Juan 4

1Amêhên, namwangan lan Pariseo ya mal-at pon ya andumani kan Apo Jesus hên pabawtismo haka patoro kana, kanan hilay andumani kan Juan. Namwangan ni Apo Jesus ya muwang lan Pariseo ya habayto. 2Êmbayro man, ay alwan hi Apo Jesus ya ampamawtismo, noa, ya tagahonol na ya ampamawtismo. 3Gawan namwangan ni Apo Jesus ya muwang lan Pariseo ya habayto, ay nag-alíh ya, haka hilay tagahonol na ha probinsyan Judea, ta nag-orong hila ha probinsyan Galilea. 4Bayo hila miabot ha probinsyan Galilea, ay madanan la pon ya probinsyan Samaria. 5Nilumatêng hila ha mihay balayan hên Samaria ya pinata-ngalanan Sicar, ya narani ha luta ya indin ni apo Jacob, ya miha kanlan ninuno lan Israelita, ha anak na, hi Jose hên haton lagi. 6Atsi bayro ya libon ya kinali ni apo Jacob. Nikno ya hi Apo Jesus ha dani nan habaytoy libon, gawan pagal na ha pammita. Maranin ugto hên habayto. 7Kabay nagtagloh hilay tagahonol na ha balayan hên nanaliw hên kaên. Kaban ampikno ya bayro hi Apo Jesus, ay main nilumatêng ya mihay babayi, ya taga-Samaria ta mangahoy. Amêhên, wani Apo Jesus kana, “Kiinêm ako raw.” 9Amêhên, wanan babayi kana, ya wana, “Awo, noa, hika ay mihay ampagsimba ha Templo ha balayan Jerusalem, awta ampakikwa kan lanêm kangko, ya mihay taga-Samaria?” Hinabi nay habayto ta bawal kanlan Israelita ya ampagsimba ha Templo ha Jerusalem, hên manggamit hên gamit lan taga-Samaria. 10Kabay wani Apo Jesus kana, “No muwang mo dayi ya pan-idin ni Apo Namalyari, haka no hino ko, ya ampakikwan lanêm kamo, ay nakikwa ka dayi kangko, ta dinyanan kata dayi hên lanêm, ya ampam-in biyay.” 11Kabay wanan babayi, “Apo, ayn kan panakhub, haka malalê ya hata libon. Antoy pangwanan mon habaytoy lanêm ya ampam-in biyay? 12Yarin daêg mo hi Jacob ya unan toa tamo, ya nangali hên hata libon, haka ninêm di hên kalamo nay maának na haka ayop na!” 13Amêhên, wani Apo Jesus, “Hilay ampinêm hên hata lanêm ay maangan oman. 14Noa, hilay ampinêm hên lanêm ya an-idin ko, ay ahinan maangan oman, ta ya lanêm ya an-idin ko, ay mag-in nanad sibol ha nakêm la, ya mam-in biyay ya ayn angga.” 15Amêhên, wanan babayi kana, “Apo, dyanan mo kon habaytoy lanêm, ta êmên a kina maangan oman, haka a kina kailangan mangahoy di.” 16Amêhên, wani Apo Jesus kana, “Lakwên moy ahawa mo, ta gêtan mo ya di.” 17Noa, wanan babayi, “Ayn akon ahawa, Apo.” Nahên nahabi nay habayto, wani Apo Jesus, “Awo, pêtêg ya hinabi mo, ya ayn kan ahawa. 18Ta limay nay nag-in ahawa mo, haka ya lalaki, ya ampaglamo mo amêhên, ay alwa mon ahawa.” 19Bayo, wanan babayi kana, “Apo, angkaintindihan kina ya hika, ay mihay propeta ni Apo Namalyari. 20Hilay unan toa tamo, ay nagsimba di ha tawgtug hên Samaria. Noa, panhabiên yo, ya kailangan magsimba ha Templo ha Jerusalem.” 21Kabay wani Apo Jesus kana, “Maniwala ka ha anhabiên ko, ya lumatêng ya allo, ay alwan bayri, o ha Templo ha Jerusalem ya pagsimbaan kan Apo Namalyari, ya Tatang tamo. 22Hikaw ya taga-Samaria, ay a yo kilala ya ansimbaên yo. Noa, hikay, ay kilala naên ya ansimbaên naên, ta ya kamwangan, ya tungkol ha kaligtasan, ay ampangubat kannaên, ya ampagsimba ha Jerusalem. 23Amêhên ya panaon ya hilay pêtêg hên ampagsimba kan Apo Namalyari, ya Tatang tamo, ay magsimba kana hên booy nakêm ha hawop hên Espiritu na. Ta êmbayroy pamagsimba ya antapolên na. 24Hiyay Espiritu. Kabay hilay ampagsimba kana ay kailangan hên magsimba kanan pêtêg ha hawop hên Espiritu na.” 25Amêhên, wanan babayi, “Muwang ko ya lumatêng ya Mesias, ya ambaêgên lan Cristo. Panlumatêng na di, ay ipamulah na kantamo ya balang hino.” 26Kabay wani Apo Jesus, “Hiko, ya kahabi mo ay habaytoy Cristo.” 27Kaban ampaghabi ya, ay anlumatêng hilay tagahonol na. Nag-êpapah hila, ta main yan kahabi ya babayi. Noa, ayn nangotang kana no hinoy labay na kanan babayi o no awta ampakihabi ya kana. 28Imbalag nan babayi ya banga na, haka ya nag-orong ha balayan, ta hinabi na kanlan kal-atan, ya wana, 29“Kihonol kaw kangko ta hêlkên yoy mihay lalaki, ya namihabi kangko ngan hên dinyag ko. Kayno hiyay Mesias.” 30Kabay nakihonol hila kana ta hêlkên la hi Apo Jesus. 31Kaban ayn ya bayro ya babayi, ay anhagyatên yan tagahonol na hi Apo Jesus, ya mangan ya dayi. 32Noa, wana kanla, “Main akon maêkan ya a yo muwang.” 33Kabay nihahabi hilay tagahonol na, “Kayno main nam-in kaên kana.” 34Hinabi ni Apo Jesus kanla, ya wana, “Ya pamanyag kalabayan hên nangiutoh kangko, haka yariên ya impadyag na kangko, ay yabay ya nanad kaên ko.” 35“Anhabiên yo ya, ‘Apat a buwan pon bayo panggapah.’ Noa, anhabiên ko kamoyu, ya pakahêlkên yo hilay mabay hên manggilam habi ko. Nanad hilan pali ya nawto ya magapah. 36Hilay ampanggapah ay ampananggap hên upa la. Hilay ampakahagyat hên tawo hên maniwala kangko, ay nanad kanlan ampanggapah, ta ampanipon hilan tagêy ya para ha biyay ya ayn angga, ta êmên hilay nanghad, haka hilay nanggapah ay maghigla. 37Bayrin angka-pêtêg ya kahabian, ya wana, ‘Mihay ampanghad haka mihay na êt ya ampanggapah.’ 38In-utoh kataw hên gapahên ya a yo pinaghayngêtan. Kaatag ya namipamwang hên habi ko, haka hikaw ya nakinabang.” Habaytoy hinabi ni Apo Jesus kanlan tagahonol na. 39Mal-at kanlan taga-Samaria ha balayan Sicar ya naniwala, ya hi Apo Jesus, ay hiyay Cristo, gawan ha habi nan babayi, ya wana, “In-ubuh nan hinabi kangko ya dinyag ko.” 40Kabay hên nilumatêng hilay taga-Samaria kanlan Apo Jesus, ay hinagyat la hilan Apo Jesus hên magdahêl kanla. Nagdahêl hila kanla hên loway yabi. 41Nanoro hi Apo Jesus haka mal-at êt ya kaatag kanlan taga-Samaria ay naniwala ya hiyay Cristo, gawan ha toro na. 42Hinabi la kanan babayi, “Ampaniwala kay alwan bêngat gawan ha hinabi mo, noa, gawan nagilam naên ya hinabi na, haka muwang naên taganá ya hiyay Cristo, ya impangakon Mámiligtas ya in-utoh ni Apo Namalyari ha tawo ha luta.” 43Nahên nalabah ya loway yabi, ay nammita hilan Apo Jesus hên palakon probinsyan Galilea. 44Wani Apo Jesus hên hato pon, ya mihay propeta ni Apo Namalyari, ay a an-igalang ha sarili nan logal. 45Noa, hên nilumatêng hila bayro, ay mahigla hilan tinanggap hên taga-probinsyan Galilea, gawan nahêlêk la ya dyag ni Apo Jesus, hên nakipista ya ha Pistan Pangaligtas ha Egipto ha balayan Jerusalem. 46Amêhên, nag-orong hilan Apo Jesus ha balayan Cana, ha probinsyan Galilea, ya pinanyagan nan alak ya lanêm. Main bayro hên mihay main tungkulan ha balayan Capernaum, ya main anak ya lalaki ya ampaghakit. 47Hên nagilam na, ya nilumatêng hi Apo Jesus ha probinsyan Galilea hên ubat ha probinsyan Judea, ay nilako na ya, ta nakihabi ya kan Apo Jesus, ya kihonol ya kana, ta êmên na paalihên ya hakit hên anak na, ya angkaboytoy inanawa. 48Kabay wani Apo Jesus, “Angga ha a yo angkahêlêk ya dyag ni Apo Namalyari ya kapapaêpapah, ay a kaw awud maniwala!” 49Noa, hinabi nan main tungkulan, “Apo, kihonol ka kangko ta êmên ya a matsi ya anak ko.” 50Amêhên, hinabi ni Apo Jesus kana, ya wana, “Muli kay na, ta mabiyay ya anak mo, agyan a ko kilako.” Naniwala ya main tungkulan ha hinabi ni Apo Jesus kana, kabay nammita yay na. 51Ha pamag-orong na ay tinupa ya hên ipoh na, haka la hinabi ya ayn nanan hakit ya anak na. 52Nahên kinotang na hila no hinon oras yan namahig-pahig ya anak na, ay hinabi la, “Naalíh ya omot na naapon hên a la una hên maapon.” 53Muwang nan main tungkulan ya habayton oras êt, hên hinabi ni Apo Jesus kana, ya, mabiyay ya anak na. Kabay hiya, haka hilay kalamo na ha bali, ay naniwala, ya hi Apo Jesus, ay hiyay Cristo. 54Habayto ya ikalwan kapapaêpapah ya dinyag ni Apo Jesus ha probinsyan Galilea. Dinyag nay habayto hên ubat ya ha probinsyan Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\