Mateo 21

1Nahên andumani hilan Apo Jesus ha Jerusalem, ta atsi hilay na ha balayan Betfage ha Tawgtug Olibo, ay impauna ni Apo Jesus ya lowa kanlan labinloway tagahonol na, 2ta wana kanla, “Muna kaw ha balayan. Tampol yon mahêlêk ya nakah-êl ya mihay asno, ya nag bisero. Okalên yoy habayto, ta gêtan yo hila di. 3No main mangotáng kamoyu no awta an-okalên yoy habayto, ay habiên yo, ya kailangan lan Panginoon, haka tampol nan ipagtan kamoyu.” 4Nalyari ya habayto, ta êmên matupad ya hinabi nan mámipamwang hên an-ipaihip kana ni Apo Namalyari hên hato, ya wana, 5“Habiên yo kanlan taga-Jerusalem, ‘Hêlkên yo, atsi di ya ampamaala kamoyu, ya nagpakaaypan nakêm hên himmakay ha asno, haka ya biseron asno.’ ” 6Kabay nammita hilay nay loway tagahonol na ya in-utoh na, ta hinonol lay hinabi ni Apo Jesus kanla. 7In-akay lay na kan Apo Jesus ya mitaindoy asno, haka la inamakan pangkêbêl la, bayo himmakay hi Apo Jesus. 8Inhundo lan Apo Jesus ya pammita lan palakon Jerusalem. Ha pandanan lan Apo Jesus, ay nami-amak hilay kaatag ya atsi bayro hên takop la. Kaatag ay nanigpah hên bulong ya in-amak la etaman ha pandanan na, gawan ha panggalang la kana. 9Hilay kal-atan ya atsi ha unaan ni Apo Jesus haka hilay anhumonol kana ay nipan-angaw, “Hosanna kan Apo Jesus, ya kaapo-apoan ni Arin David! Iningalwan ya habaytsi ya in-utoh ni Apo Namalyari! Puriên hi Apo Namalyari!” 10Hên nilumatêng hilan Apo Jesus ha Jerusalem, ay nagulo ya boon balayan ta nikokotang hila, “Hinoy habaytsi?” 11Hinabi lan kal-atan kalamo ni Apo Jesus, “Habaytsi hi Apo Jesus ya propeta ni Apo Namalyari ya taga-Nazaret ha probinsyan Galilea.” 12Hên nilumatêng hilan Apo Jesus ha Jerusalem, ay nagpakha ya ha Templo. Intaboy na hilay ampipagtinda haka ampipanaliw bayro. In-iitwag nay lamisaan lan mámihagili hên pera, haka in-iitwag na êt ya iknoan lan mámihaliw hên pati-pati. 13Hinabi na kanla, “Nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari, ya wanan hulat, ‘Ya bali ko ay ambaêgên balin panalanginan.’ Noa, dinyag yo yan logal ya panlokoan yon kapareho yo!” 14Main bayron buwag haka pilay ya nipandumani kan Apo Jesus, haka namaalíh ya hên hakit la. 15Main êt bayro hên anak ya atsi ha lalên Templo ya ampagpuri kan Apo Jesus, ya wanla, “Puriên ya Kaapo-apoan ni Arin David!” Noa, hên nahêlêk lan mánoron Kautuhan ni apo Moises boy hilay poon pari ya kapapaêpapah ya dinyag ni Apo Jesus, haka la nagilam ya pamagpuri lan anak, ay hinumuluk hila. 16Kabay wanla kan Apo Jesus, “A mo angkagilaman ya pamagpuri lan anak kamo?” Wana etaman ni Apo Jesus, “Awo! Angkagilam koy pamagpuri la kangko. Yarin a yo êt nabaha ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari ya êmên di, ‘Tinoroan moy anak haka hilay ampanoho pon ta êmên mag-in ayn pamagkulang ya pamagpuri la kamo!’ ” 17Amêhên, ay immalíh yay na bayro hi Apo Jesus ta namayabi ya ha baryon Betania. 18Pangamaranon hên mag-orong hilan Apo Jesus ha balayan Jerusalem hên ubat ha Betania, ay nilonoh hi Apo Jesus. 19Hên nahêlêk nay mihay poon igos ha dann, ay dinanian nan hinlêk no main tagêy. Noa, bulong bêngat ya nalatngan na. Kabay wana kanan kayo, “Angga-angga, ay a kay na managêy oman!” Haka tambêng nayangoy habaytoy kayo. 20Hên nahêlêk lan tagahonol na ya tambêng nayango ya habaytoy kayo, ay nag-êpapah hila, haka hila nangotang kan Apo Jesus no awta tampol nayango ya habayto. 21Wani Apo Jesus, “Pakagilamên yo, no ampaniwala kaw kan Apo Namalyari, haka no a kaw ampag-alangan, ay madyag yo êt ya dinyag ko ha kayon igos, haka alwan bat habayto ya madyag yo, noa, maiutoh yoy hata tawgtug hên mitapon ya ha dagat, ay daygên nay na ni Apo Namalyari ya habayto. 22No ampaniwala kaw, ay matanggap yoy hinoman ya pakikwaan yo ha panalangin.” 23Mihay allo hên atsi ya hi Apo Jesus ha Templo hên ampanoro, ay dinumani kana hilay toa ya nag tungkulan ha bansa, haka hilay ampamaala kanlan pari. Hinabi la kana, “Habiên mo kannaên no hinoy tungkulan mo hên manyag hên pandaygên mo. Habiên mo êt no hinoy nam-i kamo hên habain ya tungkulan.” 24Kabay wani Apo Jesus, “Main ako pon hên kotangên kamoyu. No pakibatan yo ko, ay habiên ko kamoyu no hinoy nam-i kangko hên tungkulan hên manyag hên pandaygên ko. 25Hinoy nam-i hên tungkulan kan Juan Bautista hên mamawtismo? Hi Apo Namalyari o tawo?” Kabay pinihahabian la, ya wanla, “Hinoy habiên tamo? No habiên tamo ya ‘Ubat kan Apo Namalyari ya tungkulan ni Juan Bautista,’ ay habiên na bayto, ‘Pata a yo yan pinaniwal-an?’ 26Noa, no habiên tamo ya ‘Ubat ha tawo,’ ay hino kaya ya daygên lan kal-atan kantamo, ta ha ihip la, hi Juan ay mihay propeta, ni Apo Namalyari.” 27Kabay hinabi la kan Apo Jesus, ya wanla, “A naên muwang no antoy ubatan tungkulan ni Juan Bautista.” Bayo wani Apo Jesus, “No êmbayro awud, ay a ko etaman habiên kamoyu no antoy ubatan tungkulan ko.” 28Inhundo ni Apo Jesus ya panoro na, ya wana, “Hino ha ihip yo ya tungkol di ha ialimbawa ko kamoyu? Main mihay lalaki ya nag loway anak ya lalaki. Intoro nay miha, ya wana, ‘Anak ko, mag-obra ka ha ubasan amêhên.’ 29Wana ha tatang na, ‘A ko mabay.’ Noa, nangoman ya ihip na, kabay nag-obra yay na ha ubasan. 30Êmbayro êt ya intoro nan tatang kanan ikalwan anak. Nabay ya, noa, a ya nammitan nag-obra.” 31Amêhên, kinotang hila ni Apo Jesus, “Hino kanlan lowa ya nanyag kalabayan tatang la?” Wanlan ampamaala ha Templo, “Hatoy unan intoro na.” Wani Apo Jesus kanla, “Awo! Pakagilamên yo! Hilay mapanyag kasalanan nanad kanlan máningil buwih haka hilay hostis ya naghêhê hên tinalibatokan ya kasalanan la, ay nanad hatoy unan intoro hên tatang, kabay muna hila kamoyu hên makapakilamo ha pamanlokop ni Apo Namalyari. 32Habaytoy malyari gawan a kaw naniwala kan Juan Bautista, hên nanoro ya hên tungkol ha pamimiyay ya mahonol kan Apo Namalyari, nahêlêk yo man ya naniwala ha intoro na, ya hilay mapanyag karawakan hên nanad hilay máningil buwih haka hilay hostis.” 33Amêhên, nangalimbawa yay na êt hi Apo Jesus, ya wana kanlan ampanggilam, “Minghan main lalaki ya nag luta ya tinamnan nan ubas. Bayo binakoran nay habayto. Nangali yan pangiunaban hên ubas, haka ya êt namairêng hên tawer ya pagbantayan. Impatsiwala na ha kaatag ya ubasan na, ta maglaêh ya ha kaatag ya bansa. 34Hên pamutsi hên habaytoy ubas, ay in-utoh nay tatloy ipoh na, hên kowên ya atag na kanlan paypaniwal-an ubasan na. 35Noa, dinakêp lay ipoh na. Pinakahakitan lay mihay ipoh, pinatsi lay ikalwa haka pinagbabato lay ikatlo. 36Hên namwangan nan nag ubasan ya nalyari kanlan tatloy ipoh na, ay mal-at êt ya in-utoh na kanan haton una, noa, êmbayro êt ya dinyag la kanlan habayto. 37Hên ayn yay nan kaatag ya maiutoh, ya nag ubasan, ay in-utoh nay anlugurên nan anak nay lalaki, ta wana, ‘Siguradon igalang lay anak ko.’ 38Noa, hên nahêlêk lan paypaniwal-an ubasan, ya anak nan nag ubasan, ay nihahabi hila, ya wanla, ‘Hatsi ya paypamanaan na hên ubasan. Patsên tamo ya, ta êmên mapagbandi tamo ya hata ubasan na.’ 39Kabay dinakêp la ya, pinaalíh la ya ha ubasan haka pinatsi la ya.” 40Amêhên, kinotang ni Apo Jesus, hilay ampamaala ha Templo, “Hino kaya ya daygên hên nag ubasan kanlan paypaniwal-an na?” 41Hinabi la, “Siguradon lakwên nay nangarawak ya paypaniwal-an na, ta patsên na hila, bayo ipatsiwala nay ubasan na ha taganán mam-in atag na no pamutsin ubas.” 42Wana êt ni Apo Jesus kanlan ampamaala ha Templo, “Yarin a yo êt nabaha ya habaytsi ya nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari? ‘Ya bato ya intapon lan manyag bali, ay nag-in pinakamaalagáy bato ta êmên mag-in napah-êy ya bali. Dinyag ni Apo Namalyari ya habayto, ya kapapaêpapah.’ ” 43Wana êt kanla, “Kabay anhabiên ko kamoyu, alwan hikaw ya Israelita ya milamo ha pamanlokop ni Apo Namalyari, noa hilay taganán ampanyag hên kalabayan na ya milamo bayro. 44Hilay matata kanan hata bato ay mangatutukihan but-o, haka hilay matat-an hên hata bato ay mangatatapong.” 45Naintindihan lan Pariseo haka hilay ampamaala kanlan pari, ya hila ya in-alimbawa di ha manyag bali, haka ha nangarawak ya paypaniwal-an hên ubasan. 46Kabay labay la yan dakpên hi Apo Jesus, noa, malimo hila ha kal-atan ta ha muwang lan kal-atan, hiyay mihay propeta ni Apo Namalyari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\