Santiago 3

1Hikaw ya patêl ko ha Panginoon, paan kaw bat mangihip hên mag-in mánoro hên habi ni Apo Namalyari, ta muwang yoy na, ya mabyat pon ya pamarusa na kannaên mánoro no makadyag kay hên narawak kanan pamarusa na kanlan kaatag. 2Ha kaptêgan, ya balang miha kantamo ay panay hên ampimali. No main kamoyu ya a ampimali ha pamaghabi, ay hila ay ayn kapintasan, ta muwang lan pigilên ya sarili la. 3Alimbawa ha kabayo, no dyanan tamo hên pakayat ya nag hêêl, ya bêbêy la, ay mapahonol tamo ya ha antoman ya lakwên tamo. 4Ihipên yoy barko ha dagat ya angkaidulin makhaw ya angin, kahlayan la man, angkaibawit hilan kapitan hên barko no antoy labay nan pangilakwan gawan ha nanaway timón ya pangibawit la. 5Êmbayro êt ya dila tamo, agyan nanawa ya, ay angkagamit ya ha pamaglalang. Ihipên yoy ibon dêkêt apoy, no kumlab ya habayto, ay ampakaulam hên kapanawgtugan. 6Ya dila ay ampakahira hên nanad ha apoy ya ampakaulam. Ya dila tamo, ya nakalamo ha lawini tamo, ay panay ampangubatan hên hino-hino kay na hên ya karawakan ya ampakahiran ugali tamo. Hata karawakan, ya ubat kan Satanas, ay nanad apoy ya angkumlab kaban biyay tamo. 7Malyari tamon toroan ya kaganawan mangahilêb ya ayop, nanad ha manok lalê, kênan dagat, haka hinon ampandakap ha luta. Haka main nanan nakatoro kanlan habayto, 8noa, a tamo mapigil ya dila tamo, ta panay yan ampanyag karawakan haka ampaniran kapareho tamo. 9Habaytsi ya dila ay anggamitên hên magpuri kan Apo Namalyari ya Tatang tamo haka hên manuboy kanlan kapareho tamo. No tubuyan tamoy kapareho tamo ay nanad hên antubuyan tamo hi Apo Namalyari, ya nam-i kantamo hên ihip hên nanad ihip na. 10Mimihay bêbêy ya an-awahan hên pamagpuri haka tuboy. Hikaw ya patêl ko ha Panginoon, alwan mangêd ya habayto. 11Yarin umawah ha mimihay sibol ya naayang ya lanêm haka nalait ya lanêm! 12Hikaw ya patêl ko ha Panginoon, yarin managêy hên olibo ya poon igos, o managêy hên igos ya kinêw hên ubas! Êmbayro etaman, a umawah ya mangêd ya lanêm ha an-awahan hên nalait ya lanêm. Habaytsi ya mag-in dapat ha dila tamo, ya gamitên ha panay ikakangêd. 13No main kamoyu ya muwang nay sarili na haka main pamangintindi, ay dapat yon paptêgan ya habayto ha kangêran dyag yo ha pamimiyay yo hên main kaaypaan nakêm haka talino ya ubat kan Apo Namalyari. 14Noa, no main kaw hakit nakêm gawan ha angkaridya kaw, haka labay yon panay kalabayan yo ya mahonol, ay dapat paan yon ipagmahlay ya ubat kan Apo Namalyari ya talino yo, ta ha êmbayro ay daygên yon kalaraman ya kaptêgan. 15Ta no êmbayroy nakêm yo, ay alwan ubat kan Apo Namalyari ya talino yo ya an-ipagmahlay yo. Ta habayto ay ubat di ha luta, kanlan Satanas, alwa kan Apo Namalyari. 16Ta no angkaridya kaw, haka labay yon panay kalabayan yo ya mahonol, ay magkamain gulo haka hino-hino kay na hên ya karawakan. 17Noa, no ubat kan Apo Namalyari ya talino yo, ay panay kangêran ya atsi ha nakêm yo. Mag-in kaw hên mámilatan, maaypa ya nakêm, kamwang makilamo, maingaloên, mapanawop, ayn anggampian, haka ayn pagbabara. 18No mag-in kaw hên mámilatan, ay makapamiyay kaw hên mahonol kan Apo Namalyari, ta no hinoy intanêm, hiya êt ya popolên.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\