Marcos 4

1Nanoro yay na êt hi Apo Jesus ha laylay Dagat-dagatan hên Galilea. Gawan ha hadyay kal-atan ya ampipagtsipon hên labay manggilam toro na, ay hinumakay ya ha mihay bangka, ta bayro yan nikno hên nanoro kanlan hadyay kal-atan ya atsi ha laylay. 2Ha pamanoro na kanla, ay mal-at ya paalimbawa, ya wana, 3“Pakagilamên yoy habaytsi! Main mihay lalaki ya namihabwag hên bini. 4Ha pamihabwag nan bini, ay main bini ya natata ha dann. Habaytoy tinuktuk hên manok. 5Ya kaatag ay natata ha mabato. Tampol yan tinumubo, gawan ha mababo ya luta. 6Noa, hên nangallo, ay nayanto ya, gawan a nipakalalê ya yamot. 7Ya kaatag ay natata ha kadiwian. Tinumubo ya bini, noa, a hinumlay gawan diwi. 8Ya kaatag ay natata ha mataba ya luta. Tinumubo ya habaytoy bini haka naubuh hên nanagêy hên main manimagatoh ya lahí, anêmapo, o tatlumpo hên oman.” 9Hên nahabi nay na ya habayto ni Apo Jesus, ay wana êt, “Pakaihipên yoy nagilam yo!” 10Hên nakabita hilay nay kal-atan, ay main tanan ungno bayro ya kalamo lan labinloway tagahonol ni Apo Jesus, ya nangotang no hinoy labay habiên hên habaytoy alimbawa. 11Kabay wani Apo Jesus kanla, “Hikaw bat ya makamwang hên inlihim ya tungkol ha pamanlokop ni Apo Namalyari, noa, kanlan kaatag ay anhabiên ko ha alimbawan bêngat. 12Ta êmên, ‘Manlêk hila man, ay a la mamwangan ya anhêlkên la. Manggilam hila man, ay a la maintindihan. Ta kayno maintindihan la, haka maghêhê hilan dumani kan Apo Namalyari, bayo patawarên hila.’ ” 13Bayo wanay na êt kanlan tagahonol na, “Awta a yo angkaintindihan ya alimbawa ya tungkol ha bini ya inhabwag! Ay-êmên yon maintindihan ya kaatag ya alimbawa! 14Ya ampamihabwag bini, ay ampamibahwag hên habi ni Apo Namalyari. 15Ya nakêm tawo ay in-alimbawa ha natataan bini. Ya bini ya natata ha dann ay habi ni Apo Namalyari ya nagilam lan tawo, noa, tampol nilumatêng hi Satanas, ta inalíh nay habaytoy habi ha nakêm la. 16Ya bini ya natata ha kabatoan, ay habi ni Apo Namalyari ya tinanggap lan tawo hên main kahiglaan, 17noa, a nimana ha nakêm la. Naniwala hila pon, noa, hên nilumatêng ya kairapan o pamairap, ay tampol naalíh ya paniwala la. 18Ya bini ya natata ha kadiwian ay habi ni Apo Namalyari ya ginilam lan tawo pon, 19noa, tampol nialíh ha nakêm la, gawan ha kayagahan, pibandian, haka katsighaw hên biyay la. Kabay a nabayo ya biyay la, hên nanad ha a nanagêy ya bini ya inhabwag. 20Ya bini ya inhabwag ha mataba ya luta ay habi ni Apo Namalyari ya ginilam lan tawo, bayo nimana ha nakêm la, ya nanad ha lahí ya naubuh hên nanagêy hên main manimagatoh ya lahí, anêmapo, o tatlumpon oman.” 21Wanay na êt ni Apo Jesus, “Ayn mamagkêt hên atáng, bayo halokoban. A etaman idin ya atáng ha hilong pangkatuluyan. Noa, ya atáng ay idin ha mantêg hên pamyanan atáng. 22Ayn inhimpan ya a miawah. Ayn êt inlihim ya a mamwangan haka mihumbung. 23Hikaw ya ampanggilam, ay pakaihipên yoy habayto.” 24Inhundo ni Apo Jesus ya panoro na, ya wana, “Pakaihipên yoy angkagilam yo, ta no honolên yoy toro ko, ay taganán maintindihan yo. Ta no ay-êmên ya pamaytakal yon pamanggilam, ay êmbayro êt ya takal hên pamangintindi ya idin kamoyu ni Apo Namalyari. 25No honolên yoy toro ko, ay mapahanan ya pamangintindi yo, noa, no a yon honolên, ay alihên êt kamoyu ya pêpêrad ya naintindihan yo.” 26Wanay na êt ni Apo Jesus kanla, “Ya pamanlokop ni Apo Namalyari ay maialimbawa ha pamantumubo hên bini ya in-êhad hên mihay lalaki. 27Pinaulayan nan tinumubo, ta inhundo nay pamag-obra na hên allo-allo. Ya pamantumubon habayto, ay a na angkaintindihan no ay-êmên. 28Nag-in malakarayêm ya habayto gawan ha luta, haka tinumubo angga ha nanagêy hên mangataba ya lahí. 29Hên nawtoy na, ay tampol nay nan ginapah gawan nilumatêng ya pamanggapah.” 30Amêhên, inhundo ni Apo Jesus ya panoro na, ya wana, “Nanad hino kaya ya pamanlokop ni Apo Namalyari? Hino kaya ya pangialimbawaan ko hên pamanlokop na? 31Ya pamanlokop ni Apo Namalyari ay maialimbawa ha pamantumubo hên mihay nanaway but-o ya intanêm. Iibon man ya but-o, 32ay hinumlay yan nag-in kayo, kabay nipanyag halay ya manok-lalê ha hanga na.” 33Mal-at pon ya êmbayroy alimbawa ya intoro ni Apo Jesus kanlan kal-atan ya agyu lan maintindihan. 34Hên nanoro hi Apo Jesus kanlan kal-atan, ay taganán mal-at ya alimbawa ha panoro na. Noa, hên hila-hila tanay labinloway tagahonol na, ay inubuh nan impamulah kanla ya habayto. 35Habaytoy allo, hên yabi yana, ay hinabi ni Apo Jesus ha tagahonol na, “Magbangka kitamo hên lumipay ha dagat-dagatan.” 36Imbalag lay kal-atan ta hinumakay hila ha bangka ya andyanan ni Apo Jesus, ta nag-umpisa hilay nan lumipay. Main êt hên kaatag ya bangka, ya nilumipay. 37Amêhên, nagkamain hên hadyay angin, haka ya bangka la ay angkapnoy nan lanêm. 38Hi Apo Jesus ay nabêlêw hên nakaulon ha dapit bulian hên bangka. Pinukaw la ya, ya wanla, “Mánoro! A mo muwang ya ampilêmêh kitamina?” 39Nimata ya, ta pinatunggên nay angin haka hadyay tandulon. Tinunggên etaman ya angin haka hadyay tandulon. 40Bayo wana kanlan tagahonol na, “Pata hadyay limo yo! Ayn kaw pon awud hên paniwala kangko!” 41Na-êngap hila ha hadyay limo la, haka ha pag-êpapah la, ay nihahabi hilan êmên di, “Hino kayay hatsi ya ampamipatunggên hên angin haka tandulon bayo anhumonol hila kana?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\