Lucas 9

1Mihay allo, ay tsinipon ni Apo Jesus ya labinloway tagahonol na, ta dinyanan na hila hên kapangyarihan haka tungkulan hên mamaalíh hên hakit haka kaganawan nangarawak ya a angkahêlêk. 2Bayo in-utoh na hila hên mamitoro hên tungkol ha pamanlokop ni Apo Namalyari haka mamaalíh hên hakit. 3Bayo hila nammita, ay hinabi na kanla, “Paan kaw mantan hên hinoman ya nanad ha têkên, balutan, puto, pera, haka takop. 4Magdahêl kaw ha balin managyat kamoyu, haka bayro kaw tana angga ha a pon nayari ya pamitoro yo ha logal ya habayto. 5No a la kaw tanggapên ha mihay logal, ay bayo kaw mag-alíh bayro, ay ikampag yoy tuwapok ha bitsih yo, ta êmên la mamwangan ya atsi tana kanla no lumatêng kanla ya parusa ni Apo Namalyari.” 6Amêhên, nammita hilay na hên mamitoro hên Mangangêd ya Habi haka hên mamaalíh hên hakit ha ayri man ya logal. 7Hên nagilam ni Gobernador Herodes Antipas ya ampamaala ha Galilea ya tungkol ha kapapaêpapah ya andaygên lan Apo Jesus, ay nanyagah yay na, gawan main ampaghabin hi Apo Jesus ay Juan Bautista ya impapatsi na, ya nangoman nabiyay. 8Main kaatag ya ampaghabin nagpahlêk ya hi propeta Elias. Ampaghabi êt hên kaatag, ya nangoman nabiyay ya miha kanlan kaatag ya mámipamwang hên an-ipaihip kanla ni Apo Namalyari hên haton lagi. 9Amêhên, hinabi ni Gobernador Herodes Antipas, ya wana, “Impapotoh kinay ulo ni Juan Bautista, noa, hinoy hata lalaki ya angkababalit-an kon habaytsi ya angkalyari?” Kabay labay na ya dayin mahêlêk hi Apo Jesus. 10Hên nag-orong hilay nay labinloway apostol, ay hinabi la kan Apo Jesus ya dinyag la. Gintan na hila, hên kakapag lan bêngat, ha balayan Betsaida. 11Hên namwangan lan kal-atan, ya atsi hila bayro, ay nangamat hila. Dinambi na hila etaman ni Apo Jesus. Intoro na kanla ya tungkol ha pamanlokop ni Apo Namalyari bayo namaalíh yan hakit la. 12Hên maranin matata ya allo ay dinumani kana ya labinlowa hên naghabi kana, ya wanla, “Dayi ipalako mo hilay kal-atan ha balang baryo, ya alwan marayo di ta êmên hila makatsikap hên maêkan la haka mapagdahêlan la gawan ayn bali di.” 13Noa, hinabi na kanla, ya wana, “Hikaw tanay mam-i kanla hên maêkan la.” Hinabi la, ya wanla, “Main kitamon bêngat hên limay puto haka loway kênan lanêm. Labay mo hên manaliw kay hên kaên hên hatsi ya kal-atan?” 14Hinabi lay habayto, gawan main manga liman libo ya lalaki bayro. Noa, hinabi ni Apo Jesus kanlan labinloway tagahonol na, ya wana, “Paiknoên yo hilan pusto-pusto ya mani-limampo ha balang pusto.” 15Dinyag la ya kalabayan ni Apo Jesus. Pinaikno la ya kal-atan. 16Kingwa ni Apo Jesus ya limay puto haka loway kênan lanêm. Naningla ya, ta pinahalamatan nay hatsi kan Apo Namalyari. Pino-potoh nay habayto, ta impatayak na kanlan tagahonol na. 17Ya kaganawan tawo ay nakaêkan angga ha nangabhoy hila. Hên tsinipon la ya tagan, ay nakapno hila êt hên labinloway lubon. 18Mihay allo hên ampanalangin yan miha na hi Apo Jesus, ay dinumani kana ya tagahonol na. Kinotang na hila, ya wana, “Hino ko kano?” 19Kabay hinabi la, “Wanlan kaatag ya hika ay hi Juan Bautista. Noa, wanlan kaatag êt ya hika ay hi Propeta Elias. Hilay kaatag êt ay ampaghabin nabiyay hên oman ya miha kanlan unan mámipamwang hên an-ipaihip kanla ni Apo Namalyari.” 20Wana êt kanla ni Apo Jesus, “Kamoyu etaman, hino ko ha ihip yo?” Wani Pedro etaman, “Hika ya Mesias, ya Cristo, ya impangakon Mámiligtas ya pinili ni Apo Namalyari hên mamaala.” 21Noa, binawal na hila hên ipamwang ya hatoy hinabi ni Pedro ha hinoman. 22Wana êt ni Apo Jesus, “Hiko ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, ay kailangan magtêêh hên hadyay pamagdusa. Hikoy araên lan mánoron Kautuhan ni apo Moises. Araên la kon toa ya nag tungkulan ha bansa, haka araên la ko êt hên ampamaala kanlan pari. Ipapatsi la ko, noa, ha ikatlon allo ay biyayên akon oman.” 23Bayo pinarani nay kal-atan hên kalamoy tagahonol na, ta wana kanla, “Hilay labay hên humonol kangko, ay dapat lan liwaan ya sarili lan kalabayan. Allo-allo ay dapat nakal-an hilan magtêêh hên kairapan, o matsi man, ya maialimbawa ha pamakay hên nabyat ya koros. 24Hilay a mabay hên humonol kangko, gawan a la labay hên mangoman ya pamimiyay la, ay maalihan êt hên biyay. Noa, hilay matsi gawan ha paniwala la kangko, ay dyanan biyay ya ayn angga. 25Agyan mikamihan kanan mihay tawo ya pibandian di ha luta, ay a na mapakinabangnan ya habayto, no hiya etaman ay mipalako ha kaparusaan ya ayn angga! 26Ya balang maykarêng-êy ha toro ko, haka kangko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, ay ikarêng-êy ko hila êt ha pag-orong ko di. Ha pag-orong ko di, ay atsi kangko ya kapahilêw ya kahampatan ko, ya kapahilêw ya kahampatan ni Apo Namalyari, ya Tatang ko, haka ya kapahilêw ya kahampatan lan anghel na. 27Pakagilamên yoy habaytsi, ya main ungno di kamoyu ya a matsi angga ha mahêlêk la, ya nilumatêng ya pamanlokop ni Apo Namalyari.” 28Hên nalabah ya manga waloy allo paubat hên hinabi nay habayto ni Apo Jesus, ay nilumakat ya ha tawgtug ta manalangin. Pinaglamo na hi Pedro, hi Juan haka hi Santiago. 29Kaban ampanalangin ya, ay naoman ya itsura na. Ya takop na ay nag-in bapan putsi ya kapahilêw. 30Namakonkaynaman ay main loway lalaki ya nagpahêlêk ya ampaghabi kan Apo Jesus. Hila ay hi apo Moises haka hi apo Elias ya lowa kanlan manan mámipamwang ya an-ipaihip kanla ni Apo Namalyari. 31Bat nilumtaw ya hata lowa hên main kapangyarihan haka ya kapahilêw ya kahampatan ni Apo Namalyari, ta pinihabian lay kamatsan kan Apo Jesus ya malyari ha balayan Jerusalem. 32Hi Pedro haka hilay loway lamo na ay nabêlêw, noa, nipaalimugat hila ta nahêlêk la ya kapahilêw ya kahampatan ni Apo Jesus haka ya loway lalaki ya kalamo na. 33Pammita lan lalaki, ay hinabi ni Pedro, ya wana, “Panginoon, mangêd ya atsi kitamo di. Manyag kay hên tatloy hawong. Miha kamo, miha kan apo Moises, haka miha kan apo Elias.” Hinabi nay habayto ni Pedro gawan nakatsigag ya. 34Ampaghabi ya pon hi Pedro hên inupungan hila hên ginêm. Kabay nalimwan hilan Pedro. 35Haka main hilan nagilam ya habi ya ubat ha ginêm, ya wanan habi, “Hatsi ya anlugurên kon Anak. Gilamên yoy habi na!” 36Hên tinunggên ya habi, ay mimiha na tana ni Apo Jesus ya nahêlêk la. A la pon hinabi ha hinoman ya habaytoy nahêlêk la. 37Hên humonoy allo, hên nakalohan hilay na ha tawgtug, ay tinupa hilan Apo Jesus hên kal-atan. 38Namakonkaynaman ay namaêg ya mihay lalaki, ya wana, “Mánoro, ingalwan mo dayi ya anak koy lalaki gawan hiyay kamiha-mihaan kon anak. 39Bêngat yan andawhongên hên anhumapat kana, bayo ampiangaw-angaw ya. An-ibuwad-buwad na yan hata anhumapat kana angga ha ampaggalak ya bêbêy na. Ampakahakitan na ya haka a na labay itêgên ya pamahakit na kana. 40Impapakahabi kina ha tagahonol mo ya paalihên la ya, noa, a la ya agyu hên paalihên.” 41Amêhên, wani Apo Jesus, “Hikaw ya angkabiyay amêhên ay ayn paniwala haka hadyay karawakan yo. Aydin angga kataw hên pakilamoan haka pakitagalan?” Bayo wana kanan lalaki, “Gêtan mo di ya anak mo.” 42Kaban andumani ya anak ay impatumba yan hatoy hinumapat kana haka imbuwad-buwad na ya. Noa, hi Apo Jesus ay namawal kanan hinumapat haka namipaplag kana, bayo in-orong nay anak ha toa na. 43Naubuh hilan nag-êpapah ha kapangyarihan ni Apo Namalyari. Kaban ampag-êpapah hila ha balang dyag ni Apo Jesus, ay hinabi na kanlan tagahonol na, ya wana, 44“Pakagilamên yo. Hiko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, ay i-upit ha kapatsi ko.” 45Noa, a la naintindihan hên tagahonol na ya habaytoy hinabi na, gawan habaytoy a impamwang kanla ni Apo Namalyari. Haka malimo hila etaman hên mangotáng. 46Mihay allo ay pinihuhubakan lan tagahonol ni Apo Jesus no hino kanla ya matag-ay ya tungkulan. 47Muwang ni Apo Jesus ya laman ihip la, kabay pinairêng nay mihay anak ya nanawa ha dani na. 48Haka wana kanla, “Hinoman ya ampaniwala kangko, ya ampananggap kanlan maaypa ya nakêm nanad hata anak, hên gawan habaytoy paniwala la kangko, ay hila ya matag-ay ya tungkulan.Ta ha pananggap la kanla, ay nanad hiko ya antanggapên la. Hila etaman ya ampananggap kangko, ay antanggapên la hi Apo Namalyari ya namiutoh kangko.” 49Wani Juan kan Apo Jesus, “Nahêlêk naên ya mihay lalaki ya ampamaalíh hên nangarawak ya a angkahêlêk ha langan mo. Binawal naên ya gawan alwa tamo yan kalamo.” 50Noa, wani Apo Jesus kana, “Paan yo yan bawalên, ta hilay a ampanalanghang kamoyu ay ampanawop kamoyu.” 51Hên marani ya allon pamag-orong ni Apo Jesus ha langit, ay tinalagá na hên maniraw ha balayan Jerusalem. 52Main yan in-utoh ya nuna kana ha mihay baryo ha Samaria hên namil-an pagdahêlan lan Apo Jesus. 53Noa, a la ya tanggapên bayro gawan magsimba ya ha Jerusalem, haka hilay Samaritano haka hilay ampagsimba ha Jerusalem ay a angkapiintindi. 54Hên namwangan lan tagahonol na, hi Santiago haka hi Juan, ya nalyari, ay hinabi la, ya wanla, “Panginoon, labay mo hên mamaaypa kay hên apoy ya ubat ha langit êmên hila mangamamatsi?” 55Noa, pinalingayan na hila, haka hinabyanan na hila. 56Amêhên, nammita hila ha kaatag ya baryo. 57Ha pammita la, ay main lalaki ya naghabi kana, “Mánoro, kihonol ako kamo ayri man ya lakwên mo.” 58Hinabi etaman kana ni Apo Jesus, “Hila man ya ahon lalê ay main lêyang ya ampaidyanan, haka hilay manok lalê ay main halay, noa, hiko ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, ay ayn dyanan di ha luta.” 59Bayo, hinabi na kanan kaatag, ya wana, “Kihonol ka kangko.” Noa, hinabi nan hatsi, ya wana, “Panginoon, paulayan mo ko pon hên mamilbêng toa ko.” 60Noa, hinabi ni Apo Jesus kana, ya wana, “Paulayan mo hilay ayn biyay ya ayn anggaan hên mamilbêng kapareho lan natsi. Noa, hika ay dapat hên mamipamwang hên tungkol ha pamanlokop ni Apo Namalyari.” 61Main kaatag ya naghabi, ya wana, “Panginoon, kihonol ako kamo, noa, paulayan mo ko pon hên magpamwang ha bali.” 62Hinabi ni Apo Jesus kana, ya wana, “Alwan hêpat ha mihay manyarol hên panay hên mamalingay. Êmbayro êt, alwan hêpat hên makilamo ha pamanlokop ni Apo Namalyari ya hilay a nakapêptêng ya ihip ha pamanhumonol kana.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\