Lucas 3:16

16Kabay hinabi ni Juan kanla, “Ya Mesias, ya Cristo, ya Mámiligtas, ay makapangyarihan kangko. Agyan mangokal hên hêêl pag-apin bitsih na, ay ayn akon karapatan, ta matag-ay ya tungkulan na. Hikoy ampamawtismo kamoyu ha lanêm. Noa, hiyay mamawtismo kamoyu ha Espiritu ni Apo Namalyari haka ha apoy.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More