Lucas 21:24

24Main hên matsi ha gulo, bayo ya kaatag ay gêtan ta ikulung ha marayo ya bansa. Ya balayan Jerusalem ay pakahiraên lan alwan Israelita, ya a ampagpalokop kan Apo Namalyari, angga ha mayari ya panaon ya indin kanla.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More