahundoan ay allo-allo hilan nakairêng hilay pari hên antuparên ya tungkulan la. Panay hilan ampamiátang hên a ampakaalíh hên kasalanan. 12Noa, hi Apo Jesu-Cristo, ay kaminghan nan in-átang ya sarili na ta êmên maalíh ya kasalanan hên angga-angga. Hên nayari nay na ya habayto, ay nikno yay na ha dapit panabtab ni Apo Namalyari hên ampamaala hên kalamo na. 13Bayro nay nan an-êngganan hên angga ha mapahambut ni apo Namalyari ya kapatsi na. 14Kaminghan nan in-átang ya sarili na ta êmên na hila dinyag banal hên angga-angga, ya hilay pinili ni Apo Namalyari hên impapawa hên mag-in kana. 15Haka ya Espiritu ni Apo Namalyari, ay ampamaptêg hên habayto kantamo gawan ha impahulat na, ya êmên di, 16“Wanan Panginoon, ‘Habaytsi ya mag-in kahundoan ko kanlan Israelita lumatêng ya allo: Itanêm koy utoh ko ha ihip la, ta êmên habaytoy nay labay lan honolên.’ ” 17Bayo wana êt, “Haka liwaan kinay kasalanan la haka pamanyag lan karawakan.” 18Kabay no napatawad ya kasalanan, ay malinaw ya ahina kailangan hên mangiátang. 19Hikaw ya patêl ko ha Panginoon, gawan ha daya ni Apo Jesus, ay makhaw ya nakêm taminan makiarap kan Apo Namalyari, hên nanad ha ampakahowên kitamina ha Kuwarto ya Pinakabanal. 20Ta ha pamiátang nan lawini na, ay nanad nawakwak hên naloat ya makogpaw ya takop ya pinagpênlan bayro ha pinakabanal ya kuwarto. Kabay nakaloat ya bayoy dann ya palako kan Apo Namalyari. Habaytoy dann ay ayn kaatag no alwan hi Apo Jesus ya ampamiyay hên ayn angga. 21Hiyay pinakapoon pari tamo ya ampamaala ha pamilya ni Apo Namalyari. 22Kabay dapat boon nakêm haka nataniêh ya paniwala tamo ha pamakiarap kana. Ta ya muwang tamo ay nalinisan kitamina ha balang kasalanan ta nanad winihikan daya na, ya karawakan nakêm tamo, haka nanad nalinisan ya lawini tamo hên lanêm ya ayn kapantag ha kalinawan. 23Pakataniêhên tamoy pamagtsiwala tamo kana, ya main kitamon maêngganan kana hên ayn pamag-alangan, gawan hi Apo Namalyari ya nangako, ay tapat. 24Haka pakaihipên tamo no ay-êmên kitamon mapukaw hên kaihipan hên kapareho tamo hên milulugud haka manyag kangêran. 25Haka paan tamon tuwarên ya kaatag ya ahinan ampi-tsi-tsipon hên magsimba, noa, kailangan mipapakhaw kitamon nakêm ha miha ta miha, laloy na amêhên, ta angkahêlêk tamina ya marani yanay pamag-orong hên Panginoon. 26No muwang tamina ya kaptêgan ya tungkol kan Apo Jesus, bayo ihundo tamo pon êt ya pamanyag kasalanan, ay ayn nanan maiátang ha ikapatawad hên kasalanan tamo. 27Ta ya maêngganan tamo, ay kapapalimoy kaparusaan ha apoy ya man-alob, ya mangulam ha kaganawan ya nag-in kapatsi ni Apo Namalyari. 28Ihipên tamo ya pinatsi hên ayn ingalo ya hinoman ya nanalanghang ha Kautuhan ni apo Moises, no main lowa o tatloy tistigos ya namaptêg ha dinyag nay kasalanan. 29Mabyat pon bayro ya pamarusa ha kaganawan ya naniwala pon bayo nanalibokot ha Anak ni Apo Namalyari. Ta ha pamanalibokot la, ay intad lan ayn pukat ya daya na, ya namaptêg ha bayoy kahundoan ya nangalíh hên kasalanan la hên naniwala hila. Haka ha dinyag lan habayto, ay minusmus la êt ya Espiritu ni Apo Namalyari, ya nangingalo kanla. Kabay taganán mabyat ya parusa kanla. 30Ta muwang tamina ya kapangyarihan ni Apo Namalyari ya naghabi, “Hiko ya manumbah, hên mamarusa kanla.” Haka wana êt, “Hiko ya Panginoon ya manatol ha pinili ko hên mag-in maának ko.” 31Taganán kapapalimo hên malatngan ya pamarusa ni Apo Namalyari ya angkabiyay hên ayn angga. 32Noa, ihipên yo hên haton babayo kaw hên naniwala kan Apo Jesu-Cristo, ya nadanasan yo man hên hadyay pamairap, ay nagtêêh kaw. 33Ha arapan hên kal-atan, ay minusmus kaw, haka pinairapan. Bayo no êmbayroy dinyag la ha kalamo yo, ay andamayan yo hila etaman. 34Ta iningalwan yo hilay inhukul gawan ha paniwala la kan Apo Jesu-Cristo. Haka hên main nangayun bandi yo, ay pinaulayan yo hila hên main kahiglaan, gawan muwang yo, ya ha langit ay main kaw hên matanggap ya ayn angga ya mangêd ha bandi. 35Kabay pataniêhên yoy paniwala yo kan Apo Namalyari, gawan main kaw hên maêngganan kana ya primyo ya ayn kapantag ha kangêran. 36Dapat kaw hên mag-in mapagtêêh ha pamanhumonol yo ha kalabayan ni Apo Namalyari, ta êmên yo matanggap ya impangako na. 37Gawan main yan impahulat ya wana, “Marani yanay pamanlumatêng nan habaytoy lumatêng. A nan paulayan ya main mangabala ha pamanlumatêng na. 38Hilay an-itad kon ayn kasalanan, ay dyanan biyay ya ayn angga gawan ha paniwala la. Noa, hilay manalibokot ay a ko an-ikahigla.” 39Habaytoy hinabi ni Apo Namalyari, noa, hikitamo etaman, ay alwa kitamon kalamo lan ampanalibokot ya ipapawa kan Apo Namalyari hên angga-angga, ta hikitamoy kalamo lan main paniwala ya dyanan biyay ya ayn angga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\