Santiago 1

1Hiko hi Santiago ya ampaghuyo kan Apo Namalyari haka kan Panginoon tamon Jesu-Cristo. Anhulatan kataw ya kapareho kon Israelita, ya ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ya nanga-pitatayak ha mal-at ya bansa. Angkumustaên kataw. 2Hikaw ya patêl ko ha Panginoon, dapat humiglay nakêm yo, no lumatêng kamoyu ya hino-hino kay na hên ya kairapan, 3ta mana yoy nan muwang ya habaytsi, ya kairapan, ya panubuk hên paniwala yo, ay lalo hên mamahan hên pamagtêêh yo, no a kaw pahambut ha pamanubuk. 4Kabay magpakatêêh kaw, ta êmên ngumangêd ya ugali yo, haka kaw mag-in ganap ya taganán ayn pamagkulang kan Apo Namalyari. 5Noa, no ampagkulang kaw ha kagalingan hên manyag kalabayan na, ay kikwa kaw kana, ta mapam-i ya ha kaganawan makikwa kana hên a mamarêng-êy. 6Noa, no kikwa kaw, ay kailangan main kaw hên paniwala, ya ayn pamag-alangan hên dyanan na kaw. Ta no main kaw hên pamag-alangan ha nakêm, ay nanad kaw hên tandulon ha dagat ya ampidulin-dulin hên angin ha antoman. 7No êmbayro kaw, ay paan yoy nan ihipên ya main kaw pon maêngganan kanan Panginoon, 8ta ampag-alangan ya nakêm yo, haka alwa kaw mapaypaniwal-an. 9Hikaw ya patêl ha Panginoon ya mangairap, ay dapat pakahigla kaw gawan matag-ay kaw ha hêlêk ni Apo Namalyari, 10haka hikaw etaman ya mangabandi, ay dapat pakahigla kaw no umaypa ya tungkulan yo gawan ha paniwala yo, ta hilay mangabandi ay nanad hilan bulaklak ya a mabuyot. 11Ta no hadyay omot allo ay angkawngêy ya bulaklak haka angkaalíh ya kahampatan la. Êmbayro etaman hilay mangabandi. Kaban ampag-obra hila, ay bigla hilan matsi. 12An-ingalwan ni Apo Namalyari hilay ampakatêêh ha kairapan. Hata kairapan ay pamanubuk ha paniwala la kan Apo Jesu-Cristo. Gawan a hila ampahambut ha pamanubuk, ay angkamwangan ya makhaw ya paniwala la, kabay dyanan hilan biyay ya ayn angga, ya impangako hên Panginoon kanlan ampanlugud kana. 13No ampakaranas kaw hên kairapan haka hên pamanukso, ay paan yon habiên ya hi Apo Namalyari ya ampanukso kamoyu, ta a ya matukso hên manyag karawakan, haka a ya manukso hên hinoman. 14Noa, ampanukso kamoyu ya sarili yon karawakan kalabayan, ta habain ya mangamuyot kamoyu, 15bayo no dyanan yon logal ha nakêm yo ya habayto, ay makadyag kaw hên kasalanan, haka no panay kaw manyag hên kasalanan, ay mipalako kaw ha kamatsan. 16Anlugurên kon patêl ha Panginoon, paan kaw paamuyot hên mangihip ya hi Apo Namalyari ya ampanukso kamoyu. 17Ta hiyay Tatang tamo, ya nanyag hên ampipanhumawang ha langit. Hiyay ampam-i hên kaganawan ya mangêd haka ganap, ya ikakangêd tamo, haka a ya ampangoman, ampangoman man ya hawang ha langit. 18Tinalagá nan hikitamoy mag-in maának na, kabay hinawpan na kitamo ta êmên tamo maintindihan ya habi nay kaptêgan. Dinyag nay habayto, ta êmên ha balang dinyag na, ay hikitamo ya pinili na hên mag-in kana, hên nanad ha pamamili na hên pinakamaalagáy bandi na. 19Anlugurên kon patêl ha Panginoon, pakaintindiên yo ya habaytsi. Dapat manggilam kaw mangêd, bayo kaw maghabi, haka paan kaw bat hên manuluk, 20ta no main kaw hên huluk, ay a yo madyag ya mangêd ha hêlêk ni Apo Namalyari. 21Kabay itêgên yoy nay pamanyag hên karêmêkan kalabayan lawini, haka ya pamanyag hên kaatag pon ya karawakan. Dapat kaaypaan nakêm yon honolên ya habi ni Apo Namalyari ya atsi yana ha nakêm yo, ta habayto ya makapiligtas kamoyu ha parusa ya ayn anggaan. 22Dapat yon honolên ya habi ni Apo Namalyari, ta no bat yo tanan panggilam-gilam, ta a yo anhonolên, ay anlokoên yoy sarili yo hên iligtas kaw ni Apo Namalyari. 23Ta no anggilamên yon bêngat, ta a yo anhonolên, ay nanad kaw inumarap ha solamin, 24ya pangayari yon nahêlêk ya sarili yo, ay tampol yon naliwaan no ay-êmên ya lupa yo. 25Noa, no panay yon pakapag-aralan ya kabooan hên an-itoro ni Apo Namalyari, ya makapiligtas kantamo, haka a yo anliwaan hên honolên ya namwangan yo, ay ingalwan na kaw. 26No êndat yon mangêd ya pamaghuyo yo kan Apo Namalyari, noa, ayn kaw etaman hên pamagpigil ha dila yo, ay anlokoên yoy sarili yo, haka ayn alagá ya êndat yon mangêd ya pamaghuyo yo kan Apo Namalyari. 27No labay tamon mag-in pêtêg haka maalagá ya pamaghuyo tamo kan Apo Namalyari, ya Tatang tamo, ay dapat tamon hawpan hilay olila, haka hilay kapaingalo ya babayi ya bawo. Dapat kaillag kitamo etaman ta êmên a kitamo magtan ha karawakan lan a ampagpalokop kan Apo Namalyari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\