Santiago 4

1Hinoy ampangubatan hên hubakan haka gulo yo? Yarin alwan ubat ha kalabayan yon mitag-ay kaw, ya ampamagulon kangêran kaihipan yo! 2Main kaw hên labay makwa, noa, a yon makwa ya habayto kabay nakal-an kaw hên mamatsi. Angkaridya kaw ha a yo man makwa, kabay angkanga-pihuhubak kaw hên angkagulo. A kaw madyanan, gawan a kaw ampakikwa kan Apo Namalyari. 3Ampakikwa kaw man, ay a kaw dyanan, gawan alwan kalabayan ni Apo Namalyari ya atsi ha ihip yo, ta pansarili yon bat kalabayan ya habayto. 4Nanad kaw kanlan ampakilalaki ya alwan tapat ha ahawa yo, ta alwan hi Apo Namalyari ya anlugurên yo! Yarin a yo muwang no anlugurên yoy atsi ha luta, ay anhumalanghang kaw kan Apo Namalyari! Kabay no antalagaên yoy pamanyag hên a na labay ni Apo Namalyari, ay mag-in kaw hên kapatsi na. 5Kayno êndat yon ayn kaptêgan ya nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari, ya wana, “A na labay ni Apo Namalyari ya main yan kaayuan ha pamanlugud tamo kana, ha Espiritu na, ya impahapat na kantamo.” 6Noa, maingaloên hi Apo Namalyari, kabay nakahulat ya êmên di ha Kahulatan na. “A na labay ni Apo Namalyari ya dyag lan mapagmatag-ay, noa, an-ingalwan na hilay maaypa ya nakêm.” 7Kabay palokop kaw kan Apo Namalyari. Labanan yo hi Satanas ta muwayu yay na bayto. 8No paidani kaw kan Apo Namalyari, ay paidani ya kamoyu. Hikaw ya makasalanan, dapat talibatokan yoy pamanyag yon kasalanan ta êmên mag-in malinis ya nakêm yo. Hikaw ya pabayo-bayon ihip ay dapat ipamihan yoy ihip yo kan Apo Namalyari. 9Boon nakêm yon paghêhêan ya kasalanan yo hên main pamanangih. Hagilyan yon kalungkutan haka pamanangih ya kahiglaan haka pamangkaili yo. 10Magpakaaypa kaw ha arapan ni Apo Namalyari ta an-itag-ay na hilay maaypa ya nakêm. 11Patêl ha Panginoon, paan kaw mihihira. No ampintasan o anhatolan yoy kapareho yo, ay nanad ampintasan yoy utoh ni Apo Namalyari ya nakahulat ya dapat milulugud kitamo. Ta no ampintasan o anhatolan yoy habaytoy utoh, ay a yo anhonolên ya habayto, ta anhatolan yoy habayto ha an-ihipên yoy, a yoy nan kailangan hên honolên ya habayto. 12Hiyan bêngat hi Apo Namalyari, ya nam-in habaytoy utoh, ay main tungkulan hên maghabi no hinoy hinumonol hên habayto, haka hiyan bêngat ya main tungkulan hên maghabi no hino ya dapat parusaan. Yarin hino kaw, ta bat kaw manatol hên kapareho yo! 13Pakagilamên yoy hata anhabiên ko, hên hikaw ya bat ampanikih hên kalabayan yo hên maghabin, amêhên o nobukah kaw mako ha êmêndoy balayan hên idayat ya kalakal yo. 14A yo man muwang ya malyari nobukah, ta ya biyay tamo ay nanad ha ginêm ya mahêlêk pon, noa, tampol hên mapanat. 15Ya dapat yon habiên, ay no kalabayan hên Panginoon hên mabiyay ko pon, ay madyag koy êmêndi o êmêndo. 16Noa, ampaglalang kaw awud gawan ha kapagmatag-ayan nakêm yo. Narawak ya êmbayroy kapaglalangan. 17No muwang yoy dapat yon daygên, ta a yon daygên, ay kasalanan ya habayto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\