Mateo 9

1Hinumakay hilan Apo Jesus ha bangka ta nilumipay hila ha balayan ya ampagdahêlan la. 2Main nilumatêng ya ungnoy lalaki ya ampantan hên mihay lumpo ya atsi ha langkayan. Hên nahêlêk ni Apo Jesus ya paniwala la kana, ay hinabi na kanan lumpo, “Pakhawên moy nakêm mo, ta pinatawad ya kasalanan mo.” 3Main bayron mánoron Kautuhan ni apo Moises ya êmbayri ya laman ihip, “Hinoy hatsi ya an-ipantag nay sarili na kan Apo Namalyari hên mamatawad hên kasalanan? Yarin a nan ammusmusên hi Apo Namalyari ya tawo yan bêngat! Mimiha na ni Apo Namalyari ya makapatawad hên kasalanan.” 4Muwang ni Apo Jesus ya laman ihip la. Kabay hinabi na kanla, “Awta ampangihipan yo ko hên narawak? 5Hino awud ya maparah hên habiên kanan mihay a ampakabita, no wangko, ‘Napatawad kay na ha kasalanan mo,’ o no wangko, ‘Hali, mirêng ka ta mita kay na?’ 6Noa, êmên yo mamwangan ya hiko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, ay main tungkulan di ha luta hên mamatawad kasalanan, ay habiên ko kanan lumpo, ‘Mirêng ka. Hapwatên moy langkayan mo ta muli kay na.’ ” 7Tambêng yan nirêng ha arapan la ya hata lumpo, ta nuli ya. 8Naubuh hilan nag-êpapah ya atsi bayro. Pinuri la hi Apo Namalyari, ya nam-in êmbayroy kapangyarihan ha tawo. 9Pangayari hên habayto, ay nammita yay na hi Apo Jesus. Ha pammita na, ay nakahêlêk yan mihay máningil buwih ya nag langan Mateo, ya ampikno ha paningilan na. Hinabi ni Apo Jesus kana, ya wana, “Kihonol ka kangko.” Kabay nakihonol ya kana. 10Amêhên, hên atsi hilan Apo Jesus ha bali ni Mateo hên ampangan, ay main nilumatêng ya kal-atan máningil buwih, ya kapareho ni Mateo, haka kaatag êt ya makasalanan, ya kalamo la hên nangan. 11Hên nahêlêk lan Pariseo ya ampangan hi Apo Jesus hên kalamoy máningil buwih, haka kaatag êt ya makasalanan, ay nangotang hila kanlan tagahonol ni Apo Jesus, ya wanla, “Pata ampangan ya mánoro yo, hên kalamo lan máningil buwih, haka kaatag êt ya makasalanan?” 12Hên nagilam nay hinabi la, ay nangalimbawa hi Apo Jesus, ya wana, “Hilay main hakit, ay ampangailangan doktor, alwan hilay ayn hakit. 13Êmbayro êt, atsi ko di ha luta ta êmên ko mahagyat hilay ampangamin hên makasalanan hila, hên maghêhê hên manalibokot ha pamanyag lan kasalanan. Noa, hilay ampaghabin ayn hilan kasalanan, ay a ko hawpan. Ihipên yoy hinabi ni Apo Namalyari, ya wana, ‘A ko labay ya mamiátang kaw. Ya labay ko ay mag-in kaw hên maingaloên.’ ” 14Main ungnoy tagahonol ni Juan Bautista ya naghabi kan Apo Jesus, ya wanla, “Pata hikay haka hilay Pariseo, ay panay hên ampagtêêh hên a mangan, ta êmên a maabala ya panalangin naên? Pata alwan êmbayro ya andaygên lan tagahonol mo?” 15Kabay in-alimbawa ni Apo Jesus ya sarili na ha lalaki ya an-ikasal, ya wana, “Êndat yon manyêngên ya bisita hên an-ikasal kaban kalamo la ya? Ahê! Lumatêng ya allo ya ipakarayo ya lalaki ya an-ikasal, ay bayro hilay nan a mangan.” 16Amêhên, intoro ni Apo Jesus ya a mailamo ya toro na, ha toro lan ninuno la, ya wana, “Ayn mamitagpi hên bayoy tela, ya a pon napipi ha gihi hên manan takop. No alimbawa ta daygên nay habayto, ta pipiên nay na, ay kumpêh ya intakap, haka humlay ya gihi. 17Ayn mamitugtug hên bayon alak ha ubatan hên manan alak, gawan lumtoh ya pamyanan, haka mabullog ya alak. Ya bayoy alak ay dapat itugtug ha bayoy pamyanan, ta êmên parehon a tampol mahira.” 18Kaban ampaghabi ya pon hi Apo Jesus, ay main dinumani hên nandoko ha arapan na, ya mihay ampamaala bayro ha sinagoga. Labay na, ya kihonol ya kana ha bali na, hi Apo Jesus, hên ipalunto nay gamêt na ha anak nay babayi, ta pabiyayên na dayi. 19Kabay nakihonol kana hi Apo Jesus haka hilay tagahonol na. 20Kaban ampammita hila, ay dinumani kana, ya mihay babayi ya labinloway taon nanan angkairapan ha hakit nan andayaên. Ginapa nay laylayan takop ni Apo Jesus. 21Dinyag nay habayto, ta hinabi na ha sarili na, no magapa nan bat ya takop ni Apo Jesus, ay maalíh ya hakit na. 22Hên namalingay hi Apo Jesus, ay nahêlêk na ya, haka wana kanan babayi, “Pakhawên moy nakêm mo. Inalíh ya hakit mo, gawan ha paniwala mo kangko.” Habayto êt, ay naalíh ya hakit na. 23Inhundo lan Apo Jesus ya pammita la ha bali nan habaytoy manungkulan, ha sinagoga. Hên hinumwên hilay na, ay nahêlêk ni Apo Jesus hilay ampag-bulongudyong, haka nagilam nay labak hên kal-atan. 24Hinabi ni Apo Jesus kanla, “Mag-alíh kaw di, ta a ya natsi. Nabêlêw yan bêngat.” Noa, kinailyan la ya. 25Hên naipaawah na ya kal-atan ya atsi bayro, ay hinumwên yay na ha pinaypakatuluyan kanan anak. Tinalan ni Apo Jesus ya gamêt nan anak, haka tambêng yan nirêng. 26Namwangan ha boon logal hên habayto ya nalyari. 27Hên paalíh hilan Apo Jesus bayro ha bali nan habaytoy manungkulan ha sinagoga, ay main loway buwag, ya nangamat kan Apo Jesus, ya nan-angaw, ya wanla, “Apo Jesus, ya kaapo-apoan ni Arin David, ingalwan mo kay dayi!” 28Inhundo lan Apo Jesus ya pammita la, haka hila hinumwên ha bali ya lakwên la. Hinumwên êt ya loway buwag, kabay wani Apo Jesus kanla, “Ampaniwala kaw hên mapamukat kataw?” Wanla etaman, “Awo, Panginoon.” 29Bayo ginap-an nay mata la, ta wana kanla, “Gawan ha paniwala yo, ay makahêlêk kaw.” 30Tambêng hila etaman nakahêlêk. Impapakabawal na hila hên ipamwang ha kaatag ya hiyay namamukat kanla. 31Noa, hên nammita hilay na, ay impamwang la ha boon logal ya habayto, ya pamamukat ni Apo Jesus hên mata la. 32Hên paalíh dayi hilan Apo Jesus, ay main gintan kana ya mihay lalaki, ya pipi ya hinapatan hên narawak ya a angkahêlêk. 33Namipaplag hi Apo Jesus hên narawak ya a angkahêlêk, kabay nakahabi yay nay lalaki. Naubuh hilan nag-êpapah ya atsi bayro, ya wanla, “Bayri kantamo ha bansan Israel, ay ayn êt nakahêlêk hên êmbayri ya kapapaêpapah.” 34Noa, hilay Pariseo ay naghabi, ya pamaalíh ni Apo Jesus hên nangarawak ya hinumapat ha tawo, ay ha kapangyarihan ni Satanas, ya poon lan nangarawak ya a angkahêlêk. 35Nammita hilan Apo Jesus ha mal-at ya balayan haka baryo, ta namitoro yan Mangêd ya Habi tungkol ha pamanlokop ni Apo Namalyari ha sinagoga la, haka namaalíh yan hino-hino kay na hên ya hakit. 36Hên nahêlêk nay kal-atan, ay iningalwan na hila, gawan hadyay kairapan ya angkatanam la, haka angkahiraan hilan nakêm, ta nanad hilan tupa ya ayn pastol. 37Bayo hinabi na kanlan tagahonol na, “Hilay kal-atan ya labay hên manggilam hên tungkol kan Apo Namalyari, ay nanad pali ya nawto, ya maranin gapahên. Maialimbawa hila hên êmbayro gawan nakal-an hilay na hên maniwala. Mal-at ya gapahên, noa, u-ungnon bêngat hilay manggapah. 38Kabay ihalangin yo dayi kan Apo Namalyari, ya nag nawtoy pali, ya mamiutoh ya dayi hên kaatag êt, ya kapareho yon nanad manggapah, ta êmên hila etaman manoro hên tungkol kana.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\