Hebreo 6

1Kabay a tamina orongên bat ya unan intoro kantamo ubat ha habi ni Apo Namalyari ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo, noa, paulayan tamo hên mapahanan ya pamangintindi tamo ta êmên kitamo mag-in manakêm. Alwa taminan piorong-orongan hên pag-aralan bat ya unan intoro kantamo, ya dapat paghêhêan hên talibatokan ya pamanyag hên ayn pukat haka dapat maniwala kan Apo Namalyari, 2haka ya toro ya tungkol ha pamawtismo, ya paypalunto hên gamêt no ihalangin hilay binawtismoan, ya pangoman mabiyay hên hilay natsi, haka ya parusa ya ayn anggaan. 3Kabay ha hawop ni Apo Namalyari, ay pahanan tamo ya kamwangan tamo ya tungkol ha paniwala kan Apo Jesu-Cristo. 4Ta hilay nanalibokot ha unan intoro kanla ay ahina makaorong hên maniwala kan Apo Jesu-Cristo. Mana hilay nan nahawangan hên Espiritu ni Apo Namalyari haka nadanasan lay nay kapangyarihan na haka ya ayn kapantag ya ingalo na. 5Naranasan la êt no ay-êmên kakangêd ya habi ni Apo Namalyari haka ya kapangyarihan na ya iubuh nay nan ipamwang lano. 6No tinalibatokan lay habayto, ay a hilay na makaorong kan Apo Jesu-Cristo, ta nanad ha impako la yan oman ha koros hên impakarêng-êy ha arapan hên kal-atan. 7An-ingalwan ni Apo Namalyari ya hilay ampaniwala, ya nanad luta ya panay angkauranan, haka angkatuboan hên kal-atan tanaman ya mapakinabangnan. 8Noa, no antumabon ya habaytoy luta hên tanyuong haka kinêw ya nipagdiwi, ay ayn yan pukat. A mabuyot ay ihumpa ya habayto bayo ulamên. Êmbayro êt ay parusaan ni Apo Namalyari hilay nanad hatoy luta ya antumabon. 9Anlugurên naên patêl, êmbayro man ya pamanulat naên, ay angkasigurado naên ya a malyari kamoyu ya êmbayro, ta madyanan na kaw ni Apo Namalyari hên ikakangêd yo, ya an-idin na kanlan atsi ha dann hên kaligtasan. 10Taganán makatoynungan ya. A na liwaan ya dinyag yo ha ikakangêd na, haka ya pamanlugud yo kana, ya impahlêk yoy na, haka ya an-ipahlêk yo angga amêhên ha pamanawop yo ha kapareho yon pinili na hên mag-in kana. 11Labay-labay naên dayi hên mahêlêk ha balang miha kamoyu ya ihundo yoy habaytoy pamanlugud yo angga ha anggaan, ta êmên sigurado yon matanggap ya an-êngganan yo. 12A naên labay ya mag-in mabarog kaw ha pamanhumonol kana, ta labay naên hên totoên yo hilay naniwala haka nagtêêh, ya hilay makatanggap hên impangako na. 13Hên nangako ya hi Apo Namalyari kan apo Abraham, ay nanumpa ya ha sarili na ya tuparên nay habayto gawan ayn makapangyarihan kana. 14Wani Apo Namalyari kan apo Abraham, “An-ipangako ko kamo ya ingalwan kata haka pakal-atên ya mag-in kaapo-apoan mo.” 15Hi apo Abraham ay nagtêêh hên nangênggan hên angga ha natanggap nay habaytoy impangako kana. 16No hikitamoy ampanumpa, ay ampanggamit kitamon langan hên mihay makapangyarihan kantamo, haka no main manumpa, ay sigurado ya habayto. 17Êmbayro êt, hên nangako ya hi Apo Namalyari kan apo Abraham, ay nanumpa ya, ya tuparên nay habayto. Dinyag nay habayto, ta êmên na maipahlêk kanlan pinangakoan na, ya a ampangoman ya anhabiên na. 18Atsi kantamo ya pangako na haka ya humpa na, ya a maoman gawan a ya ampaglaram. Kabay malyarin mag-in makhaw ya nakêm tamo ya tampol hên nagpahawop kana, hên nangênggan ha impangako na kantamo. 19Habaytoy an-êngganan tamo kana, ay ampamataniêh hên paniwala tamo. Ta ya paniwal-an tamo ay hi Apo Jesus ya nanad nakadann ana ha pinagpênlan bayro ha Pinakabanal ya Kuwarto ha Templo ha langit ha arapan ni Apo Namalyari. 20Nuna yay na bayro hi Apo Jesus hên nag-in mámilatan tamo kan Apo Namalyari ta hiyay nag-in pinakapoon pari hên ayn anggaan, hên nanad ha pangapari ni Melquisedec.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\