Juan 19

1Gawan ha kalabayan lan ampamaala ha Templo, ay impalatiko ni Gobernador Pilato hi Apo Jesus. 2Ha pammusmus lan hundaloh kana, ay nangwa hilan nanad tanyuong ya pinanyag la yan korona, ya impakopya la ha ulo na. Haka la ya pinatakopan hên mahampat ya takop, ya kulay ubi, ya nanad ha takop lan ari. 3Bayo miha-miha hilan dinumani kana, ta wanla kana, “Kumara dayi ya biyay hên Ari lan Israelita!” Haka la ya pinagtatampaling. 4Immawah oman hi Gobernador Pilato, ta hinabi na kanla, iarap ko ya kamoyu ta êmên yo mamwangan ya ayn akon nahêlêk ya kasalanan na. 5In-awah la hi Apo Jesus ya pinakopyaan lan korona ya dyag ha diwi, haka pinatakopan hên kulay ubi. Bayo hinabi kanla ni Gobernador Pilato, ya wana, “Hêlkên yoy habaytsi.” 6Hên nahêlêk lay na hi Apo Jesus hên poon pari, haka hên hilay bantay ha Templo, ay in-angaw la, ya wanla, “Ipako ya ha koros! Ipako ya ha koros!” Noa, hinabi kanla ni Gobernador Pilato, ya wana, “Hikaw tana ya maypako kana ta ayn akon nahêlêk ya dinyag nay kasalanan.” 7Naghabi hilay Israelita, ya wanla, “Main kay hên anhonolên ya utoh ya hêpat yan patsên, ta hinabi na, ya hiya kanoy Anak ni Apo Namalyari.” 8Nahên nagilam ni Gobernador Pilato ya hata hinabi la, lalo yay nan nalimwan. 9Nangoman yan hinumwên ha lalên bali na ta kinotang na hi Apo Jesus, ya wana, “Taga-ayri ka?” Noa, a ya naghabi hi Apo Jesus. 10Kinotang na yay na êt, ya wana, “Pata a mo labay maghabi kangko? A mo muwang ya main akon kapangyarihan hên ipabuhan kata, o ipapako ka ha koros?” 11Bayo naghabi hi Apo Jesus, ya wana, “Madyag moy habain, ta dinyanan na kan tungkulan ni Apo Namalyari. Kabay mabyat ya kasalanan lan nantan kangko di kanan kasalanan mo.” 12Nahên nagilam ni Gobernador Pilato ya hinabi ni Apo Jesus, ay labay na ya dayi hên ibuhan, noa, nan-angaw hilay Israelita, ya wanla, “No ibuhan moy habain, alwa kan kaluguran nan Emperador, ya poon mo ha Roma. Ta no hinoman ya ampaghabin hiya ay mihay ari, ay kapatsi nan Emperador.” 13Hên nagilam ni Gobernador Pilato ya pangahabin êmbayro, ay in-awah na hi Apo Jesus, haka ya nikno ha iknoan hên panlingonan hên kaso, ha logal ya nag langan Gabata ha habin Hebreo, ya main intabladoy bato. 14Allo hên habayto hên pamaglêan ha Pistan Pangaligtas. Maranin ugto hên hinabi ni Gobernador Pilato kanlan Israelita, ya wana, “Hatsi yay na ya ari yo.” 15Nan-angaw hila, ya wanla, “Patsên ya! Patsên ya! Ipako ya ha koros!” Amêhên, wani Gobernador Pilato, ya wana, “Labay yo yan ipako ha koros, ya ari yo?” Amêhên, naghabi hilay ampamaala kanlan pari ya wanla, “Ayn kay hên kaatag ya ari no alwan ya Emperador.” 16Kabay indin ni Gobernador Pilato hi Apo Jesus kanla ta êmên la ya ipapako ha koros. Kingwa la hi Apo Jesus, 17ta impabalangaw kana ya mihay koros hên palako ha logal ya ambaêgên hên Bungo (Golgota ha habin Hebreo, ya habi lan Israelita). 18Panlumatêng la bayro, ay impako la hi Apo Jesus ha koros ha pibonakan hên loway nakapako êt ha koros la. Ya miha ay atsi ha koros ha dapit panabtab ni Apo Jesus, haka ya miha ay atsi ha koros ha dapit uki ni Apo Jesus. 19Nanulat hi Gobernador Pilato. Ya wanan hulat, “Hi Jesus, ya taga-Nazaret, ya Ari lan Israelita.” Bayo la indin ya hata hulat ha koros, ha ugton ulo ni Apo Jesus. 20Inhulat nay habayto ha habin Hebreo, Latin, haka Griego. Mal-at kanlan Israelita ya namahan habayto, ta narani ya ha balayan, ya pinaypakoan kan Apo Jesus. 21Kabay hinabi lan ampamaala kanlan pari lan Israelita kan Gobernador Pilato, ya wanla, “Paan mon ihulat ‘ya Ari hên Israelita,’ noa, ya ihulat mo dayi ay, ‘Hinabin hatsi, ya hiya ya Ari lan Israelita.’ ” 22Hinabi ni Gobernador Pilato, ya wana, “Ya naihulat ko, ay naihulat kina.” 23Hên naipako lay na hên hundaloh hi Apo Jesus, ay kingwa la ya takop na, bayo piniaatagan lan apat. Haka la êt kingwa ya hatoy pangkêbêl na ya ayn tayi. 24Pinihahabian lan hundaloh, ya wanla, “Paan tamon pigi-gihian ya hatsi, ta mahayang tamo. Mahampat, ay magpalabonutan kitamo no hinoy makapiuli.” Nalyari ya habayto, ta êmên matupad ya nakahulat ha Kahulatan ni Apo Namalyari, ya wana, “Pini-aatagan la ya takop ko, bayo hatoy pangkêbêl ko ay pinagpalabonutan la.” Ta êmbayro ya dinyag lan hundaloh. 25Ha danin koros ha pinaypakoan kan Apo Jesus, ay nakairêng ya indo na, bayo mihay babayi ya kapotoh pohêl hên indo na, haka hi Maria Magdalena haka hi Maria, ya ahawa ni Cleopas. 26Hên nahêlêk ni Apo Jesus ya indo na, haka hatoy banhagan lan anlugurên nan tagahonol na, ya atsi ha dani na, ay hinabi na, ya wana, “Indo, atsi ya anak mo.” 27Hinabi na êt ha tagahonol na, ya wana, “Atsi di ya indo mo.” Kabay paubat hên habayto, ay pinagkalamo na ya indo ni Apo Jesus ha bali na. 28Muwang ni Apo Jesus ya nayari ya kaganawan ya impadyag kana ni Apo Namalyari. Haka ta êmên matupad ya atsi ha Kahulatan na, ay hinabi na, “Angkaangan ako.” 29Atsi bayro ha nanad kolo, ya main nangiho ya alak. In-iptêh la ya nanad bolak ha makarang ya hanga hên isopo. Bayo indêrê la ha nangihoy alak, ya atsi ha nanad kolo, ta intag-ay la ha bêbêy ni Apo Jesus ta êmên na halêphêpên. 30Hên hinalêphêp nay na ni Apo Jesus ya nangihoy alak, ay hinabi na, ya wana, “Nayari yana.” Nagkulaêy ya ulo na hên natsi yay na. 31Allon pamaglêan la ha pamagsimba haka pista la hên habayto. Nilako la hên Israelita hi Gobernador Pilato, ta a la labay ilaêh ha koros ya natsi no allon pamagsimba. Haka maalagá kanla ya habaytoy allon pamagsimba ta napitagon pista ya êt, kabay pinakihabi la kan Gobernador Pilato, ya ipapakli ya but-on ahêl hên nakapako ha koros ta alihên bayro ya bangkay la. 32Kabay nilako lay na êt hên hundaloh hên pinakli ya but-on ahêl lan loway nakapako hên kalamo ni Apo Jesus. 33Hên lumatêng hila kan Apo Jesus, ay nahêlêk la, ya mana yay nan natsi. Kabay a lay na pinakli ya but-on ahêl na. 34Noa, nilatog hên mihay hundaloh ya lawini ni Apo Jesus ha aypan tagyang, bayo biglan namoganggang ya daya haka lanêm. 35Habaytoy nalyari, ay pêtêg, ta ya nakahêlêk hên nalyari, ay mapaypaniwal-an. Kabay an-ipamwang na ya kaganawan ya nahêlêk na, ta êmên hikaw man, ay maniwala. 36Nalyari ya habayto, ta êmên matupad ya Kahulatan ni Apo Namalyari, ya ayn mapakli ya miha man ha but-o na. 37Haka main êt kaatag ya nakahulat ha Kahulatan ni Apo Namalyari, ya wanan Kahulatan, “Pakahêlkên lay hatoy nilatog la.” 38Hên nayari ya habayto, ay pinakihabi ni Jose ya taga-balayan Arimatea, kan Gobernador Pilato, ya paulayan yan may-ilbêng bangkay ni Apo Jesus. Hatsi hi Jose, ay mihay ampaniwala kan Apo Jesus, noa, a na impamwang ya paniwala na, gawan malimo ya kanlan poon lan Israelita. Pinaulayan ya etaman ni Gobernador Pilato. Kabay kingwa ni Jose ya bangkay ni Apo Jesus. 39Kalamo ni Jose hi Nicodemo, ya dinumani kan Apo Jesus hên haton mihay yabi. Nantan yan tatlumpo ya kilo hên pabango, ya piniagêm hên mira haka aloe. 40Kingwa lay bangkay ni Apo Jesus, ta dinyanan lan pabango kaban kinêlkêlan la ya hên takop, ya naputsi gawan ha kaugalian lan Israelita no main iilbêng. 41Ha dani hên pinaypakoan kan Apo Jesus, ay main pananêman. Bayro ha pananêman, ay main pay-ilbêngan ya nanad lêyang ya bayon dyag, ya a êt pinay-ilbêngan. 42Indin lay bangkay ni Apo Jesus bayro, gawan narani, haka gawan kailangan yan iilbêng, bayo matatay allo, gawan habaytoy bisperas hên pista, haka bisperas allon pamagsimba la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\