Marcos 14

1Amêhên, lowa tanay allo bayo mag Pistan Pangaligtas ha Egipto haka Pistan Puto ya ayn Pampaalsa. Hilay mánoron Kautuhan ni apo Moises, haka hilay ampamaala kanlan pari, ay ampamulong kan Apo Jesus, no ay-êmên la yan madakêp haka maipapatsi hên ayn makamwang. 2Ta wanla, “Paan tamo yan ipapatsi kaban pista pon, ta kayno manulhul hilay kal-atan, ya ampanggilam toro na.” 3Hên atsi hilan Apo Jesus ha baryon Betania, hên ampangan ha bali ni Simon, ya inalihan ketong, ay main nilumatêng ya mihay babayi, ya ampantan hên makamal ya pabango, ya nardo, ya atsi ha pamyanan ya dyag ha alabastro, ta intugtug na ha ulo ni Apo Jesus. 4Hên nahêlêk lan kaatag ya dinyag nan babayi, ay nanuluk hila, ya wanla, “Pata hinayang nay pabango? 5Pata a ya inhaliw ya habaytoy pabango, ya ampag-alaga hên suweldo hên mihay katawo ha mihay taon, ta indin dayi ha mangairap ya habaytoy pera?” Bayo hinuluk la ya. 6Noa, wani Apo Jesus kanla, “Pata an-abalaên yo ya! Paulayan yo ya, ta ya dinyag na, ay taganán mangêd. 7Hilay mairap ay panay yon kalamo, kabay ha hinon oras, ay mahawpan yo hila, noa, hiko ay a yon panay hên mapagkalamo. 8Dinyag nay agyu nan daygên. Ha pamitugtug nan pabango kangko, ay nanad nay nan in-il-an ya lawini ko ha pamilbêng kangko no matsi kina. 9Pakagilamên yo, ay-iri man ya logal bayri ha boon luta hên ipamwang ya Mangêd ya Habi, ay ungkatên etaman ya dinyag na, ta êmên ya a maliwaan.” 10Bayo nammita yay na hi Judas Iscariote, ya miha kanlan labinloway tagahonol ni Apo Jesus, ta êmên na ya mai-upit kanlan poon pari. 11Hinumigla hila etaman ha pay-upit ni Judas kan Apo Jesus kanla, haka nangako hila ya dyanan la yan pera. Paubat hên habayto, ay ampangihip yay na hi Judas no ay-êmên na yan maidin ha gamêt la. 12Ha unan allon Pistan Puto ya ayn Pampaalsa ya allon pamatsi lan Israelita hên anak tupa, ya kênaên la hên habayton yabi ha Pistan Pangaligtas ha Egipto, ay kinotang ya hi Apo Jesus, hên labinloway tagahonol na, ya wanla, “Atoy labay moy logal ya pangil-anan naên hên pangkaên tamo amêhên yabi ha Pistan Pangaligtas?” 13Kabay in-utoh ni Apo Jesus ya loway tagahonol na, ya wana kanla, “Muna kaw ha balayan Jerusalem, pamanlumatêng yo, ay matupa yoy mihay lalaki ya ampantan banga ya nag lanêm. Pakihonolan yo ya ha bali ya howênên na, 14ta habiên yo ha nag bali, ya êmên di, ‘Labay nan Mánoro ya itoro mo kannaên, no antoy kuwarto ya panganan nan kaên ha Pistan Pangaligtas, hên kalamo na kay ya tagahonol na.’ 15Kabay ipahlêk na kamoyu ya mihay mahlay ya kuwarto ya nakal-an ha tag-ay. Bayro yon il-an ya kaên tamo ha Pista.” 16Nammita hilay nay loway tagahonol, haka natupad ya balang hinabi ni Apo Jesus kanla. Kabay in-il-an lay nay kaên ha Pista. 17Hên yabi yana, ay nag-tsipon hilay labinlowa hên kalamo la hi Apo Jesus, bayro ha mahlay ya kuwarto. 18Hên ampangan hilay na, ay wana kanla ni Apo Jesus, “Pakagilamên yo, miha bayri ha kaaêm tamo, ay mangi-upit kangko.” 19Namalagêhbêg ya nakêm lan tagahonol na, haka wanlan balang miha kana, “Yarin hiko ya inungkat mo!” 20Kabay hinabi ni Apo Jesus, “Hiyay miha kamoyun labinlowa. Ya kalamo kon ampami-tsil-tsil hên puto ha kolo, ay hiya ya mangi-upit kangko. 21Hiko ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo ay taganán matsi hên nanad ha impahulat ni Apo Namalyari ha Kahulatan hên haton lagi. Noa, taganán kaingalo ya mangi-upit kangko. Mangêd kana, ay a yay na dayin in-anak.” 22Kaban ampangan hila, ay nandampot hi Apo Jesus hên puto ta impahalamat nay habayto kan Apo Namalyari, haka na pino-potoh, bayo inggawang na kanlan tagahonol na, ta wana, “Habaytsi ya lawini ko, kowên yo ta kaên yo.” 23Amêhên, nandampot yan pamminêman ya nag alak, ta impahalamat nay habayto kan Apo Namalyari. Bayo inggawang na kanla ta naubuh hilan ninêm. 24Haka wana, “Habain ay daya ko, ya mamoganggang ha pamatawad hên kasalanan hên kal-atan. Yabay ya nanad pinakapirma hên kahundoan ni Apo Namalyari kanlan pinili na hên mag-in kana. 25Ta anhabiên ko kamoyu, ya a ko pon minêm oman hên alak, angga ha allo hên inumên koy bayoy alak ha pamanlokop ni Apo Namalyari.” 26Hên nahabi ni Apo Jesus ya habayto, ay nagkanta hilan pamagpuri kan Apo Namalyari, bayo nilumakat hila ha Tawgtug Olibo. 27Hên anlumakat hilay na, ay wani Apo Jesus kanlan tagahonol na, “Laamêhên ay lakwanan yo ko, ta impahulat ni Apo Namalyari ha Kahulatan, ya êmên di, ‘Patsên ko ya pastol, haka mapitatayak hilay nay tupa.’ 28Noa, ha pangoman kon mabiyay, ay muna ko kamoyu ha probinsyan Galilea.” 29Bayo wani Pedro, “Lakwanan ka man hên kalamo ko, ay a kata lakwanan.” 30Hinabi ni Apo Jesus, “Pakagilamên mo, bayo mangkatsi ya manok hên katalwa, amêhên yabi, ay katatlo mon habiên ya a mo ko muwang.” 31Noa, impalêkpêk ni Pedro, ya wana, “Matsi ko man hên kalamo mo, ay a ko habiên ya a kata muwang.” Êmbayro êt ya hinabi lan kaatag ya tagahonol na. 32Hên nilumatêng hilay na ha katanamanan Getsemani, ay wani Apo Jesus kanlan tagahonol na, “Mikno kaw di kaban manalangin ako.” 33Bayo pinakilamo ni Apo Jesus hi Pedro, haka hilay loway anak ni Zebedeo, ya hi Santiago haka hi Juan. Bayron nakadanas yan hadyay kalungkutan haka kabyatan. 34Haka wani Apo Jesus kanla, “A kina agyu ya hadyay kalungkutan ha nakêm ko, ya nanad kinan ikamatsi. Di kaw pon haka paan kaw mabêlêw.” 35Napaidayo ya kanla hên marayo-dayo ta nandoko yan nanalangin, ya no malyari dayi, ay a na ya paulayan ni Apo Namalyari hên magdanas hên hadyay pamagdusa, ya wana, 36“Tatang ko ha langit, madyag mo ya hinoman. A mo ko dayin paulayan hên magdanas hên hatsi ya hadyay pamagdusa ya lumatêng kangko. Êmbayro man, ay alwan kalabayan ko ya mahonol, noa, ya kalabayan mo ya mahonol.” 37Hên nirêng ya, hên ubat nanalangin, ay nag-orong yay na ha andyanan lan Pedro. Nalatngan na hila hên angkabêlêw. Pinukaw na hi Simon Pedro, ya wana, “Simon, pata angkabêlêw ka? A ka man makapagpuyat hên agyan miha man ya oras? 38Paan yon pakilakwan ya bêlêw. Manalangin kaw, ta êmên kaw a mahambut hên tukso no ansubukên ya paniwala yo kangko. Nakal-an ya nakêm yo hên humonol, noa, a yo agyu.” 39Nag-orong yan oman hi Apo Jesus ha pinanalanginan na, hên inhalangin oman, ya inhalangin nay na. 40Hên inorong na hilan oman ya tatlo, ay angkabêlêw hilay na êt, gawan a la matêêh hên magpuyat. Hên nimata hila, ay ayn hilan maihabi kan Apo Jesus gawan dêng-êy la. 41Hên katatlo na hilan inorong, ay wana kanla, “Angkabêlêw kaw pon êt hên ampagpainawa! Hukad ya! Ta nilumatêng ya oras ya hiko ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, ay i-upit kanlan makasalanan! 42Mita kitamina, ta anlumatêng ya mangi-upit kangko. Tupaên tamo ya!” 43Kaban ampaghabi ya pon hi Apo Jesus, ay main nilumatêng, ya kal-atan ya ampangamat kan Judas Iscariote ya miha kanlan labinloway tagahonol na. Hilay kal-atan ya nipag-almas hên êtak haka pamatok, ay in-utoh lan mánoron Kautuhan ni apo Moises, haka kanlan toa ya nag tungkulan ha bansa, haka kanlan ampamaala kanlan pari. 44Hi Judas ay nam-i kanla hên palatandaan, ya no hinoy aroên na, ay yabay ya dakpên lan gêtan hên pakabantayan. 45Tampol nilako ni Judas, hi Apo Jesus hên kinumusta hên main lamoy pamangaro. 46Dinawhong la ya hi Apo Jesus hên dinakêp. 47Noa, bat nanigpah ya miha kanlan tagahonol ni Apo Jesus, hên têkk hên mihay ipoh hên pinakapoon pari. 48Amêhên, wani Apo Jesus kanlan ampipandakêp kana, “Andakpên yo ko hên main kalamoy êtak haka pammatok hên nanad pandakêp ha mapanyag karawakan. 49Allo-allo atsi ko bahên kamoyu hên nanoro ha Templo, unin a yo ko dinakêp. Noa, dapat matupad ya Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari.” 50Bayo naubuh la yan nilakwanan hên tagahonol na hên nipamwayu. 51Amêhên, main mihay miyawhay ya nangamat kanlan Apo Jesus, ya nakatapih hên ayn panlalê. Dinakêp la yan nandakêp kan Apo Jesus, 52noa, ha pamag-ulabtoh na, ay nabalagan na ya pinagtapih na, kabay nakalaboh ya tanan nuwayu. 53Gintan la hi Apo Jesus ha balin pinakapoon pari. Ta bayro hilan ni-tsi-tsipon hilay mánoron Kautuhan ni apo Moises, hilay toa ya nag tungkulan ha bansa, haka hilay ampamaala kanlan pari. 54Hi Pedro ay nangamat kanla ha marayo-dayo angga ha lote hên bali nan pinakapoon pari. Bayro yan nakiikno kanlan bantay ya ampanêngêy. 55Hilay ampamaala kanlan pari haka ya boon Sanedrin, ay ampanapol hên maibara la kan Apo Jesus, ta êmên la ya maipapatsi. Noa, ayn hilan matapol. 56Mal-at ya bat hên ampanistigos ya alwan pêtêg hên tungkol kan Apo Jesus, noa, alwan akma ya panhabiên la. 57Bayo main ungnoy nirêng ya naghabin alwan pêtêg, ya wanla, 58“Nagilam naên ya hinabi na ya hiraên nay Templo ya dinyag tawo, ta ha tatloy allo, ay maypairêng yan kaatag ya Templo ya alwan dyag tawo.” 59Noa, alwa êt akma ya hinabi la. 60Amêhên, nirêng ya pinakapoon pari la ha arapan lan kal-atan, ta kinotang na hi Apo Jesus, ya wana, “Hino ya mahabi mo ha an-ibara la kamo? Pata a ka maghabi?” 61Noa, minghan man, ay a ya naghabi hi Apo Jesus. Wanay na êt hên pinakapoon pari kana, “Habiên mo kannaên no hika ya Mesias, ya Cristo, ya impangakon Mámiligtas, ya Anak ni Apo Namalyari.” 62Wana etaman ni Apo Jesus, “Awo, pêtêg ya hinabi mo. Haka lano, ay mahêlêk yo ko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, hên nakaikno ha dapit panabtab ni Apo Namalyari ya Makapangyarihan. Haka ha pag-orong kon ubat ha langit, ay mahêlêk yo ko ha lêmm ya anlumatêng.” 63Gawan huluk nan pinakapoon pari, ay ginihi nay sarili nan takop, ta wana, “A tamina kailangan hên kaatag ya tistigos, ta nagilam tamina man ya hinabi na. 64Nagilam yoy nay pamipantag nan sarili na kan Apo Namalyari! Yarin a nan ammusmusên hi Apo Namalyari ya tawo yan bêngat! Hino ya labay yon daygên kana?” Naubuh hilan naghabi ya dapat yan patsên. 65Hi Apo Jesus ay dinul-an haka pinagtutumbuk. Tinagpênan lay mata na, bayo wanla, “Habiên mo no hinoy nanumbuk kamo!” Pinagtatampaling la ya êt hên ampipagbantay kana. 66Kaban atsi ya hi Pedro hên nakiikno hên kalamo lan bantay ya ampanêngêy, ay napansin yan babayi ya mihay ipoh hên pinakapoon pari. 67Pinuliah na ya, ta wana, “Hika ay kalamo êt ni Jesus ya taga-Nazaret.” 68Noa, hinabi ni Pedro, ya wana, “Alwa. A ko muwang ya anhabiên mo.” Bayo nagdayo yan pêrad ha apoy hên dinumani ha pag-awahan. Kanan habayto ay nangkatsi ya mihay manok. 69A nabuyot ay napansin yay na êt hi Pedro, hên habaytoy ipoh ya babayi, ya wana kanlan lalaki ya atsi bayro, “Habain ya lalaki, ay miha ya êt kanla!” 70Noa, nagpuglaoh yay na êt hi Pedro. Hên a nabuyot, ay wanlan karani ni Pedro kana, “Siguradon hika ya kalamo ni Jesus, gawan taga-Galilea ka êt.” 71Noa, hinabi ni Pedro, ya wana, “Alwa! Matsi ko man, ay taganán a ko ya muwang ya habain!” 72Kaban ampaghabi ya pon, ay nangkatsi yay na êt ya manok. Bayo naihipan ni Pedro ya hinabi kana ni Apo Jesus, ya wana, “Bayo mangkatsi ya manok hên katalwa, ay katatlo mon habiên, ya a mo ko muwang.” Kabay inumawah ya hi Pedro hên hadyay tangih na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\