Mateo 7

1Inhundo ni Apo Jesus ya panoro na, ya wana, “Paan kaw mihahatol, ta êmên a kaw hatolan ni Apo Namalyari. 2Ta no ay-êmên ya pamanatol yo ha kaatag, ay êmbayro êt ya pamanatol ni Apo Namalyari kamoyu. Ta ya pamanatol ay nanad ha an-itakal. No ay-êmên ya pamaytakal yon pamanatol ha kaatag, ay êmbayro êt ya pamaytakal hên pamanatol ni Apo Namalyari kamoyu. 3Panhêlkên yoy alwan nabyat ya kasalanan ya nanad poling ha mata hên kaatag, noa, a yo ampansinên ya nabyat ya kasalanan yo, ya nanad batang ya atsi ha sarili yon mata. 4Ay-êmên yon mahabi ha kapareho yo, ‘Paulayan mo kon alihên ya poling ha mata mo,’ no hikaw êt, ay a yo angkahêlêk ya nanad batang ya atsi ha mata yo. 5Hikaw ya ampagbabara hên mangêd! Unaên yon alihên ya nanad batang ya atsi ha mata yo, bayo makahêlêk kaw hên mangêd, ta êmên yo maalíh ya nanad poling ha mata hên kaatag. 6“Paan yon ipalêkpêk hên ipamwang ya tungkol kan Apo Namalyari kanlan a mabay manggilam, ta habaytoy nanad ha ampam-i kaw hên maalagá ha aho ya mangayat kamoyu. Haka nanad êt ha mamitapon ha baboy, hên makamal ya perlas, ta bat la tanan pitu-tuk-anan.” 7Wana êt ni Apo Jesus, “Paka-pakikwaan yoy kailangan yo kan Apo Namalyari, ta dyanan na kaw. Pakatapolên yo ya kailangan yo kana, ta hawpan na kaw. Pakabaêgên yo ya, ta pakibatan na kaw hên nanad ha kabat ya loatên. 8Daygên yoy habayto, ta hilay ampamalêkpêk hên kikwa ay dyanan. Hilay ampamalêkpêk hên manapol hên kailangan la kana ay makatapol. Hilay ampamalêkpêk hên mamaêg, ay pakibatan hên nanad ha kabat ya loatên. 9Ayn miha man kamoyu ya mam-in bato ha anak na, no kikwa yan puto. 10Ayn etaman miha man kamoyu ya mam-in nabiyay ya utan ya makamatsi ha anak na, no kikwa yan kênan lanêm. 11Makasalanan kaw man, ay kamwang kaw hên mam-in ikakangêd ha maának yo. Hi Apo Namalyari pon kaya, ya Tatang tamo ya atsi ha langit, ya ayn kasalanan, ay yarin a ya mam-in ikakangêd lan kikwa kana! 12“Ya kangêran ya labay yo hên daygên la kamoyu hên kaatag, ay êmbayro êt ya dapat yon daygên kanla, ta habaytoy nakahulat ha Kautuhan ni apo Moises, haka ha inhulat lan kaatag ya propeta ni Apo Namalyari.” 13“Pakangêrên yon humwên ha makpit ya ilwangan, ta malawang ya ilwangan boy dann ya palako ha kaparusaan ya ayn angga, haka mal-at ya ampagdann hên anhumwên bayro. 14Noa, nakpit ya ilwangan boy dann ya palako ha biyay ya ayn anggaan, haka pêpêrad ya ampakatapol boy ampagdann bayro.” 15“Kaillag kaw kanlan ampagbabara hên ampanoro hilan kaptêgan, ta naayang ya pamaghabi la. Nanad hilan matonud ya tupa, noa, ya an-itoro la ay ampakahira. 16Mabalayan yo hila ha dyag la. A ya managêy hên ubas ya tanyuong! A etaman managêy hên igos ya korêrêng-êy! 17Êmbayro êt, hilay mangêd ya kayo, ay ampanagêy hên mangangêd, noa hilay narawak ya kayo, ay ampanagêy hên nangarawak. 18Ya mangêd ya kayo ay a ampanagêy hên nangarawak, haka ya narawak ya kayo ay a ampanagêy hên mangangêd. 19Hilay kayo ya ampanagêy hên nangarawak ay potohên ta ulamên. 20Hilay kayo ay angkabalayan ha tagêy la. Êmbayro êt, ay mamwangan hilay ampagbabara hên ampanoro hilan kaptêgan ha dyag la.” 21Hinabi nay na êt ni Apo Jesus, “Alwan kaganawan ya ampamaêg kangkon, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay makapakilamo ha pamanlokop ni Apo Namalyari, ya Tatang ko ha langit, noa, hilan bat ya ampanyag kalabayan na. 22Lumatêng ya Allon Pamanukom ni Apo Namalyari, ay mal-at ya maghabi kangko hên, ‘Panginoon, Panginoon, pahowênên yo kay! Ta impamwang naên ya impamwang mo, haka ha kapangyarihan mo, ay namipaplag kay hên nangarawak ya hinumapat ha tawo, haka kay nanyag hên kaatag êt ya kapapaêpapah ha langan mo.’ 23Gawan a la dinyag ya kalabayan ni Apo Namalyari, ay arap-arapan kon habiên kanla ya, ‘Ayn kaw hên karapatan hên humwên di! Pakarayo kaw kangko, ya nipanyag hên karawakan!’ ” 24Inhundo ni Apo Jesus ya panoro na, ya wana, “Hilay ampanggilam habi ko, haka anhumonol ha nagilam la, ay maialimbawa ha mihay lalaki ya matalino, ya nanyag bali. Nangali yan malalê hên angga ha nidaoh ha aplag, ta bayro nan impairêng ya bali na. 25Hên nanguran, nanlanab, haka nangangin hên makhaw, ay bininhêkan ya bali, noa, a ya natumba, ta impairêng ya ha aplag. 26Noa, hilay ampakagilam hên habi ko, bayo a ampanyag hên nagilam la, ay nanad hên lalaki, ya ayn minúwang, ya namairêng bali ha kabalahan ya alwan napah-êy. 27Hên nanguran, nanlanab, haka nangangin hên makhaw, ay bininhêkan ya bali, haka tampol natumba boy nangaagwat ya habayto.” 28Hên nayari yan naghabi hi Apo Jesus, ay naubuh hilan nag-êpapah ha panoro na, 29gawan ya pamaghabi na, ay pamaghabi hên mihay main tungkulan, alwan nanad pamaghabi lan mánoron Kautuhan ni apo Moises.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\