Mateo 27

1Hên dali allo pon, ay nagkamiha hilay toa ya nag tungkulan ha bansa, haka hilay ampamaala kanlan pari, ya dapat yan patsên hi Apo Jesus. 2Kabay ginapoh la yan gintan kan Gobernador Pilato. 3Hên nahêlêk ni Judas Iscariote ya patsên lay na hi Apo Jesus, ay naghêhê ya, haka na in-orong kanlan poon pari boy kanlan toa ya nag tungkulan ha bansa, ya tatlumpo ya pera ya pilak ya in-upa la kana ha pay-upit na kan Apo Jesus. 4Haka wana kanla, “Nakadyag akon kasalanan, ta nai-upit koy linaw ya tawo.” Noa, wanla, “Ayn kay pakiêmên kamo! Atsi kamo!” 5Inhamwag ni Judas ya hatoy pera ha lalên Templo, haka ya nammita ta nagpakamatsi ya hên nagbitkê. 6Hatoy pera ay pinumpun lan ampamaala kanlan pari, ta wanla, “Bawal ha Kautuhan ni apo Moises hên ipahan ha peran Templo ya pinamayad hên mangwan biyay.” 7Kabay nagkamiha hilay ampamaala kanlan pari, ya habaytoy pera, ay panaliw hên luta hên mihay magdya-dyag korên ya pamilbêngan lan natsi ha Jerusalem, ya a la kilala, ya ubat ha kaatag ya bansa. 8Kabay angga amêhên ay ambaêgên lay habaytoy luta hên Luta hên Daya. 9Habaytoy nakatupad hên hinabi ni Propeta Jeremias, ya wana, “Kingwa lay tatlumpoy pera ya pilak, ya in-alaga kana hên Israelita, 10haka la pinanaliw hên luta hên mihay magdya-dyag hên korên, ta habaytoy in-utoh kangkon Panginoon.” 11Hên hi Apo Jesus ay in-arap kan Gobernador Pilato, ay kinotang na ya hi Apo Jesus, ya wana, “Awta? Hika ya ari hên Israelita?” Hinabi ni Apo Jesus, “Hinabi mina, Gobernador.” 12Noa, hên ambad-an la ya hi Apo Jesus hên ampamaala kanlan pari haka hilay toa ya nag tungkulan ha bansa, ay a ya naghabi. 13Bayo wani Gobernador Pilato kan Apo Jesus, “A mo angkagilaman ya kal-atan ya an-ibara la kamo?” 14Noa, a ya naghabi hi Apo Jesus, ta miha man ha an-ibara la kana, ay a na pinakibatan. Kabay nag-êpapah hi Gobernador Pilato. 15Main kaugalian, ha balang Pistan Pangaligtas ha Egipto, ya an-ibuhan nan gobernador ya mihay nakahukul ya ampiliên lan kal-atan. 16Kanan habayto ay main nakahukul ya nag langan Barrabas ya kamwangan gawan ha karawakan ya dinyag na. 17Hên naka-tsipon ya kal-atan, ay kinotang hilay na ni Gobernador Pilato, ya wana, “Hino awud ya labay yon ibuhan ko, hi Barrabas o hi Jesus, ya ambaêgên Cristo?” 18Ta muwang ni Gobernador Pilato ya hi Apo Jesus, ay gintan la kana, gawan angkahêman la ya. 19Kaban ampikno hi Pilato ha panlingonan kaso, ay nilumatêng kana ya pinaypagtanan ahawa na hên êmên di ya pangahabi, “Paan kan kiêmên hên parusaan habain ya ayn kasalanan, ta hadyay yagah hên nakêm ko gawan ha nataynêp ko ya tungkol kana.” 20Noa, hilay ampamaala kanlan pari haka hilay toa ya nag tungkulan ha bansa, ay nanulhul hên kal-atan ya pakikwaan la kan Gobernador Pilato ya ibuhan na hi Barrabas, ta hi Apo Jesus ay patsên. 21Kabay kinotang na hilan oman ni Gobernador Pilato, “Hino kanlan lowa ya labay yon ibuhan ko?” Wanla kana, “Hi Barrabas!” 22Kinotang na hilay na êt, “Hino awud ya labay yon daygên ko kan Jesus ya ambaêgên Cristo?” Kabay in-angaw la, “Ipako ya ha koros!” 23Bayo kinotang ni Gobernador Pilato, “Awta? Hinoy kasalanan na?” Noa, impapakaangaw lay na êt, “Ipako ya ha koros!” 24Hên nahêlêk ni Gobernador Pilato ya ayn yan madyag, ta magulo hilay na, ay nag-uyah yan gamêt na ha arapan lan kal-atan, haka wana kanla, “Ayn akon kasalanan ha pamatsi kanan habaytsi. Hikaw ya managot ha pamatsi kana!” 25Hinabi lan kal-atan Israelita, ya wanla, “Ya pamarusa ni Apo Namalyari ay mipalakoy na kannaên haka ha maának naên gawan ha pangamatsi ni Jesus.” 26Hinonol ni Gobernador Pilato ya kalabayan lan kal-atan, ta imbuhan na hi Barrabas. Impadapi na hi Apo Jesus, haka indin na ya kanla ta êmên la ya ipapako ha koros. 27Hi Apo Jesus ay gintan lan hundaloh ni Gobernador Pilato ha lalên balin gobernador, haka inubuh la yan pinilolopungan hên kal-atan kapareho lan hundaloh. 28Ha pammusmus la kana, ay inalíh lay takop na ta pinatakopan la ya hên mahampat ya takop, ya nanad ha takop lan ari. 29Bayo nangwa hilan nanad tanyuong, ta pinanyag la yan korona, ya impakopya la ha ulo na. Haka la ya pinatalanan tambo, ya waringan hên palatandaan ya hiyay mihay ari. Nandoko hila bayto ha arapan na, ya wanla, “Kumara dayi ya biyay hên Ari lan Israelita!” 30Pinagdu-dul-an la ya, haka pinagpapatok lay ulo na hên tambo. 31Pamakayari la yan minusmus, ay inalíh lay takop ari ya impatakop la kana, ta impatakop la kanan oman ya takop na. Bayo gintan la yay na, ta ipako la ya ha koros. 32Ha pammita lan hundaloh hên anggêtan hi Apo Jesus, hên ipako ha koros, ay natupa la hi Simon ya taga-Cirene. Dinakêp la ya ta impabalangaw lay koros kana hên ampakihonol kan Apo Jesus. 33Inhundo lay pammita la hên angga ha nilumatêng hila ha logal ya ambaêgên Golgota o Bungo. 34Painêmên la ya dayin alak, ya naglamo hên tambal ya nag langan mira, noa, hên natawayan na, ay a na ininêm. 35Hên naipako lay na hi Apo Jesus ha koros, ay pinagpalabonutan lay takop na, ta êmên la mamwangan no hino kanla ya makakwa. 36Bayo nikno hilay nay hundaloh ta binantayan la ya. 37Atsi ha koros, ha ugton ulo na, ay nakahulat ya imbara la kana, “Hatsi hi Jesus, ya Ari lan Israelita.” 38Main êt loway lalaki, ya parehon mapanyag karawakan ya impako ha koros. Ya miha ay atsi ha koros ha dapit panabtab ni Apo Jesus, haka ya miha ay atsi ha koros ha dapit uki na. 39Minusmus la yan anlumabah hên main lamoy pamamêyêng, 40ya wanla, “Hika awud ya labay maniran Templo ni Apo Namalyari, ta ipairêng mon oman ha tatloy allo! Iligtas moy sarili mo! Munaoy kan ubat ha koros, no hika ya Anak ni Apo Namalyari!” 41Êmbayro êt ya pammusmus la kana hên hilay mánoron Kautuhan ni apo Moises, hilay ampamaala kanlan pari haka hilay toa ya nag tungkulan ha bansa, ya wanla, 42“Inligtas nay kaatag, pata a na mailigtas ya sarili na! Hiya kanoy Ari lan Israelita! No tumaoy yan ubat ha koros, ay maniwala kitamo kana! 43Ampaniwala ya kan Apo Namalyari, haka anhabiên na ya hiyay Anak ni Apo Namalyari, kabay hêlkên tamo no labay na yan iligtas ni Apo Namalyari!” 44Êmbayro êt ya pammusmus la kana hên hilay loway mapanyag karawakan ya nakapako hên kalamo na. 45Hên ugtoy nay allo, ay dinumiglêm ya boon luta angga ha alas tres hên maapon. 46Hên maranin alas tres hên maapon, ay impakaangaw ni Apo Jesus, ya wana, “Eli, Eli, lema sabachthani,” ya labay habiên, “Diyos ko, Apo Namalyari, pata nilakwanan mo ko?” 47Hên nagilam lan kaatag ya nakairêng bayro ya in-angaw na, ay êndat lan ambaêgên na hi Propeta Elias, kabay wanla, “Gilamên yo! Ambaêgên na hi Elias!” 48Tampol yan nuwayu ya miha kanla hên namiptêh hên nanad bolak ha mihay hanga, ta indêrê na ha nangihoy alak, ta painêmên na ya hi Apo Jesus. 49Noa, wanlan kaatag, “Paulayan tamo ya raw. Hêlkên tamo no iligtas ya ni Elias!” 50Nan-angaw yan oman hi Apo Jesus hên hadyay hêkaw, bayo natsi yay na. 51Sakto kanan habayto ay biglan nawakwak hên napibonak paubat ha babo angga ha aypa, ya makugpa ya takop ya pinagpênlan bayro ha lalê hên Templo ha Jerusalem. Niyêgyêg ya boon luta, haka napaka hilay bato. 52Nipagloat ya pinay-ilbêngan kanlan kal-atan ya pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana, ya natsi hên hato, ta biniyay hilan oman. 53Inumawah hila bayro ha pinay-ilbêngan kanla, ta hên nabiyay yan oman hi Apo Jesus, ay nagpahlêk hila ha kal-atan ha Jerusalem, ya banal ya balayan ni Apo Namalyari. 54Hadyay limo nan ampamaala kanlan hundaloh, haka hilay kalamo nay hundaloh ya ampagbantay kan Apo Jesus, hên nahêlêk lay layon, haka ya kaatag pon ya nalyari ha pangamatsi ni Apo Jesus. Kabay wanla, “Pêtêg bay awud! Hiyay Anak ni Apo Namalyari!” 55Bayro ha marayo kan Apo Jesus, ay main mal-at ya babayi ya ampandungaw ha angkalyari. Nakihonol hila kanlan Apo Jesus hên paubat ha probinsyan Galilea hên ampanawop kanla. 56Kalamo la hi Maria Magdalena, haka ya indo lan anak ni Zebedeo, haka hi Maria ya indo lan Jose haka Santiago. 57Hên ampinaboy nay allo, ay main mihay mabandi ya taga-balayan Arimatea, ya nag langan Jose, ya ampaniwala kan Apo Jesus, ya 58nilumatêng kan Gobernador Pilato, ta pinakihabi nay bangkay ni Apo Jesus, hên iilbêng na. Namiutoh ya etaman hi Gobernador Pilato hên ipaulay kan Jose ya bangkay ni Apo Jesus. 59Kabay kingwa na ya bangkay ni Apo Jesus, hên in-aypa, haka na kinêlkêlan hên bayoy takop, ya naputsi. 60Bayo inhowên ni Jose ya bangkay ha sarili nan pay-ilbêngan, ya bayoy dinyag ya lêyang ya bato. Pangayari, ay intulid nay hadyay hêlay bato hên intakap na ha pinay-ilbêngan, bayo nammita yay na. 61Atsi bayro hi Maria Magdalena haka ya katokayo na, ya nakaikno ha êtêb pinay-ilbêngan kan Apo Jesus. 62Ha humonoy allo, ya allon Sabado, ay ni-tsi-tsipon hilay Pariseo haka hilay ampamaala kanlan pari ha arapan ni Gobernador Pilato, 63ta hinabi la, ya wanla, “Napanêmtêman naên ya hinabi nan habaytoy magbabara hên haton angkabiyay ya pon, ya ha pantatloy allo, ay mabiyay yan oman. 64Kabay ampakihabi naên kamo ya pakabantayan yon mangêd ya habaytoy pinay-ilbêngan kana hên angga ha pantatloy allo. Ta kayno kowên lan tagahonol na ya bangkay na, haka la habiên ha kal-atan ya hiyay nangoman nabiyay. No daygên lay habayto, ay lalon mapaniwala ya kal-atan kana.” 65Wana etaman kanla ni Gobernador Pilato, “Hali, mantan kaw hên hundaloh ta pakabantayan lan mangêd ya pinay-ilbêngan kana.” 66Kabay nammita hilay na ta dinyanan lan tatak ya habaytoy bato ya pinanakap ha pinay-ilbêngan kan Apo Jesus, haka binantayan lay habayto, ta êmên ayn makahowên.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\