Judas 1:7

7Ihipên yo etaman ya tawo hên haton lagi ha balayan Sodoma, Gomorra haka ha balayan ya narani bayro, ya nanyag kasalanan hên nanad kanlan habaytoy anghel ya nakagapoh. Panay lan dinyag ya hino-hino kay na hên ya hadyay karawakan kalabayan lawini la, kabay amparusaan na hila ni Apo Namalyari ha apoy ya taganán a maparê. Habaytoy palatandaan kanlan mapanyag karawakan ta mipalako hila etaman ha apoy ya taganán a maparê.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More