Santiago 2

1Hikaw ya patêl ko, gawan ampaniwala kaw kan Panginoon Jesu-Cristo, ya ayn kapantag, ya Panginoon hên langit, ay dapat pantag ya hêlêk yo ha kapareho yo. 2Alimbawa, no atsi kaw ha pagtsiponan yo, ta main lumatêng ya mihay lalaki ya mabandi, ya nakahinghing hên ginto, haka nakabaro hên mahampat, bayo main êt lumatêng ya mihay lalaki ya mairap ya nakabaro hên galot-galot, 3ta mahiglay pananggap yo kanan nakabaro hên mahampat hên paiknoên ha mahampat ya iknoan, yan paiknoên yoy mairap akik ha danin bitsih yo, o habiên yo ya mirêng ya tana, 4ay alwan pantag ya hêlêk yo ha kapareho yo. Mapamili kaw! 5Anlugurên kon patêl ha Panginoon, pakagilamên yoy anhabiên ko. Hi Apo Namalyari ya namili kanlan mangairap ha hêlêk tawo, hên magkamain hên nataniêh ya paniwala kana, haka hên mag-in kalamo na ha langit, ya logal ya impangako na kanlan ampanlugud kana. 6Yan hikaw ya nammusmus ha mairap. Yarin a yo muwang ya hilay mabandi ay ampamarusa kamoyu, haka hilay ampamiarap kamoyu ha mánlingon kaso! 7Hila êt ya ampaghabin pamanira ha ampaghuyuan yo, ya hi Panginoon Jesu-Cristo. 8Main nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari ya wana, “Lugurên moy kapareho mo hên nanad ha pamanlugud mo ha sarili mo.” No taganán anhonolên yoy habaytoy maalagáy utoh ni Apo Namalyari, ay mangêd ya andaygên yo. 9Noa, no alwan pantag ya hêlêk yo ha kapareho yo, ay kasalanan ya habayto, haka gawan ha anhumalanghang kaw ha Kautuhan, ay parusaan kaw ni Apo Namalyari. 10Ta no a tamo anhonolên ya agyan mihay utoh na, ay parusaan kitamo, ta nanad êt bêngat a tamo hinonol ya kaganawan Kautuhan na. 11Ta hi Apo Namalyari ya namiutoh ya paan mamabayi o makilalaki, ay hiya etaman ya namiutoh ya paan mamatsin kapareho. No a kaw man namabayi o nakilalaki, yan namatsi kaw hên kapareho yo, ay nakadyag kaw hên kasalanan, ta a yo hinonol ya habaytoy Kautuhan na. 12Kabay dapat ya anhabiên yo haka ya andaygên yo, ay mag-in mangêd, ta muwang yo ya hatolan kaw ni Apo Namalyari ha panggamit hên kaganawan hên an-itoro na ya makapiligtas kamoyu. 13Ta no ayn kitamon ingalo ha kapareho tamo, ay a na kitaminan ingalwan ni Apo Namalyari ha allo nan pamanatol hên mam-in parusa. Noa, hilay maingaloên, ay ayn ikapotog ha allon habayto. 14Hikaw ya patêl ko ha Panginoon, no main maghabin hiyay ampaniwala, yan a nan ampaptêgan ha mangangêd ya dyag na, ay yarin miligtas ya ha parusa ya ayn anggaan ha êmbayroy paniwala na, ya ayn kalamoy mangangêd ya dyag! 15Alimbawa, no main kitamon patêl ha Panginoon ya ayn maibaro haka ayn maêkan, 16ta habiên yo kana, ya muli ya tana hên patêkbêk ya nakêm hên dyanan ya dayi ni Apo Namalyari hên takop haka pamangan, yan a yo yan dinyanan hên kailangan na, agyan main kaw hên maihawop, ay yarin mangêd ya habaytoy hinabi yo kana! 17Êmbayro etaman ya paniwala, ya ayn kalamoy mangangêd ya dyag, ay ayn pukat. 18Kayno main ampidibate ya alwan pareho ya paniwala no ay-êmên kitamon miligtas ha parusa gawan kasalanan tamo. Ta wanlan kaatag ya hukad tanay paniwala ya ayn kalamoy mangangêd ya dyag êmên hila miligtas. Wanlan kaatag êt, ya hukad tanay mangangêd ya dyag ya ayn kalamoy paniwala êmên miligtas hila. Ya pamakibat ko etaman kanlan ampaghabin êmbayro ay, habaytoy pamanyag kon mangangêd ay ampamaptêg ya main akon paniwala. Yarin mapaptêgan la ya paniwala la no ayn kalamoy mangangêd ya dyag! 19Ampaniwala kaw ya mimihay Diyos haka yabay ya hi Apo Namalyari. Mangêd, noa, kulang pon ha ikaligtas yo ha parusa ha impiyerno! Hila man ya narawak ya a angkahêlêk ay ampaniwala ya mimihay Diyos, haka ampamêgpêg gawan ha limo la kana. 20Main pon kamoyu ya kulang ha pamangintindi? Labay yon paptêgan ko kamoyu ya ayn pukat ya paniwala ya ayn kalamoy mangangêd ya dyag! 21Ihipên yo hi apo Abraham ya ninuno tamo, ya intad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan gawan ha iparaya na dayi kana ya anak na hi Isaac. 22Nahêlêk tamo bayro ya paniwala ni apo Abraham, ya main kalamoy dyag. Ya dinyag na ay namaptêg hên usto ya paniwala na. 23Natupad ya nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari, ya wana, “Hi apo Abraham ay naniwala kan Apo Namalyari. Kabay intad ni Apo Namalyari hi Abraham hên ayn kasalanan.” Haka ya pamaêg la kan apo Abraham ay kaluguran ni Apo Namalyari. 24Nahêlêk yo no ay-êmên intad hên ayn kasalanan hilay main mangangêd ya dyag, alwan gawan ha anhabiên la ya ampaniwala hila. 25Êmên êt bayro kan Rahab, ya mihay hostis hên hato ya nagbayo, ya intad hên ayn kasalanan gawan ha dinyag nay mangêd ha pamitago na hên mángimaton, ya kapareho tamon Israelita, haka ha pamitoro na kanla ha kaatag ya dann, ta êmên hila a madakêp. 26No ay-êmên ya lawini ya ayn nanan kaêlwa, ay natsi, ay êmên êt bayro, ya paniwala kan Apo Jesu-Cristo, ya ayn kalamoy mangangêd ya dyag, ay nanad natsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\