Juan 7

1Amêhên, ay nanoro ya tana hên kalamo na hilay tagahonol na ha probinsyan Galilea. A nay na pon labay hên manoro ha probinsyan Judea, gawan labay la yan patsên bayro hên poon lan Israelita. 2Marani yanay Pista hên Tolda, yabay ya mihay pista lan Israelita ta êmên la maihipan ya pamangillag ni Apo Namalyari ha ninuno la, haton atsi hila ha kabalah-balahan. 3Kabay hinabi hên ali na kana, ya wanla, “Awta a ka mag-alíh din maniraw ha probinsyan Judea, ta êmên hilay anhumonol kamo bayro, ay makahêlêk hên kapapaêpapah, ya andaygên mo. 4Ta no labay mo hên mamwangan la ya tungkol kamo, ay ipamwang minay andaygên mo. No ampanyag ka hên kapapaêpapah, ay ipamwang mina dayi.” 5Hinabi lay habayto ta hila man, ay a ampaniwala kana. 6Hinabi ni Apo Jesus kanla, “Laamêhên akon mita, ta alwa ko pon oras. Noa, hikaw, ay malyari kaw nan mita ha hinoman ya oras ya labay yo. 7Alwan hikaw ya angkahêmêkan lan tawo, noa, hikoy angkahêmêkan la, gawan an-ipamwang ko ya nangarawak ya dyag la. 8Hikaw tana ya makipista, ta a kina pon makipista gawan alwa pon oras hên hikoy mita.” 9Pangahabi nan habayto ay napaibalag ya ha Galilea. 10Hên nammitay nay ali na, ay nammita ya etaman hên ayn nakamwang. 11Bayro ha balayan Jerusalem ay antapolên la yan poon lan Israelita ha pista, ta wanla, “Anto ya?” 12Ampihahabian lan tawo no hino ya. Main naghabi, “Mangêd yan tawo.” Wanla etaman hên kaatag, “Anlokoên nay tawo.” 13Noa, gawan ha limo la kanlan ampamaala, ay ayn naghabi hên tungkol kana ha arapan lan kal-atan. 14Hên ika-apat ya allo hên pista, ay hinumwên hi Apo Jesus ha Templo, ta nanoro ya bayro. 15Nakaêpapah hilay poon lan Israelita, ta wanla, “Antoy pinangwanan nan hata tawo, hên kamwangan na, ya a ya man nag-aral?” 16Kabay wani Apo Jesus, “Ya pan-itoro ko ay alwan ubat kangko, noa, ubat kan Apo Namalyari ya namiutoh kangko. 17Hilay mabay hên manyag kalabayan na, ay mamwangan, no ya an-itoro ko ay ubat kana, o no panhabiên kon bat ya laman ihip ko. 18Hilay ampamitoro hên ubat ha sarili lan kaihipan, ay ampanapol hên pamandayêw hên kapareho la. Noa, hilay mabay hên padayêw ya namiutoh kanla ay mapaypaniwal-an haka taganán alwan malaram. 19Hi apo Moises ya nam-i kamoyu hên Kautuhan ni Apo Namalyari. Noa, a yo anhonolên ya habayto, ta labay yo kon patsên.” 20Nahên nahabi nay habayto, ay wanla, “Nahapatan kan narawak ya a angkahêlêk. Ayn mabay hên mamatsi kamo!” 21Wani Apo Jesus, “Mimihay dinyag ko ha allon pamagsimba haka naubuh kaw hên nag-êpapah. 22Dinyanan na kaw ni apo Moises hên utoh ya tuliên yoy anak yo ha ikawalon allo hên ubat in-anak, haka an-ipatuli yo hila, allo man hên pamagsimba. Habayto ay manan ugali lan ninuno yo bayo dinyag ya Kautuhan ni apo Moises ya ubat kan Apo Namalyari. 23No an-ipatuli yoy anak yo ha allon pamagsimba, ta êmên mahonol ya Kautuhan ni apo Moises, awta anhulukên yo ko gawan namaalíh akon hakit hên boon lawini hên mihay lalaki ha allon pamagsimba! 24Paan kaw bat mam-in hatol ha angkahêlêk yon bêngat, noa, imbistigaên yo pon bayo kaw manatol.” 25Amêhên, main kanlan taga-Jerusalem ya naghabi, “Yabay ya labay lan patsên hên poon tamo. 26Atsi ya di hên ampaghabi ha arapan hên kal-atan haka a la ya bawalên. Kayno muwang lan poon, ya pêtêg ya, hên hiyay Mesias, ya Cristo, ya impangakon Mámiligtas ya pinili ni Apo Namalyari hên mamaala. 27Noa, muwang tamo no ay-iri yan mangubat, haka no lumatêng ya pêtêg ya Mesias, ya Cristo, ay ayn kanon makamwang no ay-iri yan mangubat.” 28Kabay in-ikhaw ni Apo Jesus ya pamaghabi na ha panoro na ha Templo. “Awo, muwang yo no hino ko, haka no ay-iri kon nangubat. Noa, main namiutoh kangko, haka a yo ya muwang ya habayto. Hiyay pêtêg. 29Kilala ko ya, ta hiyay namiutoh kangko, haka ubat ako kana.” 30Kabay labay la yan dakpên, noa, ayn makarakêp kana, ta alwa na pon oras. 31Noa, mal-at ya naniwala ya hiyay Mesias, ya Cristo, ta wanla, “No alwa yan Mesias, ya Cristo ya habaytsi, no lumatêng ya pêtêg ya Mesias, ya Cristo, ay makadyag ya kaya hên mal-at pon ya kapapaêpapah?” 32Nagilam lan Pariseo ya pagmulong lan tawo ya tungkol kan Apo Jesus. Kabay namiutoh hila, haka hilay ampamaala kanlan pari hên tanod hên Templo, hên dakpên ya. 33Amêhên, wani Apo Jesus, “Pêrad tanay panahon hên makalamo yo ko, ta ahina mabuyot ay mag-orong kina ha namiutoh kangko. 34Tapolên yo ko bayto. Noa, a yo ko matapol gawan a kaw makalako ha lakwên ko.” 35Kabay wanlan poon lan Israelita ha miha ta miha, “Ato awud ya lakwên na ta a tamo ya matapol? Mako ya kaya kanlan Israelita, ya atsi bayro ha bansan Griego, ta toroan na hila, haka hilay kabansa la?” 36“Hino awud ya labay habiên hên hata hinabi na, ‘Tapolên yo ko man, ay a yo ko mahêlêk,’ haka ‘Ya lakwên ko, ay a yo malako’? ” 37Ha ikawalon allo, ya pinakamaalagáy allo hên pista, ay nirêng hi Apo Jesus, ta nan-angaw ya, “No angkaangan kaw, ay dumani kaw kangko, ta minêm kaw. 38Nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari, ‘No maniwala kaw kangko, ay magkamain kaw hên biyay ya nanad sibol ha nakêm yo ya a angkaubuhan lanêm.’ ” 39Ya inungkat ni Apo Jesus, ay Espiritu ni Apo Namalyari, ya idin ha balang ampaniwala kana. A ya pon na-idin ya hatoy Espiritu ni Apo Namalyari, gawan a ya pon natsi, haka nabiyay oman hi Apo Jesus. 40Main kanlan kal-atan bayro ya nakagilam hên hinabi ni Apo Jesus, ya naghabin, “Yabay yan taganá ya Propeta ni Apo Namalyari, ya an-êngganan tamo.” 41Hilay kaatag, ay naghabin hiyay Mesias, ya Cristo. Noa, wanlan kaatag pon, “A ya maubat ha Galilea ya Mesias. 42Nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari ya hiyay Mesias, ay maubat ha kaapo-apoan ni Arin David, haka ha Betlehem yan ianak ha balayan ni Arin David.” 43Alwan mimihay ihip lan kal-atan ya tungkol kan Apo Jesus. 44Labay lan kaatag, hên dakpên ya, noa, a la ya dinakêp. 45Nahên nag-orong hilay tanod hên Templo kanlan ampamaala kanlan pari haka kanlan Pariseo, ay kinotang lan Pariseo kanlan tanod, “Awta a yo ya gintan di?” 46Wanlan guardya etaman, “A naên ya dinakêp, ta ayn kay êt nagilam ya magaling maghabi hên nanad kana.” 47Amêhên, hinabi lan Pariseo, “Kayno naamuyot na kaw etaman. 48Ayn kannaên ya Pariseo o manungkulan ya ampaniwala kana. 49Kakapag lan kal-atan, ya ayn muwang hên tungkol ha Kautuhan tamon Israelita, ay ampaniwala kana. Parusaan hila ni Apo Namalyari.” 50Ya miha kanlan Pariseo bayro ay hi Nicodemo, ya dinumani kan Apo Jesus hên hato. Wana kanan kalamo na, 51“Bawal kanlan Kautuhan tamo hên parusaan ya mihay tawo, no a ya pon naimbistiga.” 52Kabay wanla kan Nicodemo, “Taga-Galilea ka etaman? Bahaên moy Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari, haka mo mamwangan ya ayn propeta ni Apo Namalyari ya maubat ha Galilea.” 53Bayo nuli hilangan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\