Lucas 18

1Amêhên, nangalimbawa yay na êt hi Apo Jesus, ta toroan na hilay tagahonol na ya kailangan panay hilan manalangin hên a hila humawa ha pamanalangin. 2Hinabi ni Apo Jesus, ya wana, “Ha mihay balayan, ay main mánlingon kaso ya a angkalimo kan Apo Namalyari, haka ayn yan anggalangên ya tawo. 3Bayro ha balayan, ay main babayi ya bawo, ya ayn têgên hên mangabala kanan hata mánlingon kaso, ta panhabiên na, ‘Hawpan mo kon lumaban ha kapatsi ko.’ 4Ha pangabala na kana, ay a na ya pon dinambi, noa, hên a nay na matêêh, ay wana ha nakêm na, ‘A ko angkalimo kan Apo Namalyari, haka ayn akon anggalangên ya tawo, 5noa, hawpan ko yay na, gawan ayn têgên ya pangabala na kangko, ta pêrad tana, a kina matêêh ya pangabala na kangko.’ ” 6Amêhên, wani Apo Jesus kanla, “Pakaihipên yoy hinabi hên hatoy mánlingon kaso ya agyan narawak ya ugali na, ay nanawop ya kanan babayi ya bawo. 7Hi Apo Namalyari pon kaya, ya makatoynungan, yarin a ya tambêng manawop kanlan pinili na hên mag-in kana, ya ampamaêg kana hên allo-yabi. 8Panhabiên ko kamoyu, tambêng na hilan lingonên ha ikakangêd la. Noa, pamag-orong ko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, ay makalatêng ako kaya hên tawo ya main paniwala hên êmbayro, ya ayn têgên hên manalangin?” 9Nam-i yay na êt hi Apo Jesus hên hata alimbawa kanlan kaatag, ya êndat la no mahonol hila kan Apo Namalyari, bayo ammusmusên lay kapareho la. 10Wana kanla, “Main loway lalaki ya hinumwên hên manalangin ha Templo. Ya miha ay Pariseo, haka ya miha ay máningil buwih. 11Nirêng ya Pariseo ha marayo-dayo, ta in-ikhaw nay panalangin na, ya wana, ‘Apo Namalyari, ampagpahalamat ako kamo, ta alwa kon nanad kanlan kaatag ya mapanakaw, mapanloko, haka mamabayi. Alwa ko êt nanad kanan hata máningil buwih. 12Loway allo ha balang parominggo, ay ampagtêêh ko hên a ko ampangan, ta êmên a maabala ya panalangin ko kamo. Ampam-i ko êt kamon ikamapo hên kaganawan angkatsikap ko.’ 13Noa, ya hatoy máningil buwih, ay ampanalangin ha marayo. A ya makatsingla, haka pandug-dugên na êt ya pagaw na gawan hadyay dêng-êy na, ta wana, ‘Apo Namalyari, ingalwan mo ko, ya mihay makasalanan.’ 14Panhabiên ko kamoyu ya hatoy máningil buwih, ay nuli hên pinatawad ha kasalanan, noa, hatoy Pariseo, ay a pinatawad. Hilay mapagmatag-ay, ay iaypa, noa, hilay maaypa ya nakêm ay itag-ay.” 15Nanganaway anak man, ay anggêtan kan Apo Jesus, ta ihalangin na hila hên ipalunto nay gamêt na ha ulo la. Hên nahêlêk lan tagahonol ni Apo Jesus ya hata manianak-anak, ay binawal lay ampantan kanla. 16Noa, binaêg ni Apo Jesus hilay manianak-anak, bayo wana kanlan tagahonol na, “Paulayan yo hilay anak hên paidani kangko. Paan yo hilan bawalên. Ta hilay maaypa ya nakêm ya nanad kanla, ay hila ya ilamo ha pamanlokop ni Apo Namalyari. 17Pakagilamên yoy hatsi. Hilay a manoto ha paniwala hên nanaway anak ha pagpalokop la kan Apo Namalyari, ay a makapakilamo ha pamanlokop na.” 18Main mihay Israelita, ya nagtungkulan, ya nangotang kan Apo Jesus, ya wana, “Mangêd ya Mánoro, hino ya dapat kon daygên, ta êmên ako madyanan hên biyay ya ayn angga?” 19Wani Apo Jesus kana, “Pata binaêg mo kon mangêd? Hi Apo Namalyarin bêngat ya mangêd. 20Muwang moy Kautuhan ni Apo Namalyari, ‘Paan mamabayi. Paan makilalaki. Paan mamatsin kaparehon tawo. Paan manakaw. Paan manistigos ha alwan kaptêgan. Galangên moy toa mo.’ ” 21Bayo wanan lalaki, “Mánoro, panhonolên ko ya kaganawan ya habayto paubat hên anak ako pon.” 22Hên nagilam ni Apo Jesus ya hinabi na, ay wana, “Miha pon ya kailangan mon daygên. Iubuh mon ihaliw ya pibandian mo, bayo idin moy habaytoy naablian kanlan mangairap, ta madyanan kan mantêg pibandian ha langit. Pangayari mon madyag ya habayto, ay mag-orong ka di, ta humonol ka kangko.” 23Noa, hên nagilam nay hinabi ni Apo Jesus, ay naglungkot ya, ta miha yay mabandi. 24Nadambi ni Apo Jesus ya naglungkot ya lalaki, kabay wana, “Taganán alwan nataluh hên makapakilamo ha pamanlokop ni Apo Namalyari ya hilay mabandi! 25Pêtêg ya. Nataluh hên magdann ha lubot karayêm ya mihay kamelyo kanan makapakilamo ha pamanlokop ni Apo Namalyari ya mihay mabandi.” 26Hilay nakagilam hên habayto, ay nangotang, “Hino awud ya miligtas, hên makapakilamo ha pamanlokop ni Apo Namalyari?” 27Wani Apo Jesus, “Ya a madyag hên tawo, ay madyag ni Apo Namalyari.” 28Amêhên, wani Pedro, “Ay-êmên kay, ya tagahonol mo? Imbalag naên ya bali naên, ta êmên kay humonol kamo.” 29Hinabi etaman ni Apo Jesus, “Pakagilamên yo! Hilay nangibalag bali la, o ahawa la, o kapotoh pohêl la, o toa la, o anak la, gawan ha pagpalokop la ha pamanlokop ni Apo Namalyari, 30ay madyanan hên mal-at kanan imbalag la, kaban atsi hila pon di ha luta. Bayo lano madyanan hila êt hên biyay ya ayn angga.” 31Impapawa ni Apo Jesus ya labinloway tagahonol na, ta wana kanlan bêngat, “Pakagilamên yo! Anlumakat kitamo ha Jerusalem, ta maubuh hên matupad ya hinulat lan mámipamwang hên an-ipaihip kanla ni Apo Namalyari ya tungkol kangko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo. 32Ta idin la ko kanlan alwan Israelita. Musmusên la ko, dul-an la ko, 33pagpapatokên la ko, bayo la ko patsên. Noa, ha ikatlon allo, ay mabiyay kon oman!” Habaytoy hinabi ni Apo Jesus. 34Noa, a naintindihan hên labinloway tagahonol na, ya nagilam la, gawan habayto ay a pon impamwang kanla, kabay a la nakway labay nan habiên. 35Amêhên, hên andumani hilan Apo Jesus ha balayan Jerico, ay main bayron buwag ya ampikno ha danin dann ya ampakikwan pera. 36Hên nagilam nay kal-atan ya ampipagdann ha dani na, ay labay nan mamwangan no hinoy angkalyari. 37Main naghabi kana ya hi Apo Jesus ya taga-balayan Nazaret ay ampagdann bayro. 38Kabay nan-angaw ya, ya wana, “Apo Jesus, ya kaapo-apoan ni Arin David, ingalwan mo ko dayi!” 39Binawal yan maglabak hên hatoy ampita ha unaan lan Apo Jesus, noa, impakakhaw nan in-angaw, “Kaapo-apoan ni Arin David, ingalwan mo ko dayi!” 40Hên nagilam ni Apo Jesus ya angaw na, tinunggên ya ta main yan in-utoh, ta akayên lay buwag hên idani kana. Hên narani yanay buwag, ay wani Apo Jesus kana, 41“Hinoy labay mon daygên ko kamo?” Amêhên, wanan buwag, “Panginoon, labay kon makahêlêk ako.” 42Kabay hinabi ni Apo Jesus, “Makahêlêk ka, gawan ha paniwala mo kangko.” 43Tambêng yan nakahêlêk, kabay nakihonol yay na kan Apo Jesus kaban ampuriên na hi Apo Namalyari. Hên nahêlêk lan atsi bayro ya nalyari, ay pinuri la etaman hi Apo Namalyari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\