Hebreo 13

1Dapat yon ihundo ya pamilulugud yo, gawan patêl kaw ha Panginoon. 2Dapat mag-in mahigla ya pamahowên yo kanlan ubat ha marayo, ya lumatêng bahên, ta ha êmbayro, ay main nanan nakapahowên hên anghel ni Apo Namalyari hên a la muwang. 3Dapat yon ingalwan ya kapareho yo, ya atsi ha hukulan haka hilay ampairapan gawan ha paniwala la kan Apo Jesu-Cristo. Pakidamayan yo hila hên nanad sarili yon lawini ya ampairapan. 4Hilay nipag-ahawa, ay dapat lan galangên ya pamag-ahawa la. Haka kailangan pareho hilan mag-in tapat ha miha ta miha. Ta parusaan ni Apo Namalyari hilay ampanakêh ha alwa lan ahawa. 5Paan kaw mag-in kamata hên pera. Dapat mahigla kaw hino man ya kapanapolan yo. Ta wani Apo Namalyari ya, “A kataw lakwanan o paulayan man.” 6Kabay makhaw ya nakêm tamon maghabin êmên di, “Hi Panginoon ya ampanawop kangko, kabay a ko angkalimo. Ayn makaantsi kangko!” 7Dapat yon ihipên ya hilay unan namaala kamoyu, ya nanoro kamoyu hên habi ni Apo Namalyari, no ay-êmên nahêlêk ya kangêran ha pamimiyay la, haka no ay-êmên hila natsi. Haka dapat yon tuwarên ya paniwala la. 8Hi Apo Jesu-Cristo etaman, ya ampaniwal-an la, ay a ampangoman. No ay-êmên ya hên hato, ay êmên ya êt bayro amêhên haka hên angga-angga. 9Paan kaw pagtan ha hinoman ya toro ya kalokwan. Mangêd no ya paniwala yo ay antumaniêh gawan ha ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari, kanan pamanhumonol ha patakaran ya tungkol ha bawal hên kaên. Ya pamanhumonol kanlan habaytoy patakaran ay a ampakataniêh hên paniwala. 10Hilay ampamihundo hên pamiátang lan ayop ha pagsimbaan hên pamanhumonol ha Kautuhan ni apo Moises, ay a makapakilamo kantamo, ya makiarap kan Apo Namalyari gawan kan Apo Jesus ya namiátang hên sarili na. 11Habaytoy daya lan ayop ya an-iátang taon-taon para ha kasalanan, ay gintan nan pinakapoon pari ha Pinakabanal ya Kuwarto. Noa, ya lawini lan ayop ya in-átang, ay in-ulam ha marayo-dayo ha paidyanan la. 12Êmbayro etaman hi Apo Jesu-Cristo, ay gintan ha marayo-dayo ha balayan hên impako ha koros, hên hiyay natsi, ta êmên malinisan kitamo ha kasalanan tamo hên daya na. 13Kabay lakwên tamo hi Apo Jesus ha marayo-dayo ha balayan, ya labay habiên, magpapawa kitamo kanlan êndat la ya mag-in hilan mangêd ha hêlêk ni Apo Namalyari ha pamanhumonol ha Kautuhan, haka makilamo kitamo kan Apo Jesus. Magtêêh kitamo ha pamandaêh hên nanad ha tinêêh na. 14Gawan alwan bayri ha luta ya paidyanan tamo hên ayn angga, noa, main kitamon an-êngganan, ya balayan ha langit ya ayn angga. 15Kabay panay kitamon magpuri haka magpahalamat kan Apo Namalyari gawan kan Apo Jesus, ta habaytoy átang lan ampaniwala kana. 16Paan tamon liwaan hên manyag kangêran haka manawop ha kaatag, ta habayto êt ya átang ya ampamahigla kan Apo Namalyari. 17Palokop kaw kanlan ampamaala kamoyun ampaniwala, ta hilay ampakapataniêh hên paniwala yo, haka pakibatan la kan Apo Namalyari no a la daygên ya habayto. No honolên yo hila, ay mahigla lan tuparên ya tungkulan la. Noa, no a yo hila honolên, ay tumabang hila, haka habaytoy alwan ha ikakangêd yo. 18Ihalangin yo kay. Angkasigurado naên ya malinis ya konsinsya naên, ta ampakapakikwanan naên, ya makapamiyay kay hên main kangêran hên allo-allo. 19Ampakidoko ko kamoyu ya ihalangin yo ko ya tampol akon makaorong bahên kamoyu. 20An-ihalangin kataw ya hi Apo Namalyari ya ampangubatan hên kapatêkbêkan ay mam-i kamoyu hên kaganawan kailangan yo, ta êmên ha hawop ni Panginoon Jesu-Cristo, ay mahonol yoy kalabayan na, ya makapahigla kana. Hiyay namabiyay oman kan Panginoon tamon Jesus, ya pastol ya ayn kapantag, ya natsi hên nam-in daya na, ya namaptêg ha bayoy kahundoan ya ayn angga. Puriên tamo hi Panginoon Jesu-Cristo hên ayn angga! Amen. 22Patêl ha Panginoon, paan kaw dayi hên humawa ha an-iaral ko kamoyu di, ta alwa etaman makarang ya hata hulat. 23Labay ko êt hên ipamwang kamoyu, ya hi Timoteo, ya patêl tamo ha Panginoon, ay in-awah ha hukulan. No tampol yan makalatêng bayri, ay pagkalamo ko ya ha paniraw ko bahên. 24Ikumusta yo kay awud kanlan ampamaala kamoyu, haka kanlan kaganawan ya pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana ya atsi bahên. Angkumustaên kaw etaman lan patêl ha Panginoon ya taga-bansan Italia. 25Ingalwan na kaw dayi ni Apo Namalyari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\