Mateo 18

1Hên habayto, ay dinumani kan Apo Jesus, ya tagahonol na, hên nangotang no hino kanla ya pinakamatag-ay ya tungkulan lano ha pamanlokop ni Apo Namalyari. 2Binaêg nay mihay anak ya nanawa hên mirêng ha arapan la. 3Bayo wana kanla, “Pakagilamên yo, magbayo kaw hên mag-in maaypa ya nakêm, hên nanad kanan hata nanaway anak, ta no alwan maaypa ya nakêm yo, ay taganán a kaw makapakilamo ha pamanlokop ni Apo Namalyari. 4Hilay maaypa ya nakêm, ay hilay mag-in pinakamatag-ay ha pamanlokop ni Apo Namalyari. 5Hinoman ya ampaniwala kangko, ya ampananggap kanlan maaypa ya nakêm ya nanad hata nanaway anak, hên gawan habaytoy paniwala la kangko, ay nanad hiko ya antanggapên la.” 6Inhundo ni Apo Jesus ya pamaghabi na, ya wana, “Hinoman ya pangubatan hên pamanyag kasalanan hên mihay maaypa ya nakêm hên nanad kanan hata nanaway anak ya ampaniwala kangko, ay mangêd pon kana, ya bayo ya mag-in pangubatan hên habayto, ay patsên ya hên êl-an yan mahlay ya bato ha lêêy na, ta ilêmêh ya ha malalê ya lanêm. 7Taganán kapaingalo hilay tawo bayri ha luta, ta mal-at ya pangubatan hên pamanyag kasalanan. Taganán lumatêng kantamo ya tukso hên manyag kasalanan, noa, kaingalo ya ampangubatan hên tukso. 8“No gamêt o bitsih mo ya anggamitên mon manyag kasalanan, ay mangêd ya potohên mo ya habayto. Ta mangêd ya milamo ka ha biyay ya ayn angga ha langit hên ayn gamêt o bitsih kanan mitapon ha impiyerno ha apoy ya taganán a maparê hên main gamêt o bitsih. 9No mata mo ya anggamitên mon manyag kasalanan, ay kêwêtên mo haka mon itapon. Ta mangêd pon ya ayn mata hên milamo ha biyay ya ayn anggaan ha langit, kanan main mata hên mihamwag ha apoy ha impiyerno.” 10Amêhên, ay wanay na êt ni Apo Jesus, “Paan yo hilan musmusên ya miha man ya ampaniwala kangko ya maaypa ya nakêm hên nanad kanan hata nanaway anak, ta hilay anghel ha langit, ya ampangillag kanla, ay panay hên ampamipamwang kan Apo Namalyari, ya Tatang ko, ha kaganawan angkalyari kanla. 11[Gawan hiko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, ay atsi di ha luta, ta êmên iligtas ha kaparusaan ya hilay nitama.] 12“No alimbawa ta main miha kamoyu ya nag magatoh ya tupa, ta nitama ya miha, ay hinoy daygên na? Siguradon ibalag na pon ya siyamapo boy siyam bayro ha pagpastolan la, ta tapolên nay miha ya nitama hên angga ha matapol nay habayto. 13No natapol nay habaytoy nitama, ay taganán mas ikahigla nay habayto, kanan siyamapo boy siyam ya a nitama. 14Êmbayro êt hi Apo Namalyari, ya Tatang ko ha langit. A na labay hên midayo kana ya miha man kanlan ampaniwala kangko ya maaypa ya nakêm hên nanad hata nanaway anak.” 15Inhundo ni Apo Jesus ya pamaghabi na, ya wana, “No makadyag kasalanan kamo ya mihay patêl mo ha Panginoon, ay pagkahabi mo ya hên kakapag yo. No gilamên na ka, ay miúmang ya pamipatêl yo ha Panginoon, haka naiúmang mo ya kan Apo Namalyari. 16Noa, no a na ka gilamên, ay mangilamo ka hên miha o lowa ya kaatag ya patêl ha Panginoon, ta êmên main manggilam ha pinihabian yon lowa hên main lowa o tatloy tistigos. 17No a ya pon êt manggilam, ay ipamwang mina ha arapan lan kapareho yon patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon. No a ya pon êt manggilam kanla man ya kapareho yon patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon, ay dayuán yo ya hên itad kanlan a ampagpalokop kan Apo Namalyari, haka nanad kanlan mapanyag karawakan.” 18Inhundo ni Apo Jesus ya pamaghabi na, ya wana, “Ya bawalên yo bayri ha luta, ay bawalên êt ha langit, haka ya a yo bawalên bayri ha luta, ay a etaman bawalên ha langit.” 19“Pakagilamên yo. No main lowa kamoyu di ha luta, ya magkamiha ha panalangin yo, ay ipatupad ni Apo Namalyari, ya Tatang ko ha langit ya habaytoy labay yo kana. 20Ta no anto ya main lowa o tatlo ya naka-tsipon gawan ha pamakimiha la kangko, ay atsi ko hên kalamo la.” 21Amêhên, ay napaidani hi Pedro kan Apo Jesus hên nangotang, “Panginoon, makaungno kon patawarên ya patêl ko ha Panginoon, ya panay hên ampanyag kasalanan kangko? Katapito kaya?” 22Hinabi kana ni Apo Jesus, “Alwan bat katapito, noa, pitumpon oman. 23Gawan êmên di ya maialimbawa ya pamanlokop ni Apo Namalyari. Main mihay ari ya labay maningil hên impautang na kanlan ipoh na. 24Ya una hên gintan kana, ay main utang hên milyun-milyun ya pera. 25Gawan ha hiya ay taganán ayn maibayad, ay in-utoh hên ari ya ihaliw hilay mitataanak haka pibandian la, ta êmên mabayaran ya utang. 26Kabay nandoko ya ipoh ha arapan hên ari ta nakiingalo ya, ‘Dyanan mo ko pon hên panaon ta ubuhên kon bayaran kamo ya utang ko.’ 27Gawan ha naingalwan na ya, ay a na yay na pinabayad ta binura nay na ya utang. 28“Noa, hên nammitay nay habaytoy ipoh, ay nakatupa nay kapareho nan ipoh ya main utang kana hên alagán magatoh ya allon pamag-obra. Dinakêp na ya ta sakalên na ya dayi, ya wana, ‘Bayaran minay utang mo kangko!’ 29Nandoko ya ha arapan na ya kapareho nan ipoh hên nakiingalo, ya wana, ‘Dyanan mo ko pon hên panaon, ta bayaran koy utang ko.’ 30Noa, a ya nabay hên dyanan yan panaon. Yan impahukul na ya hên angga ha makabayad ya kana. 31Hên nahêlêk lan kapareho lan ipoh, ya nalyari, ay namalagêhbêg ya nakêm la, kabay inhumbung la kanan ari ya nalyari. 32Kabay impabaêg yay na êt hên ari, ta wana kana, ‘Narawak ya ugali mo! Pinatawad kata ha boon utang mo kangko, gawan ha ingalo ko kamo. 33Pata a ka nalonos ha kapareho mon ipoh, hên nanad ha pangingalo ko kamo!’ 34Ha hadyay huluk hên ari, ay impahukul nay ipoh, hên angga ha a nan nabayaran ya boon utang na. 35Êmbayro êt ya daygên kamoyu ni Apo Namalyari ya Tatang ko ha langit, no a yo patawarên ya kapareho yon patêl ha Panginoon hên booy nakêm.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\