Lucas 3:3

3kabay nammita yay na hên nanoro ha mitatalipay hên Ilog Jordan. Impamwang na kanlan dinumani kana, ya dapat lan paghêhêan ya pamanyag lan kasalanan, bayo dapat pabawtismo hila, haka patawarên hila bayto ni Apo Namalyari.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More