Lucas 10

1Pangayari hên habayto, ay namili ya hi Apo Jesus hên pitumpo boy lowa ya kaatag ya tagahonol na. Impauna na hila hên lowa-lowa ha balang balayan haka ha balang baryo ya lakwên na, ta êmên hila manoro hên habi ni Apo Namalyari. 2Bayo hila nammita, ay hinabi na kanla, “Hilay kal-atan ya labay hên manggilam hên tungkol kan Apo Namalyari, ay nanad hilan pali ya nawto ya maranin gapahên, gawan nakal-an hilay na hên maniwala. Mal-at ya gapahên, noa, u-ungnon bêngat hilay manggapah. Kabay ihalangin yo kan Apo Namalyari, ya nag pali, ya mamiutoh ya hên kaatag êt, ya kapareho yon manggapah, ta êmên hila etaman manoro hên tungkol kana. 3Hali, mita kaw na. Noa, kaillag kaw, ta hikaw ay nanad anak tupa, ya an-iutoh ko kanlan nanad ahon lalê, ya mapamatsin tupa. 4Paan kaw mantan hên pera, balutan, o paghagili hên pag-apin bitsih yo. A kaw magpabuyot hên maghabi ha katupa yo ha dann. 5Bayo kaw hên humwên ha mihay bali, ay habiên yo pon, ‘Lumatêng dayi kamoyu ya ingalo ya pan-idin ni Apo Namalyari.’ 6No ya nakêm lan hatoy nag bali ya anlakwên yo ay nakal-an hên mananggap ingalo ni Apo Namalyari, ay makatanggap hilan habayto. No a hila nakal-an hên mananggap ingalo na, ay a hila makatanggap hên habayto. 7Bayro kaw tanan maglaêh ha dinahêlan yoy bali. A kaw paálih-álih hên katuluyan yo. Kaên yo, haka inêmên yo, ya hinon iarap la kamoyu, ta hilay mag-obra ay dapat dyanan hên suweldo. 8Ha balang balayan ya lakwên yo, no tanggapên la kaw, ay kaên yo ya iarap la kamoyu. 9Paalihên yoy kaganawan hakit lan nipaghakit, bayo habiên yo kanlan atsi bayro ya êmên di, ‘Dinumani kamoyu ya pamanlokop ni Apo Namalyari.’ 10Noa, paglatêng yo ha mihay balayan, ta a la kaw tanggapên, ay paan kaw magdahêl bayro. Bayo kaw mita, ay habiên yo kanla ya êmên di, 11‘Agyan tuwapok hên balayan yo, ya nipagpak ha bitsih naên, ay ikampag naên bayo kay mita, ta êmên yo mamwangan ya atsi tana kamoyu no lumatêng kamoyu ya parusa ni Apo Namalyari. Pakaihipên yo ya dinumani kamoyu ya pamanlokop na, noa, a kaw nagpalokop.’ ” 12Hinabi nay na êt ni Apo Jesus kanlan tagahonol na, ya wana, “Pakagilamên yo, mabyat ya parusa kanlan taga-balayan Sodoma ya inulam ni Apo Namalyari hên hato, gawan hadyay kasalanan la. Noa, ha allon pamipapawa ni Apo Namalyari hên nagpalokop kana ha a nagpalokop kana, ay mas mabyat ya parusa kanlan hata balayan ya a nananggap kamoyu kanan parusa kanlan taga-balayan Sodoma.” 13Inhundo ni Apo Jesus ya paghabi na, ya wana, “Kaingalo kaw ya taga-balayan Corazin haka taga-balayan Betsaida gawan a yo paghêhêan hên talibatokan ya pamanyag yon kasalanan, agyan mal-at ya kapapaêpapah ya dinyag ko bahên. Mabyat ya kasalanan lan taga-balayan Tiro haka taga-balayan Sidon. Noa, no nadyag dayi kanla ya kapapaêpapah ya dinyag ko bahên ha Corazin boy Betsaida, ay tampol la dayi bayton impahlêk ha dyag la ya pinaghêhêan haka tinalibatokan la ya pamanyag lan kasalanan, hên taga-Tiro haka Sidon. 14Lumatêng lano ya allon pamipapawa ni Apo Namalyari hên nagpalokop kana, ha a nagpalokop kana, ay mas mabyat ya pamarusa kamoyun taga-Corazin haka Betsaida kanan pamarusa kanlan taga-Tiro haka Sidon. 15Hikaw êt, ya taga-balayan Capernaum, êndat yo no mipalako kaw ha langit hên mananggap papuri, noa, ihamwag kaw ha impiyerno.” 16Hinabi na êt ni Apo Jesus kanlan tagahonol na, ya wana, “Hilay ampanggilam kamoyu, ay ampanggilam kangko. Hilay ampangara kamoyu, ay hiko ya an-araên la. Hilay ampangara kangko, ay an-araên la hi Apo Namalyari ya namiutoh kangko.” Hên nayari yay nan naghabi hi Apo Jesus, ay nammita hilay nay pitumpo boy lowa. 17Pag-orong lan pitumpo boy lowa, ay hadyay higla la. “Panginoon,” wanla, “hila man ya nangarawak ya a angkahêlêk ay nag-alíh gawan ha kapangyarihan mo hên impaplag naên hila.” 18Hinabi ni Apo Jesus kanla, “Nahêlêk ko hi Satanas ya innabo ubat ha langit, ya nanad ha kagalingan hên kimat. 19Dinyanan kataw hên kapangyarihan hên torakan ya kapatsi tamo, ya hilan Satanas. Hila ay nanad utan haka mahlay ya konipit ya makamatsi, noa, a kaw mahakitan, torakan yo hila man. 20Êmbayro man, ay paan kaw humigla, gawan hikaw ay namaalíh hên nangarawak ya a angkahêlêk. Noa, dapat humigla kaw, gawan nakahulat ha langit ya langan yo, ya labay habiên ya nag biyay kaw na hên ayn angga kalamo ni Apo Namalyari.” 21Hên habayto, ay pinahigla hi Apo Jesus hên Espiritu ni Apo Namalyari. Nanalangin ya hên êmên di, “Tatang ko ha langit, ampahalamatan kata, ya ampamaala ha langit haka luta, gawan impamwang mo ya tungkol kangko kanlan maaypa ya nakêm, ya a mo impamwang kanlan matag-ay ya pinag-aralan, ya matag-ay ya nakêm. Awo, Tatang, ta habaytoy kalabayan mo.” 22Bayo wani ni Apo Jesus kanlan kal-atan, “In-ubuh nan impamwang kangko hên Tatang ko, hi Apo Namalyari ya tungkol kana. Ayn taganán makakilala kangko, ya Anak na, no alwan hiyan bêngat ya Tatang ko. Ayn êt taganá hên makakilala kanan Tatang ko, no alwan hikon bêngat, ya Anak na, haka hilay piliên ko hên makakilala kana.” 23Amêhên, hinabi ni Apo Jesus kanlan tagahonol nan bêngat, ya wana, “Iningalwan kaw, gawan angkakit yo ya dyag ko. 24Hên hato, ay mal-at ya mámipamwang hên an-ipaihip kanla ni Apo Namalyari, haka main ari ya labay dayi hên makahêlêk hên angkakit yo. Labay la dayin magilaman ya angkagilaman yo. Noa, a la nahêlêk ya angkakit yo. A la êt nagilam ya angkagilaman yo.” 25Minghan, main mánoron Kautuhan ni apo Moises ya nirêng, ta tuksoên na dayi hi Apo Jesus, ya wana, “Mánoro, hino ya daygên ko ta êmên ako madyanan hên biyay ya ayn angga?” 26Kabay nangotang hi Apo Jesus kana, “Hinoy nakahulat ha Kautuhan ni Apo Namalyari? Hinoy angkabáha mo bayro?” 27Amêhên, hinabi nan lalaki, ya wana, “Dapat lugurên tamo hi Apo Namalyari, ya Panginoon hên boon nakêm, boon ihip, haka boon hêkaw. Dapat tamo etaman hên lugurên ya kapareho tamo hên nanad pamanlugud tamo ha lawini tamo.” 28“Pêtêg ya hinabi mo,” wani Apo Jesus. “No daygên mo ya habain, ay madyanan kan biyay ya ayn angga.” 29Nangotang yay na êt kan Apo Jesus ya hata mánoron Kautuhan, gawan a na labay hên mipakarêng-êy ya, ya wana, “Hinoy kapareho ko?” 30Kabay hinabi ni Apo Jesus, “Minghan main lalaki ya anlumohan ubat ha balayan Jerusalem palako ha balayan Jerico. Tinambangan la ya hên nangarawak ya lalaki. Kingwa lay takop na. Pinakatumbuk la ya êt. Bayo imbalag la ya hên pêrad tanan natsi. 31Amêhên, ay main pari tamon taga-probinsyan Judea, ya nagdann bayro. Hên nakit nay hatoy pêrad tanan matsi, ay nagtugigih ya. 32Êmbayro êt ya dinyag hên mihay Levita, ya kapareho tamon taga-probinsyan Judea ya nagdann bayro, ay nagtugigih ya êt. 33Noa, main mihay taga-probinsyan Samaria, ya nagdann bayro. Nahên nahêlêk nay lalaki ya tinambangan, ay naingalwan na ya. 34Nilako nay tinambangan, ta tinambalan nan alak haka laro ya manihugat-hugat na, bayo kinêlkêlan nay habayto. Inhakay na ya ha anhakyan na, hên palako ha mihay bali ya pagdahêlan ya pan-upaan. Hinayhay na ya bayro. 35Nahên nagwatah, ay nam-i yan pera kanan hata nag bali, ta wana, ‘Hayhayên mo ya. No kulang ya hata an-ibalag ko, ay bayaran ko tana ya kulang ha pag-orong ko di.’ ” 36Amêhên, hinabi ni Apo Jesus ha mánoron Kautuhan ni apo Moises, ya wana, “Kanlan hatoy tatlo ya nagdann bayro ha lalaki ya tinambangan, ay hinoy main pamikipatêl ha kapareho na?” 37“Hatoy nakaingalo kana,” wanan mánoron Kautuhan ni apo Moises. Kabay wani Apo Jesus, “Mita kay na, ta êmbayro êt ya daygên mo.” 38Inhundo ni Apo Jesus haka hilay tagahonol na ya pammita la. Nilumatêng hila ha balayan ya main babayi ya nag langan Marta ya nanagyat kanlan Apo Jesus ha bali na, ta mangan. 39Main yan ali hi Marta hên mihay babayi ya nag langan Maria, ya nikno ha danin bitsih ni Apo Jesus hên ampanggilam toro na. 40Noa, nampotog ya hi Marta ta mal-at ya an-iluto na hên mimiha na. Kabay hinabi na kan Apo Jesus, ya wana, “Panginoon, a mo angkadambi ya pinaulayan na kon ali ko hên manluto hên mimiha ko? Iutoh mo ya dayi hên hawpan na ko.” 41“Marta, anak ko, mampotog ka ha kal-atan dyag. 42Mihan bêngat ya kailangan. Pinili ni Maria ya mangêd, ta panggilamên nay panoro ko. Ayn mamawal kana.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\