Juan 8

1Hi Apo Jesus etaman, ay nilumakat ha Tawgtug Olibo. 2Hên pangamaranon, ay nilumatêng yay na êt ha Templo hên manoro. Mal-at ya dinumani kana hên labay manggilam habi na, kabay nikno yan nanoro kanla. 3Kaban ampikno ya bayro, ay main nilumatêng ya kaatag kanlan mánoron Kautuhan ni apo Moises, haka ya kaatag kanlan Pariseo. Main hilan gintan ya mihay babayi ya narakêp ha pamakilalaki. Pinairêng la ya ha arapan lan kal-atan. 4Bayo wanla kan Apo Jesus, “Mánoro, hata babayi ay narakêp ha pamakilalaki. 5Nakahulat ha Kautuhan ni apo Moises ya kailangan batoên ya hilay babayi ya êmên di angga ha matsi hila. Noa, hinoy mahabi mo ya tungkol kana?” 6Hinabi lay habayto ta subukên la ya no magkamali hi Apo Jesus ha pakibat na, ta êmên hila magkamain hên ibara kana. Ya dinyag ni Apo Jesus ay, napaiyoko ya, ta pinanulat nay panoron gamêt na ha luta. 7Gawan ha pamihundo lan mangotáng kana, ay nirêng ya, ta wana, “No main kamoyu ya a nakadyag hên hinon bawal ha Kautuhan, ay hiyay munan mamato kana.” 8Nahên nahabi nay habayto, ay inhundo nay panulat na ha luta. 9Hên pamakagilam lan hinabi na, ay tsiha-tsiha hilan nammita ya hilay nantan habaytoy babayi kan Apo Jesus. Nunan nammita hilay matoa kanla. Nabalag tana hi Apo Jesus haka hatoy babayi, ya nakairêng ha arapan na. 10Amêhên, nirêng hi Apo Jesus ta hinabi na kanan babayi, “Anto hilay nay nantan kamo di? Ayn namarusa kamo?” 11Kabay wanan babayi, “Ayn Apo.” Amêhên, wani Apo Jesus, “Hiko man, ay a kata parusaan. Mita kay na, haka itêgên minay pamanyag mon kasalanan.” 12Amêhên, naghabi yay na êt ha kal-atan hi Apo Jesus. Wana kanla, “Hikoy hawang lan tawo. Hilay humonol kangko, ay madyanan hawang, ya ampam-in biyay, ya ayn angga hên kalamo ni Apo Namalyari. Maalíh ya kariglêman nakêm la.” 13Kabay wanlan Pariseo kana, “Mimiha mo, ya ampaghabin habain, kabay a ya malyarin paniwal-an ya habi mo.” 14Wani Apo Jesus kanla, “Ampamaptêg ako man hên tungkol ha sarili ko, ay malyari yon paniwal-an ya anhabiên ko, ta muwang koy ubatan ko, haka muwang ko ya lakwên ko. Noa, a yo muwang ya ubatan ko, haka a yo muwang ya lakwên ko. 15Ya pamanatol yo ay ubat ha kaihipan yo di ha luta, noa, a ko anhatolan ya hinoman. 16No manatol ako man, ay makatoynungan ya pamanatol ko, ta alwan kakapag ko ya ampanatol, ta kalamo ko hi Apo Namalyari, ya Tatang ko, ya namiutoh kangko. 17Ha Kautuhan yo, ay nakahulat ya no pareho ya pamaptêg hên loway katawo, ay dapat paniwal-an ya pamaptêg la. 18Lowa kay ya ampamaptêg hên tungkol kangko. Hikoy ampaghabi hên tungkol kangko, haka hi Apo Namalyari, ya Tatang ko, ya namiutoh kangko, ay ampamaptêg êt, kabay mapaniwal-an yoy anhabiên naên.” 19Kabay hinabi la kana, “Antoy tatang mo?” Wani Apo Jesus, “A yo ko kilala, haka a yo kilala ya Tatang ko. No kilala yo ko dayi, ay makilala yo etaman ya Tatang ko, hi Apo Namalyari.” 20Hinabi ni Apo Jesus ya habayto hên ampanoro ya ha dani hên pamyanan hên pera ya an-ialay ha Templo. Ayn nandakêp kana, ta alwa na pon oras. 21Amêhên, hinabi nay na êt kanla, “A mabuyot ay mita kina. Kanan habayto ay pakatapolên yo ko, noa, matsi kaw hên a kaw napatawad. A kaw makalako ha lakwên ko.” 22Amêhên, hinabi lan poon lan Israelita, “Kayno magpakamatsi ya. Ta wana, ‘A kaw makalako ha lakwên ko.’ ” 23Amêhên, wana kanla, “Hikaw ay taga-bayri, ha luta. Hikoy taga-langit. 24Kabay hinabi kina kamoyu, ya matsi kaw hên a kaw pon mapatawad. Ta a kaw mapatawad, no hikaw ay a maniwala ya ‘Hikoy Hiko taganá.’ ” 25Amêhên, hinabi la kana, “Hino ka?” Kabay wani Apo Jesus kanla, “Hiko ya hatoy hinabi kina kamoyu paubat hên una. 26Mal-at ya mahabi ko, ya maipintas kamoyu. Noa, pêtêg ya habi ni Apo Namalyari ya namiutoh kangko, haka ipamwang kon bêngat ya nagilam ko kana.” 27A la naintindihan ya ampaghabi ya hên tungkol kan Apo Namalyari, ya Tatang na. 28Kabay wani Apo Jesus, “Lano no naipako yo kina ha koros, ay mamwangan yoy na ya hiko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, ay hikoy Mesias, ya Cristo ya nanad ha hinabi kina. Kanan habayto, ay mamwangan yo etaman, ya kaganawan dyag ko, haka habi ko, ay impadyag kangko ni Apo Namalyari, ya Tatang ko. 29Kalamo ko di hi Apo Namalyari, ya namiutoh kangko. A na ko anlakwanan, ta panay kon andaygên ya kalabayan na.” 30Mal-at kanlay nakagilam hên habayto ay naniwalan hiyay Mesias, ya Cristo. 31Amêhên, hinabi ni Apo Jesus kanlan Israelita, ya naniwala kana, “No ihundo yoy pamanhumonol yo ha an-itoro ko, ay hikaw ya pêtêg kon tagahonol, 32ta mamwangan yoy kaptêgan, haka ya kaptêgan ay mamialíh kamoyu ha panga-ipoh.” 33Kabay hinabi la, “Hikay ya kaapo-apoan ni apo Abraham. Haka a kay êt nagpa-ipoh. Awta hinabi mo ya mag-alíh kay ha panga-ipoh?” 34Hinabi ni Apo Jesus kanla, “Pakagilamên yo. Hilay ampanyag kasalanan, ay ampagpa-ipoh ha kasalanan. 35Ya ipoh, ay ampakilamo bat ha pamilyan amo na, noa, ya anak nan amo ay kalamo bayro hên ayn angga. 36No hiko, ya Anak ni Apo Namalyari, ya mamibuhan kamoyu ha pangaipoh yo, ay taganán mibuhan kaw ha pangaipoh. 37Muwang koy kaapo-apoan kaw ni apo Abraham. Noa, kaapo-apoan kaw man ni apo Abraham, ay labay yo kon patsên, gawan a yo labay pahowênên ya habi ko ha nakêm yo. 38Ya panhabiên ko, ay yabay ya namwangan ko kan Apo Namalyari, ya Tatang ko. Haka hikaw man, ay ampanyag hên namwangan yo ha tatang yo.” 39Hinabi la kana, “Hi apo Abraham ya tatang naên.” Amêhên, hinabi ni Apo Jesus kanla, “No hikaw ay taganán anak ni apo Abraham, ay ampanyag kaw dayi hên dinyag na. 40Noa, labay yo kon patsên, ya hiko ya ampaghabin kaptêgan, ya nagilam ko kan Apo Namalyari. Ayn yan dinyag hên êmbayro hi apo Abraham ta hiyay nanggilam kan Apo Namalyari. 41Ya pandaygên yo ay nanad ha dinyag hên tatang yo.” Kabay wanla kana, “Alwa kay anak hên kaatag. Mimihay Tatang naên haka yabay ya hi Apo Namalyari.” 42Bayo wani Apo Jesus, “No pêtêg ya hi Apo Namalyari ya Tatang yo, ay lugurên yo ko dayi, ta hikoy ubat kana, haka atsi kina di. A ko nilumatêng di hên gawan bat ha sarili kon ihip, noa, gawan in-utoh na ko. 43A yo angkaintindihan ya anhabiên ko, gawan a yo labay gilamên ya panhabiên ko. 44Hi Satanas ya tatang yo. Ta no hinoy labay na, ay yabay ya andaygên yo. Hiyay mapamatsin tawo ubat hên haton una. A na labay ya kaptêgan, kabay pêrad man, ay ayn taganán kaptêgan kana. No maghabi ya, ay panay kalaraman ta taganán mapaglaram ya, haka hiyay ampangubatan hên kaganawan kalaraman. 45Noa, gawan anhabiên koy kaptêgan, ay a yo ko ampaniwal-an. 46Yarin main kamoyu ya makahabin nakadyag akon kasalanan? No pêtêg ya panhabiên ko, ay awta a yo ko paniwal-an? 47Hilay ubat kan Apo Namalyari, ay ampanggilam habi na. Alwa kaw ubat kan Apo Namalyari, kabay a yo panggilamên ya habi na.” 48Amêhên, hinabi lan Israelita kan Apo Jesus, “Pêtêg awud ya hinabi naên ya miha ka ya Samaritano ya nahapatan hên narawak ya a angkahêlêk.” 49“A ko nahapatan hên narawak ya a angkahêlêk ta muwang ko hên mam-in galang kan Apo Namalyari, ya Tatang ko. Noa, hikaw, ay a yo ko anggalangên. 50A ko etaman ampanapol hên galang yo. Noa, labay ni Apo Namalyari ya hikoy puriên, haka hiyay manatol. 51Pakagilamên yo! Hilay manggilam habi ko, ay a matsi makanoman.” 52Nahên nahabi nay habayto ay wanlan Israelita kana, “Muwang naên amêhên ya nahapatan ka hên narawak ya a angkahêlêk. Natsi ya hi apo Abraham angga hilay mámipamwang ni Apo Namalyari. Noa, panhabiên mo, ya hilay ampanggilam habi mo ay dyanan biyay ya ayn angga. 53Makapangyarihan ka kaya kan apo Abraham ya natsi, haka kanlan mámipamwang ni Apo Namalyari ya natsi? Awta! Êndat mo no hino ka?” 54Wani Apo Jesus, “No dayêwên koy sarili ko, ay ayn alagá ya habayto. Ya ampandayêw kangko ay Tatang ko, hi Apo Namalyari. Yabay ya panhabiên yo ya ansimbaên yo. 55A yo yan kilala. Noa, kilala ko ya. No habiên ko ya a ko ya kilala, ay hikoy malaram hên nanad kamoyu. Noa, kilala ko ya, haka anhonolên koy habi na. 56Hinumigla ya ninuno yo, hi apo Abraham, hên namwangan na ya tungkol ha pamanlumatêng ko di. Hinumigla ya ta muwang na hikoy lumatêng.” 57Wanlan Israelita kana etaman, “Ayn ka pon hên limampoy taon. Nabuyot yay nan natsi hi apo Abraham. Ay-êmên mo yan nahêlêk?” 58Hinabi ni Apo Jesus, ya wana, “Pakagilamên yo! Bayo ya in-anak hi apo Abraham, ay Hikoy Hikina.” 59Gawan hinabi nay habayto, ay namulot hilan bato, ta batoên la ya dayi. Noa, nipahalimbêng ya ha pibonakan lan tawo bayro, haka inumawah ya ha Templo hên a la ya namwangan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\