Mateo 20

1Inhundo ni Apo Jesus ya pamanoro na, ya wana, “Ya pamanlokop ni Apo Namalyari, ay maialimbawa ya êmên di: Main mihay nag ubasan. Dali allo pon, ay inumawah yan nanapol hên mabay mag-obra ha ubasan na. 2Hên napikasundo hilay na ha upa ha mihay allon pamag-obra, ay pinaobra na hilay na. 3Hên alas nuwebe hên matag-ay ya allo, ay main yan nahêlêk ya ayn an-obraên ha palengke, 4kabay wana kanla, ‘Mag-obra kaw ha ubasan ko ta upaan kataw ha hukad ya upa.’ Kabay nammita hilay nan nag-obra. 5Hên mag-aalas dose hên ugto, haka hên mag-aalas tres hên maapon, ay nakatapol yay na êt hên mabay mag-obra ta pinaobra na hila ha ubasan na. 6Hên mag-aalas singkoy na hên maapon hên immawah ya, ay nakahêlêk yay na êt hên ayn an-obraên, ta wana kanla, ‘Pata nakaiirêng kaw di hên ayn an-obraên hên boon allo?’ 7Wanla kana, ‘Gawan ayn namaobra kannaên.’ Hinabi na kanla, ‘Mag-obra kaw tana etaman ha ubasan ko.’ 8“Hên anyumabi, ay wanan nag ubasan kanan paypaniwal-an na, ya wana, ‘Baêgên mo hilay nay mag-obra, ta idin mina kanla ya upa la. Ya una mon dyanan, ay hatoy natawli hên pinaobra.’ 9Hên nilumatêng hilay nay pinaobra hên paubat alas singko hên maapon, ay dinyanan hilan alagá hên pamag-obra ha mihay allo. 10Amêhên, hên nilumatêng hilay unan pinaobra, ay êndat la no maupaan hila hên mahlay kanan upa lan natawli hên pinaobra. Noa, pare-pareho hilan dinyanan etaman hên upa ha mihay allon pamag-obra nanad ha napikasundo la. 11Hên nakwa lay nay upa la, ay nagmulongan hila ha nag ubasan, 12ya wanla, ‘Mimihay oras ya pamag-obra lan natawli hên pinaobra mo, yan pareho ya upa la, haka upa naên, ya nag-obran patingapon, ha hadyay omot allo.’ 13Noa, wanan nag ubasan kanan miha kanlan una nan pinaobra, ‘A kata niloko. Napikahundoan ta ha upa ha mihay allon pamag-obra. 14Kowên minay upa mo ta mita kay na. Atsi kangko no piparehoên koy upa yon una haka natawli. 15Yarin ayn akon karapatan ha pibandian ko, hên daygên ya kalabayan ko! Kayno angkahêm ka kangko, gawan mapam-i ko!’ 16Êmbayro êt ha pamanlokop ni Apo Namalyari. Mal-at kanlan matag-ay ya tungkulan ha hêlêk hên kapareho la, ay alwan matag-ay ha hêlêk ni Apo Namalyari, haka mal-at kanlan maaypa ya tungkulan ha hêlêk hên kapareho la, ay matag-ay ha hêlêk ni Apo Namalyari.” 17Hên atsi hila ha dann, hilan Apo Jesus, hên palako ha balayan Jerusalem, ay impapawa nay labinloway tagahonol na kanlan kal-atan, ta wana kanlan bêngat, 18“Pakagilamên yo! Anlumakat kitamo ha Jerusalem, haka hiko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, ay i-upit kanlan mánoron Kautuhan ni apo Moises haka kanlan ampamaala kanlan pari. Habiên lan habayto ya dapat akon patsên. 19Idin la ko kanlan alwan Israelita ta êmên ako musmusên, pagpapatokên haka patsên lan habayto ha koros. Noa, ha ikatlon allo, ay mabiyay kon oman!” 20Nandoko hên nangotang kan Apo Jesus ya ahawa ni Zebedeo, hên kalamoy loway anak la, ya lowa kanlan tagahonol ni Apo Jesus, ya wana, “Panginoon, main ako dayin pakihabi kamo.” 21Kabay kinotang ni Apo Jesus, “Hinoy labay mo kangko?” Wana etaman kana, “Labay ko, ya lano ha pamanlokop mo, ay paiknoên moy hata loway anak ko ha dani mo, ya miha ha dapit panabtab, haka miha êt ha dapit uki.” 22Wani Apo Jesus kanlan loway anak na, “A yo angkaintindihan ya pamagdusa ya maranasan yo, no mahonol ya kalabayan yo. Matêêh yoy pamagdusa ya danasên ko? Taganán nakal-an kaw hên matsi hên nanad kangko?” Wanla etaman kana, “Awo. Nakal-an kay.” 23Kabay wani Apo Jesus kanla, “Madanasan yoy pamagdusa ya danasên ko, haka matsi kaw hên nanad kangko. Noa, ayn akon karapatan hên maghabi no hinoy mikno ha dani ko, ta habaytoy tinalagá nay na ni Apo Namalyari ya Tatang ko.” 24Hên nagilam lan mapoy tagahonol na, ya labay ni Santiago haka Juan, ay hinumuluk hila. 25Kabay pinarani na hila ni Apo Jesus, ta wana kanla, “Muwang yo ya hilay manungkulan lan a ampagpalokop kan Apo Namalyari, ay andaygên lan ipoh ya angkalokopan la, haka an-iatay la hilan manyag kalabayan la. 26Noa, dapat alwan êmbayro ya daygên yo. No labay yon mag-in matag-ay ya tungkulan, ay dapat yon huyuên ya kapareho yon tawo. 27Ya labay mag-in pinakamatag-ay ya tungkulan, ay dapat mag-in nanad ipoh hên kalamo na. 28Ta hiko man ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, ay atsi bayri amêhên ha luta, alwan para paghuyuan, noa, para maghuyo angga ha idin koy biyay ko, ha pangakbus hên kal-atan.” 29Amêhên, nilumatêng hilan Apo Jesus ha balayan Jerico. Haka hên paalíh hila bayro ha balayan, ay main kal-atan ya nangamat kanla. 30Main bayron loway buwag ya ampikno ha danin dann. Hên nagilam lay ampanlibah hi Apo Jesus ay in-angaw la, ya wanla, “Panginoon, ya kaapo-apoan ni Arin David, ingalwan mo kay dayi!” 31Binawal hilan maglabak hên hatoy kal-atan ya ampakihonol kan Apo Jesus, noa, impakakhaw lan in-angaw, “Panginoon, ya kaapo-apoan ni Arin David, ingalwan mo kay dayi!” 32Hên nagilam ni Apo Jesus ya angaw la, tinunggên ya ta nangotang ya kanla, “Hinoy labay yon daygên ko kamoyu?” 33Kabay wanlan buwag, “Panginoon, labay naên hên makahêlêk.” 34Iningalwan na hila ni Apo Jesus, kabay ginap-an nay mata la. Tambêng hila etaman nakahêlêk, haka nakihonol hilay na kanlan Apo Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\