Mateo 6

1Inhundo ni Apo Jesus ya panoro na, ya wana, “Paan kaw magbabara hên mangêd kaw, ta no magbabara kaw hên mangêd kaw, ay ayn kaw bayton maêngganan ya ubat ha Tatang tamo ya atsi ha langit. 2“Kabay no manawop kaw ha mangairap, ay paan yon ipamwang ya habayto. Paan yon tuwarên hilay ampagbabara hên mangêd bayro ha sinagoga haka ha kalsada. Ampanawop hilan bat gawan ampanapol hilan pamandayêw. Pakagilamên yo, ayn hilay nan maêngganan kan Apo Namalyari, gawan dinayêw hilay nan kapareho la. 3Noa, hikaw, no manawop kaw ha mangairap, ay paan yoy nan ipamwang agyan ha kalamo yo, 4ta êmên a mamwangan ya habayto, haka main kaw hên maêngganan ubat ha Tatang tamo ha langit ta angkahêlêk nay kaganawan.” 5Inhundo ni Apo Jesus ya panoro na, ya wana, “No manalangin kaw, ay paan yo hilan tuwarên hilay ampagbabara hên mangêd hila, ta labay-labay lan mirêng hên manalangin ha sinagoga haka ha pihobangan dann, ta êmên hila mahêlêk hên kaatag. Pakagilamên yo, ayn hilay nan maêngganan kan Apo Namalyari, gawan tinanggap lay nay pamandayêw hên kapareho la, ya tinapol la. 6Noa, hikaw, no manalangin kaw, ay humwên kaw ha bali yo haka ihara yoy kabat, ta ya Tatang tamo, ya a angkahêlêk, ay hiyay ampakahêlêk kamoyu, haka main kaw hên maêngganan ya ubat kana. 7“No manalangin kaw, ay paan yon piorong-orong ya ayn labay habiên hên nanad ha andaygên lan a ampagpalokop kan Apo Namalyari ya êndat la no gilamên hila, gawan kakarangan panalangin la. 8Paan yo hilan tuwarên, ta bayo kaw ampakidawat ha Tatang tamo, ya hi Apo Namalyari, ay mana nay nan muwang ya angkailanganên yo. 9“Manalangin kaw hên êmên di: ‘Tatang naên ha langit, puriên ka dayi hên balang miha. 10Dayi lumatêng ya pamanlokop mo di ha luta. Madyag ya kalabayan mo di ha luta, hên nanad ha langit. 11Dyanan mo kay dayi hên kaên ya kailangan naên amêhên. 12Patawarên mo kay ha kasalanan naên ta ampatawarên naên etaman ya kaganawan ya nakadyag kasalanan kannaên. 13Paan mo kay paulayan hên matukso, haka idayo mo kay ha karawakan. Gawan hika ya pinakapoon hên balang hino, haka atsi kamo ya kapangyarihan ya ayn kapantag. Hika ya puriên hên ayn angga! Amen.’ 14Ta no patawarên yoy nakadyag kasalanan kamoyu, ay patawarên na kaw etaman ni Apo Namalyari ya Tatang tamo ha langit. 15Noa, ta no a yon patawarên ya nakadyag kasalanan kamoyu, ay a na kaw patawarên ni Apo Namalyari, ya Tatang tamo ya atsi ha langit.” 16Inhundo ni Apo Jesus ya panoro na, ya wana, “No ampagtêêh kaw hên a mangan, ta êmên a maabala ya panalangin yo, ay paan kaw manoto kanlan magbabara hên mangêd, ya a ampag-ayos, haka ampaglungkot, ta êmên mamwangan hên kaatag ya a hila ampangan. Dinayêw hilay na, kabay ayn hilay nan maêngganan kan Apo Namalyari. 17Noa, hikaw, no ampagtêêh kaw hên a mangan, ta êmên a maabala ya panalangin yo, ay dyanan yon laro ya habot yo, maghuklay kaw haka magkulamêh, 18ta êmên a madambi hên kaatag ya a kaw ampangan, ta hi Apo Namalyari, ya Tatang tamo, ya a angkahêlêk, ay hiyay ampakahêlêk kamoyu, haka main kaw hên maêngganan ya ubat kana.” 19Inhundo ni Apo Jesus ya panoro na, ya wana, “Paan kaw manipon hên pibandian bayri ha luta, ta main mal-at ya maniran habayto, nanad ha anag, o taêy. Haka malyarin maplak ya êt gawan main manakaw. 20Noa, manyag kaw hên ikahigla ni Apo Namalyari ya nanad ha ampanipon kaw hên pibandian ha langit, ta ha êmbayro ay nanad kaw hên main pamyanan pibandian ya a mahira hên anag, o taêy, haka a maplak. 21Dapat yon daygên ya habayto, ta no anto ya pibandian yo, ay atsi êt bayro ya nakêm yo.” 22“Ya mata yo ay nanad pag-atáng hên nakêm yo. No nahawang ya mata yo, ay mahawangan êt ya nakêm yo. 23Noa, no napukakê ya angkahêlêk yo, ay dumiglêm êt ya nakêm yo. No ya ampamahawang dayin nakêm yo, ay nariglêm awud, ay taganán ampamiyay kaw ha hadyay kariglêman.” 24“Ayn hinoman ya makapaghuyo ha loway amo hên booy nakêm. Ta lugurên nay miha, haka kahêmêkan nay miha, o huyuên nan mantêg ya miha, ta hatoy miha, ay pahawaan na. Êmbayro êt, ay a yo kayan huyuên hi Apo Namalyari no ubuhên yoy hêkaw yo hên magkamain pibandian. 25“Kabay anhabiên ko kamoyu ya paan kaw manyagah, no hinoy maêkan haka mainêm yo, ta êmên kaw mabiyay. Paan kaw êt manyagah no hinoy maitakop yo. Gawan ya biyay ay maalagá ha kaên, haka ya lawini ay maalagá ha takop. 26Hêlkên yo hilay manok lalê, a hila mananêm, a hila ampanggapah, ayn hilan pamyanan hên nagapah la. Êmbayro man, ay ampakanên hila ni Apo Namalyari, ya Tatang tamo ha langit. Taganán maalagá kaw kanlan manok lalê kabay a na kaw paulayan! 27Manyagah kaw man, ay a yo mapakarang ya biyay yo! 28“Awta manyagah kaw no hinoy itakop yo! Ihipên yo tanay pamantumubo hên bulaklak. A hila ampag-obra o ampanayi man hên takop la. 29Agyan hi Arin Solomon, ha kal-atan bandi na, ay a ya nakapagtakop hên nanad kahampatan hên mihay bulaklak. 30No ya lamon, ya angkabiyay pon amêhên, bayo ulamên pangawatah, ay ampahampatên ni Apo Namalyari, yarin a na kaw dyanan takop! Kulang awud ya paniwala yo kana. 31Kabay paan kaw manyagah ha panapol yon maêkan yo, mainêm yo haka maitakop yo. 32Ta hilay a ampagpalokop kan Apo Namalyari, ay panay hên ampanyagah no hinoy maêkan, mainêm haka maitakop la. Noa, hikaw, ay paan yo hilan totoên, ta muwang nan Tatang tamo ha langit, ya hi Apo Namalyari, ya kailangan yoy habayto. 33Unaên yoy pagpalokop yo kan Apo Namalyari, hên mamiyay hên mahonol ha kalabayan na, ta idin na ya kaganawan kailangan yo. 34Kabay paan yon ikayagah ya kailangan yo lano, ta muwang ni Apo Namalyari no hinoy kailangan yo. Hukad ya kairapan ya an-arapên yo amêhên. Paan yon ikayagah ya kairapan ya lumatêng lano.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\