Juan 17

1Hên nahabi nay na ni Apo Jesus, ya habayto, ay naningla ya ha langit ta wana, “Tatang, nilumatêng ya oras. Ipahlêk minay panga-Diyos ko, ya Anak mo, ta êmên ko ipahlêk ya panga-Diyos mo etaman. 2Ta indin mo kangko ya tungkulan hên mamaala ha balang miha, ta êmên hila dyanan biyay ya ayn angga ya impatsiwala mo kangko. 3Habaytsi ya biyay ya ayn angga, ya makilala la ka, ya kamiha-mihaan Diyos, haka mamwangan la ko, hi Apo Jesu-Cristo ya in-utoh mo. 4Impahlêk koy panga-Diyos mo di ha luta ta nayari kina ya impadyag mo kangko. 5Amêhên, Tatang, ha arapan mo, ay ipahlêk mo dayi ya panga-Diyos ko, ya atsi kangko hên kalamo kata haton bayo êt dinyag ya hata luta. 6“Impabalay kata kanlan impatsiwala mo kangko, ya hilay pinili mo ha kal-atan tawo ha luta. Kamo hila, bayo impatsiwala mo hila kangko. Hinonol la etaman ya in-utoh mo kanla. 7Amêhên muwang lay na ya hika ya ubatan hên kaganawan ya dinyag haka hinabi ko. 8Gawan ginilam la ya intoro kina kanla, ya namwangan ko kamo, haka taganán muwang la, ya hiko ay ubat kamo, haka ampaniwala hila, ya hika ya namiutoh kangko. 9“Hila ya an-ihalangin ko. A ko an-ihalangin hilay a ampagpalokop kamo. Noa, an-ihalangin ko hilay impatsiwala mo kangko, ta kamo hila. 10Ya hinoman ya atsi kangko, ay kamo, haka ya hinoman ya atsi kamo, ay kangko. Angkahêlêk ya panga-Diyos ko gawan ha paniwala la kangko. 11Mag-alíh kina di ha luta, ta mag-orong kina kamo. Noa, atsi hila pon di ha luta. Tatang koy banal, illagan mo hilay impatsiwala mo kangko ha kapangyarihan mo, ta êmên mag-in mimihay nakêm la, hên nanad nakêm mo haka nakêm ko, ya mimiha. 12Kaban kalamo la ko, di ha luta, ay inillagan ko hila gawan ha kapangyarihan mo, haka ayn kanla ya nidayo kangko, no alwan bêngat hatoy miha ya manan tinalagá ya midayo ya, haka milako ha kaparusaan, ta êmên matupad ya nakahulat ha Kahulatan mo. 13Marani ya pamag-orong ko kamo. Kabay ipagilam ko kanla ya hatsi, ya an-ihalangin ko kamo, kaban atsi ko pon di ha luta, ta êmên hila magkamain hên hadyay kahiglaan, hên nanad ha kahiglaan ko. 14Naidin kina kanla ya habi mo, bayo kinahêmêkan hila hên a ampaniwala, ya hiko ay ubat kamo. Kinahêmêkan hila, gawan ayn hilan pamakilamo kanlan a ampaniwala kangko, hên nanad kangko ya ayn pamakilamo kanlan a ampagpalokop kan Apo Namalyari. 15A ko an-ihalangin ya alihên mo hila di ha luta, noa, an-ihalangin ko ya illagan mo hila kan Satanas. 16Ayn hilan pamakilamo kanlan a ampaniwala kangko, hên nanad kangko ya ayn pamakilamo kanlan a ampagpalokop kan Apo Namalyari. 17Ha pamanggilam lan habi mo ya kaptêgan ay ipapawa mo hila hên manyag kalabayan mo. 18No ay-êmên ya pay-utoh mo kangko kanlan a ampaniwala kamo, êmên êt bayro ya pay-utoh ko kanla, ta êmên hila manoro kanlan a ampaniwala kamo. 19An-italagá koy sarili ko hên manyag kalabayan mo, ta êmên hila etaman ay mitalagá hên manyag kalabayan mo. 20“Alwan bêngat hilay habaytsi ya tagahonol ko ya an-ihalangin ko kamo, noa, hato êt ya maniwala kangko gawan ha an-itoro la. 21Tatang, an-ihalangin ko hilangan ta êmên mag-in mimihay nakêm la, hên nanad ha nakêm mo haka nakêm ko ya mimiha. Atsi hila dayi kantamo hên nanad atsi ka kangko, haka nanad atsi ko kamo, ta êmên hilay tawo ha luta ay maniwala ya hika ya nay-utoh kangko. 22No ay-êmên mo kon dinyanan karangalan, ay êmbayro êt ya dinyanan ko hilan karangalan, ta êmên mag-in mimihay nakêm la, hên nanad ha nakêm mo haka nakêm ko ya mimiha. 23Hiko ay atsi kanla, haka hika ay atsi kangko, ta êmên mag-in ayn pamagkulang ya pagmimiha la. Haka, ta êmên mamwangan lan a ampaniwala kamo, ya hika ya nay-utoh kangko. Haka, ta êmên la mamwangan ya anlugurên mo hila, ya nanad ha pamanlugud mo kangko. 24“Tatang ko, labay kon makalamo ko hilay impatsiwala mo kangko ha langit, ta êmên la mahêlêk ya kapahilêw ya kahampatan hên panga-Diyos ko, ya indin mo kangko gawan ha pamanlugud mo kangko paubat hên a pon dinyag ya hata luta. 25O Tatang ko, ya makatoynungan, a la ka kilala lan a ampagpalokop kamo. Noa, hiko, ay kilala kata, haka habaytsi hilay tagahonol ko, ay muwang la, ya hika ya nay-utoh kangko. 26Impakilala kata kanla haka ihundo katan ipakilala kanla, ta êmên hila milulugud, hên nanad ha pamanlugud mo kangko ta êmên hikoy magpaidi kanla.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\