Juan 6

1Amêhên, namatah hilan Apo Jesus ha lipay hên Dagat-dagatan hên Galilea, ya ambaêgên lan kaatag ya Dagat-dagatan hên Tiberias. 2Kal-atan ya ampakihonol kanla, gawan kapapaêpapah ya dinyag na ha pamaalíh hên hakit lan ampaghakit. 3Nilumakat hilan Apo Jesus ha babo, ta nikno ya bayro hên kalamo na hilay tagahonol na. 4Hên habayto ay marani ya Pista hên Kaligtasan. 5Nahên manlêk hi Apo Jesus ay nahêlêk nay kal-atan ya andumani kanla. Hinabi na kan Felipe, “Antoy mapanaliwan tamon maipakan kanlan hata kal-atan?” 6Hinabi nay habayto ta hêlkên na no ay-êmên ya paniwala ni Felipe. Muwang nay na ni Apo Jesus ya daygên na. 7Hinabi ni Felipe kana, “Apo, kulang pon ya suweldo hên mihay katawo ha anêm ya buwan hên panaliw hên maêkan lan hata kal-atan, agyan manipêrad bat ya kaên la.” 8Miha kanlan tagahonol ni Apo Jesus ya hi Andres, ya kapotoh pohêl ni Simon Pedro ya naghabi, 9“Main mihay anak ya lalaki di, ya main limay puto, haka loway kênan lanêm. Noa, kulang ya habayto ha kal-atan.” 10Amêhên, wani Apo Jesus, “Paiknoên yo hila.” Makwal ya pagpastolan bayro, kabay nikno hilay liman libo ya lalaki haka hilay kalamo la. 11Kingwa ni Apo Jesus ya hatoy limay puto, haka panga-ubat nan impahalamat ya habayto kan Apo Namalyari, ay indin na kanlan ampikno ta pinitatayakan la. Êmbayro êt ya dinyag na ha kênan lanêm. Nangan hila hên angga ha mabay hila. 12Nahên nabhoy hila ay impa-tsipon ni Apo Jesus kanlan tagahonol na ya natagan, ta êmên ayn mahayang. 13Kabay tsinipon lay na ya tagan. Nakapno hila êt hên labinloway lubon hên tagan hên hatoy limay puto. 14Gawan nahêlêk lan kal-atan ya habaytoy kapapaêpapah, ya dinyag ni Apo Jesus, ay hinabi la, “Hiyan taganá ya Cristo, ya Propeta ya an-êngganan tamo, ya in-utoh di ha luta.” 15Nahên namwangan ni Apo Jesus, ya labay la hên dumani kana, ta palêkpêkên la ya hên daygên ari la, ay nagpabokol yan nilumakat ha bung-oy hên nanalangin. 16Nahên yabi yana, nilumohan hilay tagahonol na ha dagat-dagatan. 17Hinumakay hila ha mihay bangka ta lumipay, ha balayan Capernaum. Nariglêm ana, noa, ayn ya êt hi Apo Jesus. 18Hinumkaw ya angin, kabay matandulon ha dagat-dagatan. 19Nahên nidayo hilay na hên lima, o anêm ya kilometro ha laylay hên lanêm, ay nahêlêk la hi Apo Jesus, ya ampammita ha lanêm, hên andumani ha bangka. Nalimwan hila, ta êndat la no hiya ay mihay kamana. 20Noa, wana kanla, “Paan kaw malimo! Hikoy habaytsi!” 21Kabay mahigla la yan hinagyat hên pinahakay ha bangka, haka tambêng hilan nakalatêng ha dani hên Capernaum. 22Ha humonoy allo, bayro ha ubatan lan Apo Jesus, ay an-êngganan la yan kal-atan. Êndat la no a ya pon nag-alíh bayro, ta nahêlêk la, ya a ya hinumakay ha bangka hên kalamo na hilay tagahonol na, ta kakapag la ya hinumakay bayro, haka ayn kaatag ya bangka bayro. 23Amêhên, main ungnoy bangka ya ubat ha Tiberias ya nilumatêng bayro ha narani ha pinanganan lan puto hên ubat nan pinahalamatan ni Panginoon Jesus. 24Nahên namwangan lan tawo ya ayn ana bayro hi Apo Jesus, haka ayn etaman bayro hilay tagahonol na, ay hinumakay hila bayro ha nilumatêng ya bangka, ta tapolên la hi Apo Jesus ha Capernaum. 25Nahên natapol la ya ha lipay lanêm ay hinabi la kana, “Mánoro, nakano kan nilumatêng di?” 26Kabay wani Apo Jesus, “Pakagilamên yo, antapolên yo ko, gawan nabhoy kaw ha puto ya pinalakê ko, alwan gawan naintindihan yoy kapapaêpapah ya dinyag ko. 27Alwan kakapag pamangan ya angkaronot, ya dapat yon pagpagalan. Noa, dapat pagpagalan yo etaman ya pamangan ya makab-in biyay, ya ayn angga hên kalamo ni Apo Namalyari. Hiko ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, ya mam-i kamoyu hên pamangan ya makab-in biyay, ta hikoy dinyanan kapangyarihan ni Apo Namalyari, ya Tatang ko.” 28Amêhên, kinotang la kan Apo Jesus, “Apo, hinoy kailangan naên daygên, ta êmên kay makadyag hên kalabayan ni Apo Namalyari?” 29Kabay wani Apo Jesus, “Habaytsi ya labay ni Apo Namalyari ya daygên yo: paniwal-an yo ya hikoy Cristo ya in-utoh na.” 30Kabay wanla kana, “Apo, no êmbayro, ay hinoy kapapaêpapah ya daygên mo, ta êmên kay maniwala ya hika ya Cristo? Hinoy daygên mo? 31Ya ninuno tamo ay nangan hên manna ha kabalah-balahan hên êmên ha nakahulat ha habi ni Apo Namalyari, ‘Dinyanan na hilan kaên ya ubat ha langit.’ ” 32Amêhên, wani Apo Jesus kanla, “Pakagilamên yo. Alwan hi apo Moises, noa, hi Apo Namalyari ya nam-i kanlan ninuno yo hên manna ya kaên ya ubat ha langit. Haka amêhên hi Apo Namalyari, ya Tatang ko, ay ampam-i kamoyu hên pêtêg ya kaên, ya ubat ha langit. 33Ta ya pêtêg ya kaên, ya pan-idin ni Apo Namalyari, ay yabay ya ubat ha langit, ya ampam-in biyay ya ayn angga ha tawo.” 34Amêhên, hinabi la kana, “Panginoon, lawah mo kay dayi hên dyanan hên habaytoy kaên.” 35Wani Apo Jesus kanla, “Hikoy kaên ya ampam-in biyay ya ayn angga. Hilay andumani kangko, ay a lonohên, haka hilay ampaniwala kangko, ay ahina hên maangan oman. 36“Noa, hinabi kina kamoyu ya nahêlêk yo ko man, ay a kaw maniwala kangko. 37Tinalagá ni Apo Namalyari, ya Tatang ko no hino hilay makapakilamo kangko. Dumani hila kangko haka tanggapên ko hila. 38Ta ubat ako ha langit, ta êmên ko daygên ya kalabayan ni Apo Namalyari ya namiutoh kangko, alwan para daygên ya kalabayan ko. 39Ya kalabayan nan namiutoh kangko, ay ha Allon Pamanukom, ay biyayên kon oman hilay tinalagá na hên makapakilamo kangko. 40Ta ya kalabayan ni Apo Namalyari, ya Tatang ko, ay hilay ampakamwang kangko, haka ampaniwala kangko, ya Anak na, ay dyanan biyay ya ayn angga. Haka hiko ya mamabiyay kanla ha Allon Pamanukom.” 41Hên ampaghabi ya êt hi Apo Jesus, ay main Israelita ya nagmulongan, gawan hinabi na ya hiyay kaên ya ubat ha langit. 42Amêhên, nagmulongan hila, ya wanla, “Hiya hi Jesus ya anak ni Jose. Kilala tamoy indo na haka tatang na. Ay-êmên nan mahabi ya ubat ya ha langit?” 43Kabay wani Apo Jesus, “Paan kaw magmulongan hên êmbayro. 44Ayn makarani kangko no a hila ipakarani kangko ni Apo Namalyari, ya Tatang ko, ya namiutoh kangko. Haka hikon taganá ya mamabiyay kanla ha Allon Pamanukom. 45Nakahulat ha mihay hulat lan mámipamwang ni Apo Namalyari hên hato, ‘Toroan hilangan ni Apo Namalyari.’ Kabay kaganawan ya ampanggilam habi ni Apo Namalyari haka ampakamwang bayro, ay dumani kangko. 46Habaytoy a labay habiên ya main nanan nakahêlêk kan Apo Namalyari, ya Tatang ko, ta ayn nakahêlêk kana no alwan kakapag ko ya ubat kana. 47“Pakagilamên yo. Hilay ampaniwala kangko, ay main biyay ya ayn angga. 48Hikoy nanad kaên ya ampam-in biyay ya ayn angga. 49Hi Apo Namalyari ay nam-in kaên ya ambaêgên lan manna kanlan ninuno yo hên haton atsi hila ha kabalah-balahan, êmbayro man ay natsi hila. 50Noa, hilay mangan hên pêtêg ya kaên ya ubat ha langit, ya inungkat ko, ay ahinan matsi. 51Haka hiko ya maialimbawa ha pêtêg ya kaên ya ubat ha langit, ya ampam-in biyay ya ayn angga. Hilay mangan habaytsi ya kaên ay madyanan biyay ya ayn angga. Ya kaên ya idin ko ay lawini ko, ta êmên kaganawan ay madyanan biyay ya ayn angga.” 52Gawan habaytoy hinabi ni Apo Jesus, ay nihuhubakan hilay kaatag Israelita, ya wanla, “Ay-êmên nan maidin kantamoy lawini na, ta êmên tamon kaên ya habayto?” 53Kabay wani Apo Jesus, “Pakagilamên yo. No a kaw mangan lawini ko, hên Taga-Langit, ya In-anak Tawo, haka no a kaw minêm daya ko, ay ayn kaw hên biyay ya ayn angga. 54Hilay ampangan hên lawini ko, haka ampinêm hên daya ko, ay main biyay ya ayn angga, haka biyayên ko hila ha Allon Pamanukom. 55Ya lawini ko ay mantêg kaên haka ya daya ko ay mantêg pan-inêmên. 56Hilay ampangan hên lawini ko haka ampinêm hên daya ko ay main pakikimiha kangko, haka hikoy main pakikimiha kanla. 57In-utoh ako ni Apo Namalyari, ya Tatang ko, ya angkabiyay. Haka angkabiyay ako gawan ha kapangyarihan na. Êmên êt bayro mabiyay hilay mangan lawini ko gawan ha kapangyarihan ko. 58Hikoy maialimbawa ha pêtêg ya kaên ya ubat ha langit, haka hilay mangan hên habaytsi, ay mabiyay hên ayn angga. Habaytsi ya kaên ay alwan nanad ha kaên ya indin ha ninuno yo. Nangan hila noa, natsi hila morin.” 59Hên hinabi ni Apo Jesus ya habayto, ay atsi ya ha sinagoga ha Capernaum hên ampanoro. 60Mal-at kanlan antoroan ni Apo Jesus, ya nanggilam hên habaytoy hinabi na, ay naghabin, “Nabyat ya habaytoy hinabi na. Kayno ayn maniwala kana.” 61Muwang ni Apo Jesus ya nagmulongan hilay kaatag ya antoroan na, kabay hinabi na, “Gawan habaytoy hinabi ko, ay labay yo kon lakwanan? 62Hino awud ya daygên yo no mahêlêk yo ko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, hên paitag-ay ha langit, ha ubatan ko? 63Ya Espiritu ni Apo Namalyari ya mam-in biyay ya ayn angga. Alwan tawo ya ampam-in habayto. Ya hinabi ko ay ubat ha Espiritu ni Apo Namalyari, haka habaytoy ampam-in biyay ya ayn angga. 64Noa, main kaatag kamoyu ya a ampaniwala ha hinabi ko.” Ta ubat hên una, ay muwang nay na ni Apo Jesus no hino hila ya a maniwala kana, haka no hino ya mangi-upit kana. 65Wana êt, “Gawan muwang ko ya main kamoyu ya a ampaniwala kangko, ay hinabi ko ya ayn makapaidani kangko no alwan kalabayan ni Apo Namalyari, ya Tatang ko.” 66Paubat hên habayto ay nilakwanan la hi Apo Jesus hên mal-at kanlan antoroan na, haka a hilay na ampakihonol kana. 67Amêhên, hinabi ni Apo Jesus kanlan labinloway tagahonol na, “Labay yo ko etaman hên lakwanan?” 68Kabay wani Simon Pedro, “Panginoon, hino ya lakwên naên? Kakapag mo ya main habi ya ampam-in biyay ya ayn angga! 69Ampaniwala kay kamo, haka muwang naên taganá ya hika ya Cristo, ya ayn hinon kasalanan, ya in-utoh ni Apo Namalyari.” 70Amêhên, hinabi ni Apo Jesus kanla, “Awo, gawan hikoy namili kamoyu, ya labinloway tagahonol ko. Êmbayro man, ya miha kamoyu ay mahuloran ni Satanas.” 71Ya inungkat na, ay yabay ya miha kanlan labinloway tagahonol na, ya hi Judas, ya anak ni Simon, ya taga-Iscariote ta hiyay mangi-upit kana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\