Juan 9

1Ha pammita na ay nakahêlêk hi Apo Jesus hên mihay lalaki ya buwag paubat hên in-anak ya. 2Kabay hinabi lan tagahonol na kana, ya wanla, “Mánoro, hinoy nanyag kasalanan, hata lalaki, o hilay toa na? Awta buwag yay na ubat hên in-anak ya?” 3Hinabi ni Apo Jesus, “Ya pangabuwag na, ay alwan gawan kasalanan na, haka alwan gawan kasalanan hên toa na. Hiyay in-anak hên buwag ta êmên ipahlêk kana ya kapangyarihan ni Apo Namalyari. 4Dapat tamon daygên ya an-ipadyag ni Apo Namalyari, ya namiutoh kangko kaban main pon panaon, ta uston lumatêng ya nanad yabi, ay ayn kitaminan madyag. 5Kaban atsi ko pon di ha luta, hikoy hawang lan tawo, ta êmên mahawangan ya kaihipan.” 6Nahên nahabi nay habayto, ay nandula ya ha luta. Bayo kingwa nay hata luta ta impunih na ha mata hên buwag. 7Bayo wana kana, “Mita kay na, ta magkulamêh ka do ha lanêm ya pinata-ngalanan Siloe.” Ya labay habiên hên Siloe ay in-utoh. Nahên nadyag hên buwag ya in-utoh ni Apo Jesus kana, ay nuli ya hên ampakahêlêk. 8Hilay karani nan bali, haka hilay kaatag hên kabalay na ay naghabi, “Habaytsi awud ya ampikno hên ampakikwan pera.” 9Wanlan kaatag, “Yabay ya.” Noa, wanlan kaatag êt, “Kalupa na yan bat hên buwag.” Amêhên, wanan lalaki, “Hiko ya.” 10Kabay wanla kana, “Ay-êmên nimukat ya mata mo?” 11Hinabi na, “Ya lalaki, ya nag langan Jesus, ay nanyag hên pita ta impunih na ha mata ko. Bayo wana kangko, ya magkulamêh ako do ha lanêm ha Siloe. Dinyag koy hinabi na, kabay ampakahêlêk kina.” 12Amêhên, wanla kana, “Anto yay na?” Hinabi na, “A ko muwang.” 13Gintan lay hatoy lalaki, ya manan buwag ya ampakahêlêk, kanlan Pariseo. 14Allon pamagsimba lan Israelita hên nanyag yan pita hi Apo Jesus, haka na pinamukat ya hata lalaki. 15Amêhên, kinotang la yan Pariseo, no pata ampakahêlêk yay na. Kabay wana kanla, “Namipunih yan pita ha mata ko, bayo hên nagkulamêh ako, ay ampakahêlêk kina.” 16Wanlan kaatag ya Pariseo, “Hi Jesus, ay alwan ubat kan Apo Namalyari, ta a na anhonolên ya Kautuhan, ya paan mag-obra ha allon pamagsimba.” Noa, wanlan kaatag, “No makasalanan ya, ay a ya makadyag hên êmbayro ya makapaêpapah.” Alwan mimihay ihip la. 17Kabay wanla kanan pinamukat, “Hika bay, ya pinamukat na. Hinoy mahabi mo ya tungkol kana?” Amêhên, wanan pinamukat, “Hiyay mihay propeta ni Apo Namalyari.” 18A hila naniwala ya mana yan buwag, ya pinamukat. Kabay impabaêg lay toa na. 19Hinabi la kanla, “Anak yoy hatsi ya buwag hên paubat hiyay in-anak? Ay-êmên ta ampakahêlêk yay na amêhên?” 20Hinabi la, “Hiya ya anak naên, haka buwag yay na hên in-anak ya. 21Noa, a naên muwang, no ay-êmên nimukat ya mata na. A naên etaman muwang, no hinoy namamukat kana. Kotangên yo ya, ta toa yay na. Habiên na no hinoy nalyari kana.” 22Êmbayro ya hinabi lan toa na, gawan malimo hila ha Pariseo. Ta pinihabian lan poon lan Israelita, ya bawalên magsimba ha sinagoga ya hilay ampaghabi, ya hi Apo Jesus, ay hiya ya Mesias, ya Cristo, ya impangakon Mámiligtas ya pinili ni Apo Namalyari hên mamaala. 23Gawan namwangan lay pinihahabian hên poon la, ay hinabi lan toa na, “Hiya tana ya kotangên yo ta toa yay na.” 24Kabay impabaêg lan oman ya pinamukat haka la hinabi kana, “Puriên mo hi Apo Namalyari ta habiên moy kaptêgan. Muwang naên ya makasalanan ya hi Jesus.” 25Amêhên, wanan pinamukat, “A ko muwang no makasalanan ya. Noa, muwang ko ya mana kon buwag, haka amêhên ampakahêlêk kina.” 26Amêhên, hinabi la, “Hinoy dinyag na kamo? Ay-êmên nan pinamukat ya mata mo?” 27Kabay wanan pinamukat, “Hinabi kina kamoyu, noa, a kaw nanggilam. Awta labay yon magilaman oman? Labay yo hên mag-in tagahonol na etaman?” 28Minusmus la ya, ya wanla, “Hika ya tagahonol na. Noa, hikay ay tagahonol ni apo Moises. 29Muwang naên ya naghabi hi Apo Namalyari kan apo Moises. Noa, a naên muwang no ay-iri ya taga hi Jesus.” 30Wanan pinamukat, “Têh! Pinamukat nay mata ko haka a yo muwang no taga ay-iri ya! 31Muwang tamo ya hi Apo Namalyari ay a na panggilamên hilay makasalanan, noa, gilamên nay balang ampagsimba kana haka ampanyag kalabayan na. 32Paubat hên dinyag ya hata luta, ay ayn pon namamukat ha mihay tawo ya buwag paubat hên hiyay in-anak. 33No hiyay alwan ubat kan Apo Namalyari, ay a na madyag ya kapapaêpapah.” 34Amêhên, hinabi la, “Makasalanan kan in-anak, haka labay mo kay hên toroan?” Nahên nahabi lay habayto, ay intaboy la ya ha sinagoga. 35Namwangan ni Apo Jesus ya nalyari ha pinamukat na. Hên natapol na ya, ay wana kana, “Ampaniwala ka kanan Taga-Langit, ya In-anak Tawo?” 36Wanan pinamukat, “Hino ya, Apo? Labay ko yan paniwal-an” 37Wani Apo Jesus, “Angkahêlêk mina, ta hiko ya ampaghabi kamo ay habaytoy Taga-Langit, ya In-anak Tawo.” 38Wanan pinamukat, “Panginoon, ampaniwala ko kamo!” Nandoko ya haka na sinimba hi Apo Jesus. 39Hinabi ni Apo Jesus, “Atsi ko ri ha luta ta hatolan koy tawo. Hilay ampangamin ya buwag ya nakêm la, ay makahêlêk hên kaptêgan. Hilay êndat lan ampakahêlêk hila, ay mabuwag ya nakêm la.” 40Main Pariseo ha dani ni Apo Jesus ya nakagilam hên habaytoy hinabi na. Kabay wanla, “Yarin buwag ya nakêm naên etaman!” 41Hinabi ni Apo Jesus kanla, “No ampangamin kaw dayi ya buwag ya nakêm yo, ay ayn kaw hên kasalanan. Noa, gawan anhabiên yo ya alwan buwag ya nakêm yo, ay a maalíh ya kasalanan yo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\