Lucas 17

1Amêhên, wani Apo Jesus kanlan tagahonol na, ya wana, “Taganán lumatêng kantamo ya tukso hên manyag kasalanan, noa, kaingalo ya ampangubatan hên tukso. 2Hinoman ya pangubatan hên pamanyag kasalanan hên mihay maaypa ya nakêm hên nanad kanlan habaytsi ya ampaniwala kangko, ay mangêd pon kana, ya bayo ya mag-in pangubatan hên habayto, ay patsên ya hên êl-an yan mahlay ya bato ha lêêy na, ta ilêmêh ya ha malalê ya lanêm. 3Kabay kaillag kaw. “No ya kapareho mo ay nakadyag hên kasalanan kamo, ay kailangan habyanan mo ya, ta êmên ya maghêhê ha pamanyag nan kasalanan. No maghêhê ya, ay patawarên mo ya. 4Kata-ungno ya man hên mikasalanan kamo, ha mihay allo, ta panay yan maghêhê, ay dapat mo yan patawarên.” 5Amêhên, hinabi lan apostol kana, ya wanla, “Panginoon, pahanan moy paniwala naên kan Apo Namalyari.” 6Hinabi ni Apo Jesus, ya wana, “Nanawa man ya paniwala yo kan Apo Namalyari, ya nanad bat but-on mustasa, ay mahabi yo kanan hata kayo, ‘Ulutên moy sarili mo, ta mag-álih ka ha dagat!’ ay humonol ya kamoyu.” 7Inhundo ni Apo Jesus ya pamaghabi na, ya wana, “Waringan, no main kaw hên ipoh ya nilumatêng ya ubat ha panyarolan o kaya ha pagpastolan, yarin mahabi yo kana ya, ‘Ka di, ta mangan!’ 8Alwa. Ya habiên yo kana ay ‘Pangil-an mo kon kaên. Bayo maghagili kan takop, ta mamiatag ka kangko, ta kaban ampangan ako, ay gawangan mo kon hinon kailangan ko. Pangayari ko, ay hikay nay mangan.’ 9A yo ya man pahalamatan no daygên nay kaganawan in-utoh yo kana. 10Êmbayro êt ya dapat yon daygên pamakadyag yon kaganawan impadyag ni Apo Namalyari kamoyu. Paan kaw nan manapol hên pamandayêw. Habiên yo tana ya, ‘Hikay ay ipoh bêngat. Kabay andaygên naên bêngat ya tungkulan naên.’ ” 11Ha pammita lan Apo Jesus palako ha balayan Jerusalem, ay nagdann hila ha pilatan hên probinsyan Samaria haka probinsyan Galilea. 12Hên pahowên hilay na ha mihay baryo, ay nakatupa hila hên mapoy nag hakit hên ketong ya tinunggên ha marayo-dayo, 13ta in-angaw la, ya wanla, “Panginoon Jesus, ingalwan mo kay.” 14Hên nahêlêk na hila, ay wana kanla, “Pahlêk kaw kanlan pari ta êmên la ipamwang ya ayn kaw nan hakit.” Kaban ampammita hila, ay ampialíh ya hakit la. 15Hên napansin la, ya naalíh ya hakit la, ay nag-orong ya miha kan Apo Jesus, haka na in-ikhaw ya pamagpuri na kan Apo Namalyari. 16Nandoko ya ha arapan ni Apo Jesus, ta nagpahalamat. Habayto ay mihay taga-probinsyan Samaria. 17Bayo hinabi ni Apo Jesus, ya wana, “Mapo ya inalihan hakit. Ato hilay nay siyam? 18Pata ayn nag-orong kanla hên nagpuri kan Apo Namalyari? Hatsin bêngat ya alwan Israelita ya nag-orong.” 19Amêhên, hinabi ni Apo Jesus kana, “Mita kay na, ta naalíh ya hakit mo gawan ha paniwala mo.” 20Minghan, ay labay lan Pariseo hên mamwangan kan Apo Jesus no makanon lumatêng ya pamanlokop ni Apo Namalyari. Kabay wani Apo Jesus kanla, “Ya umpisa hên pamanlokop ni Apo Namalyari ay a mahêlêk hên mata. 21Ayn makapaghabi hên, ‘Hêlkên yo! Nag-umpisay na di!’ o ‘Nag-umpisay na do!’ Ta ha kaptêgan, ya pamanlokop ni Apo Namalyari ay atsi ha nakêm lan ampaniwala kana.” 22Bayo wana kanlan tagahonol na, “Lumatêng ya allo, ay labay-labay yon mahêlêk ya pamanlumatêng ko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo. Noa, a yo ko mahêlêk. 23Main maghabi kamoyu, ‘Nag-orong yay na ya Mesias, ya Cristo, ya Mámiligtas ta atsi ya di!’ Wanla êt hên kaatag, ‘Atsi ya bayro!’ Noa, paan kaw maniwala kanla, hên kihonol kanla hên manapol kangko. 24Ta no ay-êmên magkulibid ya kimat, ya mag-ahnag ha marayo, haka mahêlêk hên balang miha, ay êmbayro êt ya pag-orong ko, hên Taga-Langit, ya In-anak Tawo. 25Noa, kailangan têêhên ko pon ya mal-at ya kairapan, ta araên la ko hên tawo amêhên. 26No ay-êmên ya karawakan pamimiyay la hên haton nabiyay hi apo Noe, ya nagpalokop kan Apo Namalyari, ay êmbayro êt mag-in narawak ya pamimiyay no marani yanay pag-orong ko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo. 27Hên haton nabiyay hi apo Noe, ay a la ginilam ya paypamwang na. Inhundo lan angkabiyay hên hato ya pangan, pamamminêm, haka pamiaahawa la angga ha hinumwên hilan apo Noe ha dinyag nay barko. Kabay naubuh hilan natsi ha lubug. 28Êmbayro êt hên hato, hên nabiyay pon hi apo Lot. Inhundo lan taga-balayan Sodoma ya pangan la, pamamminêm la, kapanapolan la, pananêm la, haka pamadyag hên bali la. 29Noa, ha allon pamag-alíh lan Lot bayro ha Sodoma, ay naubuh hilan natsi, gawan pinauranan na hila ni Apo Namalyari hên apoy haka sulpud. 30Êmbayro êt ya malyari ha pag-orong ko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo. 31“Habaytoy allo, no main atsi ha bubungan bali la, ay paan hilay nan tumaoy hên mangwan pibandian la ha lalên bali la. Paan hilay nan muli ya atsi ha panamnan. 32Ihipên yo ya nalyari ha ahawa ni apo Lot, hên haton natsi ya, gawan namalingay ya hên ampag-alíh hila ha balayan Sodoma. 33Hilay a mabay hên mangoman ya pamimiyay la, ay maalihan hên biyay. Noa, hilay nakal-an hên manalibokot ha pamimiyay la, gawan ha paniwala la kangko, ay dyanan hên biyay ya ayn angga. 34Pakagilamên yo, ha yabin pag-orong ko, no alimbawa ta main loway nabêlêw ha mihay papag, ay gêtan ha langit ya ampaniwala, noa, ibalag ta parusaan ya a ampaniwala. 35No alimbawa ta main loway babayi ya ampanggiling, ya ampaniwala ay gêtan ha langit, noa, ya a ampaniwala ay ibalag ta parusaan. 36Ha pag-orong ko, no alimbawa ta main loway lalaki ya ampilamo hên ampag-obra ha panamnan, ya ampaniwala ay gêtan ha langit, noa, ya a ampaniwala ay ibalag ta parusaan.” 37Amêhên, nangotang hilay tagahonol ni Apo Jesus, ya wanla, “Panginoon, anton matupad ya habayto?” Kabay wani Apo Jesus kanla, “No anto ya bangkay, ay bayro êt mi-tsi-tsipon ya uwak.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\