Juan 21:23

23Gawan ha hinabi nay habayto, ay nibahwag kanlan ampaniwala kan Apo Jesus ya balita ya a ya matsi ya tagahonol ya hatsi. Noa, a na hinabi ni Apo Jesus, ya a ya matsi. Ta, ya hinabi na ay, “No labay kon mabiyay yan angga ha pag-orong ko, ay ayn kay nan pakiêmên bayro.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More