Marcos 6

1Amêhên, nuli ya hi Apo Jesus ha balayan Nazaret, ya pinanhumlayan na. Kalamo na hilay tagahonol na. 2Hên allon pamagsimba, ay hinumwên ya ha sinagoga la, ta nanoro ya. Haka ha pamanoro na, ay nipag-êpapah hilay nakagilam, ya wanla, “Ay-iri nan nakwa ya kamwangan na boy ya kapangyarihan na hên manyag hên kapapaêpapah? 3Daptay hiyay kalpintero ya kabalayan tamo ya anak ni Maria! Yarin alwan hiyay patêl lan Santiago, Jose, Judas, haka hi Simon! Yarin alwan kabalayan tamo ya patêl nay babayi!” Kabay a la ya tinanggap. 4Bayo wani Apo Jesus kanla, “Hilay propeta ni Apo Namalyari, ay anggalangên ha agyan ayri ya logal, noa, a hila ampansinên hên kamag-anak la haka kabalayan la.” 5Gawan ayn hilan paniwala kana, ay pêrad bat ya inalihan nan hakit. Ayn kaatag ya kapapaêpapah ya dinyag na bayro ha Nazaret. 6Nag-êpapah hi Apo Jesus, ta taganán ayn hilan paniwala kana. Bayo nanoro ya hi Apo Jesus ha mal-at ya baryo ha namalibot hên Nazaret. 7Haka tsinipon na ya labinloway tagahonol na, ta dinyanan na hilan kapangyarihan, hên mamaalíh hên nangarawak ya a angkahêlêk ya hinumapat ha tawo, bayo in-utoh na hila hên manilowa hên manoro. 8Bayo hila nammita, ay hinabi na kanla, “Paan kaw mantan hên hinoman ya nanad ha puto, balutan, haka pera. Magtêkên kaw tana. 9Mag-apin kaw bitsih, noa, paan kaw mantan hên maihagili yoy takop. 10Magdahêl kaw ha balin managyat kamoyu, haka bayro kaw tana, hên angga ha a pon nayari ya pamanoro yo, ha logal ya habayto. 11No a la kaw tanggapên, ta a hila mabay manggilam habi yo, ha mihay logal, ay bayo kaw mag-alíh bayro, ay ikampag yoy tuwapok ya atsi ha bitsih yo, ta êmên la mamwangan ya atsi tana kanla no lumatêng kanla ya parusa ni Apo Namalyari.” 12Kabay nammita hilay nay labinlowa hên namipamwang ha kal-atan ya dapat lan paghêhêan hên talibatokan ya kasalanan la. 13Namaalíh hila hên kal-atan nangarawak ya a angkahêlêk ya hinumapat ha tawo. Pinunihan lan pêrad ya laro ya kal-atan nipaghakit haka namaalíh hilan hakit la. 14Nagilam ni Herodes Antipas ya ampamaala ha probinsyan Galilea ya tungkol ha kapapaêpapah ya andaygên lan Apo Jesus, gawan habaytoy nibahwag. Main ampaghabin ampakadyag yan kapapaêpapah hi Apo Jesus gawan hiya hi Juan Bautista ya nangoman nabiyay. 15Main kaatag ya ampaghabin kayno hi Apo Jesus ay Propeta Elias, ya nag-orong ha luta. Hilay kaatag êt ay ampaghabi ya hi Apo Jesus ay nanad kanlan kaatag ya propeta, ya mámipamwang hên an-ipaihip kanla ni Apo Namalyari hên haton lagi. 16Noa, hên nagilam ni Herodes Antipas, ya anhabiên la, ay wana, “Ya ambaêgên lan Jesus, ay taganán hi Juan Bautista ya impapotoh kinay ulo, ya nabiyay oman, kabay ampakadyag yan kapapaêpapah!” 17Hinabi nay habayto gawan hên hato ay hiyay naypadakêp, naypagapoh, haka naypahukul kan Juan, gawan kan Herodias, ya ahawa ni Felipe, ya ali ni Herodes Antipas, ya bat nan pinag-ahawa ni Herodes Antipas. 18Panay nan an-ungkatên kan Herodes Antipas, ni Juan Bautista, ya wana, “Bawal ha Kautuhan ya pamag-ahawa mo kan Herodias ya ahawan ali mo!” 19Gawan habayto, ay main yan hakit nakêm hi Herodias kan Juan, haka ipapatsi na ya dayi, noa, ayn yan madyag, 20gawan a na ya ampaulayan ni Herodes Antipas, ta anggalangên na hi Juan, gawan muwang na, ya mahonol hi Juan kan Apo Namalyari, haka ayn hilan mahabi ha biyay na. Labay-labay nan manggilam toro na, angkalipang man ya ihip na. 21Mihay allo nakaihip hi Herodias no ay-êmên na yan maipapatsi hi Juan Bautista. Hi Herodes Antipas, ay nagkaluto ha allon pamanêmtêm ha pay-anak kana. Hinagyat na hilay manungkulan na, haka hilay ampamaala ha hundaloh, haka hilay mabandi ha probinsyan Galilea hên magpakahigla hên kalamo na. 22Timmalêk ya anak ni Herodias ha arapan hên kal-atan. Hinumigla hi Herodes Antipas haka hilay hinagyat na, ha pamagtalêk nan dalaga, kabay wani Herodes Antipas kanan dalaga, ya idin na kana ya hinon pakikwaan na kana. 23Nangako ya êt hên main kalamoy humpa, ya idin na kana ya kapitnan bandi na, no habaytoy labay na. 24Inumawah ya dalaga ta kinotang nay indo na no hinoy pakikwaan na. Wana etaman ni Herodias, “Ya ulo ni Juan Bautista.” 25Tampol yan nag-orong ya dalaga, hên dinumani kan Herodes Antipas, ta pinakikwaan na, ya tampol ipapotoh ya ulo ni Juan Bautista, ta idin kanan dalaga ya habayto, hên nakapalunto ha pinggan. 26Hadyay lungkot ni Herodes Antipas hên pakikwaan kana hên dalaga ya habayto, noa, a na ya matanggian gawan naghumpa ya, haka gawan ha kal-atan. 27Hên habayto êt, ay in-utoh nay mihay hundaloh ha hukulan hên potohên nay ulo ni Juan Bautista. Tampol ya etaman nammita ha hukulan ya habaytoy hundaloh, ta pinotoh nay ulo ni Juan, 28hên indin ha pinggan, haka gintan kanan dalaga. Indin na etaman hên dalaga, ya habayto kan Herodias, ya indo na. 29Hên namwangan lan tagahonol ni Juan ya nalyari kana, ay kingwa la ya bangkay na, haka lay na in-ilbêng. 30Amêhên, hên nag-orong hilay nay labinloway tagahonol ni Apo Jesus ya in-utoh nan namitoro, ya ambaêgên la etaman hên apostol, ay ni-tsi-tsipon hila, ta in-ubuh lan in-istorya kana ya dinyag la haka intoro la. 31Noa, a la angkadambi ya pangan la, gawan kal-atan ya angkapiuubah hên anlumatêng kanla. Kabay wani Apo Jesus kanla, “Magpainawa kitamo pon bayro ha logal ya kabalah-balahan.” 32Kabay hila-hila tanay himmakay ha bangka hên naglipay ha logal ya kabalah-balahan. 33Noa, napansin lan kal-atan ya pamag-alíh la, haka ya pagpalakwan la, kabay binitsih lan inunaan hilan Apo Jesus, hên kalamo hilay ubat ha kaganawan balayan ya dinanan la. 34Hên pataoy hilan Apo Jesus ha bangka, ay nahêlêk lay kal-atan, haka naingalwan na hila, gawan nanad hilan tupa ya ayn pastol, kabay mal-at ya intoro na kanla. 35Hên maranin matata ya allo, ay hinabi lan tagahonol na kana, ya wanla, “Ayn bali di, haka maranin matata ya allo. 36Dayi ipalako mo hilay kal-atan ha balang baryo, ya narani di, ta êmên hila makahaliw hên maêkan la.” 37Noa, hinabi na kanla, ya wana, “Hikaw tanay mamakan kanla.” Kabay wanla kana, “Labay mon habiên, hikay ya manaliw hên pamangan lan kal-atan, ya magkaalaga hên upa hên mihay katawo ha waloy buwan!” 38Nangotang hi Apo Jesus, “Ungnoy puto yo? Hêlkên yo.” Hên namwangan lay na, ay hinabi la, “Li-limay puto haka lo-loway kênan lanêm.” 39Bayo in-utoh ni Apo Jesus ha tagahonol na ya paiknoên lay kal-atan hên pusto-pusto. 40Kabay nipammikno hilay na hên pusto-pusto ya main mani-magatoh haka main mani-limampo. 41Dinampot ni Apo Jesus ya limay puto haka loway kênan lanêm. Naningla ya, ta pinahalamatan nay habayto kan Apo Namalyari. Pino-potoh nay na, ta indin na kanlan tagahonol na, ta intayak la kanlan kal-atan. 42Balang miha ya atsi bayro ay nakaêkan angga ha nangabhoy hila. 43Hên tsinipon la ya tagan, ay nakapno hila êt hên labinloway lubon. 44Main liman libo ya lalaki ya nangan. 45Tampol nan pinahakay ni Apo Jesus ha bangka hilay tagahonol na, hên impauna hên lumipay ha Betsaida, kaban ampauliên na pon ya kal-atan. 46Hên nagtsipan ya kanla hi Apo Jesus, ay nilumakat yay nan nanalangin. 47Hên yabi yana, kaban ampanalangin yan miha na, ay atsi hilay na ha bonak dagat-dagatan ya tagahonol na. 48Nahêlêk na hilay angkairapan hên lumipay, gawan panhalungatên hilan angin. Hên nawatah, ay nilako na hila hên nammita ha babon lanêm, hên makipantag ya dayi kanla, 49noa, hên nahêlêk la yay ampita ha babon lanêm, ay nipan-angaw hila, ta êndat la no hiyay mihay kamana. 50Naubuh hilan nakahêlêk kana, haka hadyay limo la. Noa, tampol nan hinabi kanla, ya wana, “Paan kaw malimo! Pakhawên yoy nakêm yo! Hikoy habaytsi!” 51Hên nakahakay yay na ha bangka, ay tinunggên ya angin. Hadyay êpapah la kana, 52gawan nahêlêk la man, ya pinalakê nay puto, ay a la pon angkaintindihan ya madyag nay hinoman, ha kapangyarihan ni Apo Namalyari, ta taganán a la makwan ihipên ya nalyari. 53Pamakalipay lan Apo Jesus, ay impadann lay bangka ha dani hên Genesaret. 54Hên nakataoy hilan Apo Jesus, ay tampol la yan nabalayan. 55Pinarah lan impamwang ha boon logal ya habayto, ya nilumatêng hilan Apo Jesus. Kabay hinapwat la hila ha angkatuluyan la ya nipaghakit hên gintan kana ay-iri man ya nilako na. 56Anto man ya lakwên nay balayan, baryo, o hinon logal ya main bali, ay anggêtan la ha andanan na, ya nipaghakit. Ampakiingalo hila kan Apo Jesus, ya agyan laylayan dayin takop na, ya magapa lan ampaghakit. Haka hilay nakagapa takop na, ay naalihan etaman hakit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\