Mateo 15

1Panga-ubat hên habayto, ay main ungnoy Pariseo haka mánoron Kautuhan ni apo Moises ya ubat ha balayan Jerusalem, ya nipandumani kan Apo Jesus, ta nangotang hila kana, ya wanla, 2“Pata a hila anhumonol ya tagahonol mo ha natotoan tamo ha ninuno tamo, no ay-êmên ya pamag-uyah bayo mangan?” 3Bayo wana êt ni Apo Jesus, “Magaling kaw hên itad hên ayn alagá ya in-utoh ni Apo Namalyari, mahonol yon bat ya natotoan yo ha ninuno yo! 4Ta namiutoh hi Apo Namalyari, ‘Galangên moy tatang haka indo mo,’ haka ‘Hinoman ya maniran toa na, ay dapat patsên.’ 5Noa, an-itoro yo ya malyarin ialay kan Apo Namalyari, ya dapat ihawop ha toa. Ha pamanoro yon habayto, ay an-ibawal yoy pamanawop ha toa. 6Antotoên yoy ninuno yo, ta an-itad yon ayn alagá ya Habi ni Apo Namalyari. Haka kal-atan pon ya êmbahên ya andaygên yo. 7Ampagbabara kaw hên mangêd! Pêtêg ya impapêt ni Propeta Isaias ya tungkol kamoyu, ya wana ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari, 8‘Ya pamagpuri la kangko, ay atsin bat ha bêbêy la, ta ayn ha nakêm la. 9Ayn kapukat-pukat ya pamagsimba la kangko, ta ya natotoan la ha ninuno, ay an-itoro la hên nanad ha paytoro la hên Kautuhan ko.’ ” 10Bayo pinarani ni Apo Jesus ya kal-atan, ta wana kanla, “Manggilam kaw haka pakaintindiên yoy habaytsi. 11Alwan pamangan ya an-ihubo ha bêbêy ya ampakarêmêk hên tawo ha hêlêk ni Apo Namalyari, noa, ya nangarawak ya habi ya angkaubat ha bêbêy.” 12Pangayari nan naghabi, ay dinumani hila kan Apo Jesus hilay tagahonol na, ta wanla kana, “Muwang mo ya nahakitan ya nakêm lan Pariseo ha hinabi mo?” 13Hinabi ni Apo Jesus kanla ya wana, “Ya kaganawan tanaman ya a intanêm ni Apo Namalyari, ya Tatang ko ha langit, ay ulutên. 14Paulayan yo hila. Nanad hilan buwag ya ampangakay ha kapareho lan buwag. Ya mihay buwag ay a makaakay hên kapareho nan buwag, ta pareho hilan minabo ha malalê ya lubot.” 15Bayo hinabi ni Pedro kan Apo Jesus, ya wana, “Ipamulah mo kannaên daw, ya labay habiên hên habaytoy alimbawa ya tungkol ha ampakarêmêk hên tawo ha hêlêk ni Apo Namalyari.” 16Wana etaman kanlan Pedro, “Hikaw man, ay a kaw ampakaintindi? 17Alwan pamangan ya an-ihubo ha bêbêy ya ampakarêmêk hên tawo ha hêlêk ni Apo Namalyari, ta ya pamangan, ay ampidann ha bitoka bayo itaká. 18Noa, ya nangarawak ya habi ya angkaubat ha bêbêy, ay yabay ya ampakarêmêk hên tawo ha hêlêk ni Apo Namalyari. 19Ta angkaubat ha nakêm ya kaihipan hên manyag karawakan, nanad ha manyag karawakan kalabayan lawini, manakaw, mamatsin kapareho, mamabayi haka makilalaki, manistigos ha alwan pêtêg, haka maniran kapareho. 20Habaytoy dyag ay angkaubat ha nakêm, haka ampakarêmêk hên tawo ha hêlêk ni Apo Namalyari. Noa, a ampakadêmêk ha hêlêk ni Apo Namalyari ya mangan hên a pon nag-uyah, hên nanad ha toro hên ninuno tamo.” 21Immalíh hilan Apo Jesus bayro, ta nunta hila ha Tiro haka Sidon, ya logal hên alwan Israelita. 22Main bayron babayi ya taga-Canaan, ya dinumani kan Apo Jesus, ya namaêg, ya wana, “Panginoon, ya kaapo-apoan ni Arin David! Ingalwan mo ko! Ya anak koy babayi ay hinapatan hên narawak ya a angkahêlêk, ya hadyay ampamairap kana.” 23Noa, ayn yan hinabi hi Apo Jesus. Kabay dinumani kan Apo Jesus ya tagahonol na ta wanla, “Paalihên mo yay na, ta ampi-angaw-angaw ya.” 24Hinabi na ha babayi ya wana, “In-utoh akon bêngat kanlan Israelita ya nanad tupa ya nitama.” 25Noa, nandoko ya ha arapan ni Apo Jesus ta wana, “Panginoon, hawpan mo ko!” 26Noa, wani Apo Jesus kana, “Pakangêrên kon antoroan haka anhawpan ya hilay Israelita. Ta habaytoy taganán usto.” 27Noa, hinabi nan babayi, ya wana, “Panginoon, mangêd ya habayto, noa, yarin a minan hawpan ya alwan Israelita, no hadyay pamairap ya angkatanam la!” 28Kabay hinabi ni Apo Jesus kana, ya wana, “Makhaw awud ya paniwala mo! Mahonol ya kalabayan mo!” Tampol etaman impaplag ya namairap ha anak na. 29Hên nag-alíh ya bayro hi Apo Jesus, ay nagdann ya ha laylay hên Dagat-dagatan hên Galilea. Bayo nilumakat ya ha tawgtug, ta nikno ya bayro. 30Main kal-atan ya dinumani kana ya ampantan hên pilay, buwag, pokol, pipi, haka kaatag pon ya ampipaghakit. Indin hila ha arapan ni Apo Jesus, haka hiyay namaalíh hên hakit la. 31Kabay nipag-êpapah hilay kal-atan ha nahêlêk lay ampakahabi hilay pipi, naalíh ya pagkasingkol lan singkol, ampakabitay nay pilay, haka ampakahêlêk hilay nay buwag. Ha nahêlêk la ay pinuri la hi Apo Namalyari ya Diyos lan Israelita. 32Binaêg ni Apo Jesus ya tagahonol na, ta wana kanla, “Kaingalo hilay kal-atan, ta tatloy nay allo la di, haka ayn hilay nan maêkan. No pauliên ko hilan angkablay lonoh, ay kayno mawê hila ha dann.” 33Wanlan tagahonol na etaman, “Ay-êmên tamo hilan mapakan ya hata kal-atan?” 34Kinotang hila ni Apo Jesus, “Main kitamo pon hên puto?” Hinabi la kana, ya wanla, “Main tanan pito, haka uungnoy nanaway kênan lanêm ya pinirito.” 35Bayo pinaikno na hilay kal-atan ha luta. 36Haka dinampot nay pitoy puto boy ya kênan lanêm, ta impahalamat na kan Apo Namalyari, bayo pino-potoh nay habayto, ta impatayak na kanlan tagahonol na. 37Naubuh hilan nangabhoy ya kal-atan, haka hên tsinipon lay natagan, ay nakapno hila hên pitoy tiklis. 38Main apat ya libo ya lalaki ya nakaêkan. Main êt babayi haka anak ya nakaêkan. 39Bayo nagtsipan yay na kanlan kal-atan hi Apo Jesus, ta hinumakay hilan Apo Jesus ha bangka hên palako ha logal hên Magadan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\