Hebreo 9

1Ha unan kahundoan ni Apo Namalyari, ay mal-at ya patakaran no ay-êmên ya pamagsimba kana, haka tungkol ha tolda ya pagsimbaan kana. 2Habaytoy toldan pagsimbaan, ay main loway kuwarto ya pinagpênlan ya ilwangan. Ya unan kuwarto ya howênên, ay ambaêgên Kuwarto ya Banal. Atsi bayro ya paybul-ihan solo, haka ya lamisa ya nag puto, ya in-átang kan Apo Namalyari. 3Main makogpaw ya takop ya pinagpênlan bayro ha ikalwan kuwarto ya pagsimbaan ya atsi ha pinakalalê, ya ambaêgên Kuwarto ya Pinakabanal. 4Atsi bayro ya gintoy paybul-ihan hên paypaahukan hên pabango ha pamagsimba kan Apo Namalyari. Atsi êt bayro ya Baol hên Kahundoan, ya nilatopan hên ginto. Bayro ha lalên Baol ay nag silyaw ya dyag ha ginto ya nag laman hên habaytoy pamangan ya ubat ha langit ya ambaêgên manna. Atsi êt bayro ha Baol ya têkên ni Aaron ya nanlanubu, haka ya pinipakay bato ya pinamidukitan hên Kautuhan ni Apo Namalyari. 5Ha babo hên takap hên habaytoy Baol, ay main impairêng ya nanad loway anghel ya nag pakpak, ya pamaptêg ya atsi bayro hi Apo Namalyari. Angkahalokoban hên pakpak la ya takap hên habaytoy Baol, ya logal ya pamakikwaan ingalo. Noa, a naên pon iubuh hên maipalinaw ya habayto di ha hulat amêhên. 6Êmbayro ya pangadyag ha lalên tolda ya pagsimbaan kan Apo Namalyari. Allo-allo hilan hinumwên ha unan kuwarto hilay pari ta bayro lan andaygên ya tungkulan lan magsimba. 7Noa, ya pinakapoon pari bat ya nakahowên ha ikalwan kuwarto haka minghan bat ha mihay taon. A ya nakahowên no ayn yan anggêtan hên daya hên ayop ya iátang, ta êmên kikwan patawad ha kasalanan na, haka kasalanan nan kapareho nan Israelita, ya a la tinalagá. 8Ha êmbayro, ay an-ipalinaw nan Espiritu ni Apo Namalyari, ya ayn bat ampakaarap kan Apo Namalyari no a maoman ya unan utoh hên tungkol ha pagsimbaan. 9Habaytoy toldan pagsimbaan ha luta ay mapangwaan tamon aral amêhên. Habaytoy pam-in digalo haka pangiátang ta êmên mapatawad ya kasalanan lan nakadyag kasalanan, ay a makapatêkbêk hên nakêm lan ampagsimba gawan a hila makaalíh hên kasalanan. 10Habaytoy utoh ay panay tungkol bat hên lawini hên nanad ha hinoy bawal hên tungkol ha pamangan, inêmên haka pamaglinis hên lawini. Habaytoy dapat honolên angga ha a pon indin ni Apo Namalyari ya bayoy kahundoan. 11Noa, amêhên nilumatêng hi Apo Jesu-Cristo, hên nag-in pinakapoon pari tamo haka magbêlêkêbêk ha bêkê tamo ya kangêran ya ubat ha bayoy kahundoan. A ya ampaghuyo ha pagsimbaan lan ninuno, ta atsi yay na ha langit ha mantêg pagsimbaan kan Apo Namalyari. Habaytoy mangêd ha pagsimbaan lan ninuno gawan a ya dinyag hên tawo haka ayn ya di ha luta ta atsi ya bayro ha langit. 12Ya pamanhumwên na bayro ay minghan bat, haka alwan gawan ha daya hên kambing o biseron baka, noa, ha sarili nan daya, ya pamayad hên parusan kasalanan tamo ta êmên kitamo miligtas hên angga-angga. 13Main pukat ya inwihik ya daya hên kambing, baka haka abo hên in-ulam ya biseron baka, ya inwihik ha ninuno tamo. Habaytoy nakalinis kanla ha kaganawan dinyag lay nakarêmêk kanla, ta êmên matanggap ni Apo Namalyari ya pamagsimba la. 14Noa, taganán makapangyarihan ya daya ni Apo Jesu-Cristo kanan daya lan habaytoy ayop. Awo, gawan bay, ha kapangyarihan nan Espiritu ni Apo Namalyari, ya ampamiyay hên ayn angga, ay indin ni Apo Jesu-Cristo ya biyay na, ya ayn kapintasan. Habaytoy daya na ay nakalinis hên nakêm tamo ha kaganawan dinyag tamo ya ayn pukat. Kabay makapagsimba kitamo kan Apo Namalyari ya angkabiyay. 15Kabay hi Apo Jesu-Cristo ay mámilatan bayro ha bayoy kahundoan ni Apo Namalyari ha tawo, ta êmên hikitamoy pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana, ay madyanan biyay ya ayn anggaan. Habaytoy malyari gawan ha pangamatsi na, ya nangakbus kantamo ha parusa hên kasalanan tamo, ya a kitamo hinumonol ha unan kahundoan. 16Habaytoy nanad ha mihay mabandi ya main hulat no hinoy pamibalagan nan pibandian na no matsi ya. Ayn makinabang hên habayto angga ha mapaptêgan ya natsi yay nay mabandi, 17ta habaytoy hulat ay ayn pukat kaban angkabiyay pon ya mabandi. 18Êmbayro êt ha unan kahundoan, main pinatsi, bayo nagkamain alagá ya habaytoy kahundoan. 19Alimbawa hi apo Moises hên naipamulah nay Kautuhan kanlan kapareho nan Israelita, ay nangwa yan daya hên kambing haka biseron baka ya pinatsi la, bayo pinahanan nan lanêm. Nangwa yan naorit ya habot tupa ya impêtêh na ha yagaw hên isopo haka na indêrê ha daya ta inwihik na ha tawo haka ha naka-tsili-tsil ya papel ya pinangihulatan hên Kautuhan. 20Kaban andaygên nay habayto ay wani apo Moises, “Hata daya ay pamaptêg ya maalagá ya hata kahundoan ya an-ipahonol kamoyu ni Apo Namalyari.” 21Winihikan na êt ya toldan pagsimbaan la kan Apo Namalyari haka ya anggamitên la ha pamagsimba la. 22Ha pamanhumonol ha Kautuhan, ay ayn angkalinisan, no ayn pon ipadaya ya ayop. Êmbayro etaman ayn kapatawaran ha kasalanan no ayn ipadaya. 23Habaytoy toldan pagsimbaan ay nanad aninon bat hên mantêg pagsimbaan kan Apo Namalyari ha langit. Êmbayro man, ay habaytoy kailangan hên malinisan hên dayan ayop, kabay habayto etaman ya mantêg pagsimbaan kan Apo Namalyari ha langit, ay kailangan hên daya ni Apo Jesu-Cristo ya maalagá ha dayan ayop. 24Ta mantêg pagsimbaan kan Apo Namalyari ha langit ya hinowênan ni Apo Jesu-Cristo hên nag-in mámilatan kantamo hên angga-angga. A ya hinumwên ha pinakalalên pagsimbaan ha luta, ya nanad aninon bat hên mantêg pagsimbaan. 25Ya dinyag ni Apo Jesu-Cristo, ay minghan bat, alwan nanad kanlan pinakapoon pari ya taon-taon hên ampantan hên daya hên ayop ha Pinakabanal ya Kuwarto ya atsi ha pagsimbaan lan ninuno. A na kailangan hên pioman-oman hên mamiátang lawini na. 26Ya pamiátang nan sarili na, ay minghan bêngat, haka hêpat ya habayto hên angga ha anggaan hên luta. No alwa dayi hên êmbayro, ya minghan bêngat, ay kailangan dayi ya paoman-oman ya pangamatsi na paubat hên dinyag ya luta ta êmên maalíh ya kasalanan. 27Tinalagá ni Apo Namalyari ya maubuh kitamon matsi hên minghan bêngat, bayo hatolan ana. 28Êmbayro êt hi Apo Jesu-Cristo ay minghan bat hên natsi ha pangalíh hên kasalanan hên kal-atan. Kabay ha pag-orong na di ay a yay nan matsin oman gawan ha kasalanan tamo, noa, mag-orong ya, ta êmên na kowên hilay taganán ampangênggan kana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\