Filipos 1

1Hiko hi Pablo. Kalamo ko hi Timoteo ya kapareho kon ampaghuyo kan Apo Jesu-Cristo. Anhulatan kataw ya atsi bahên ha balayan Filipos ya pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana gawan ha pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo. Habaytsi ya hulat ay kamoyu etaman ya toa ya ampamaala haka ampanawop ha pami-tsi-tsipon yon patêl ha Panginoon. 2An-ihalangin naên kaw ya dyanan kaw dayi hên kapatêkbêkan nakêm, haka ingalwan kaw dayi ni Apo Namalyari ya Tatang tamo, haka ni Panginoon Jesu-Cristo. 3Balang kataw angkaihipan ya ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo ha balayan Filipos, ay panay akon ampagpahalamat kan Apo Namalyari, ya ansimbaên ko. 4Panay ako etaman angkahiglan mangihalangin hên balang miha kamoyu, 5gawan paubat hên una kaw naniwala kan Apo Jesu-Cristo, angga amêhên, ay anhawpan yo ko, ta êmên ko maitoro ya Mangangêd ya Habi ya tungkol kana. 6Angkasigurado ko ya hi Apo Namalyari ya ampangubatan hên kangêran ya atsi ha ihip haka biyay yo. Angkasigurado ko êt ya hiya etaman ya mamihundo ha pandaygên na kamoyu angga ha a mayari ya kalabayan na ha biyay yo, ha pamag-orong ni Apo Jesu-Cristo di ha luta. 7Hêpat bat no êmbayroy an-ihipên ko ya tungkol kamoyu, gawan atsi kaw di ha nakêm ko. Hikaw ay kalamo kon an-ingalwan ni Apo Namalyari di amêhên ha hukulan, haka hên hato ha pamilaban kon kaptêgan hên tungkol kan Apo Jesu-Cristo haka ha paypamwang hên habaytoy kaptêgan, ta êmên nag-in mananiêh ya paniwala yon ampaniwala. 8Muwang ni Apo Namalyari ya angkalêngêw ako kamoyu, ta no ay-êmên kaw anlugurên ni Apo Jesu-Cristo, ay êmbayro etaman ya pamanlugud ko kamoyu. 9An-ihalangin kataw ya mapahanan dayi ya pamilulugud yo, ya kamwangan yo haka ya pamangintindi yo hên tungkol ha dapat yon daygên, 10ta êmên yo madyag ya pinakamangêd. No êmên di, ay malatêng na kaw ni Apo Jesu-Cristo hên malinis ya ayn kapintasan ha allon pag-orong na di. 11An-ihalangin ko êt ya mag-in kaw hên taganán mahonol kana, gawan ha pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo, ta êmên la galangên haka puriên hi Apo Namalyari. 12Hikaw ya patêl ko ha balayan Filipos, labay kon mamwangan yo, ya gawan ha pangakulung ko, ay lalo hên naipamwang ya Mangêd ya Habi tungkol kan Panginoon Jesu-Cristo. 13Namwangan lan hundaloh ya ampananod di ha balin ampamaala ha Gobyernon Roma, haka mal-at pon ya kaatag bayri, ya hikoy nakakulung gawan bêngat ha pakikimiha ko kan Apo Jesu-Cristo. 14Gawan ha pangakulung ko, ay mal-at kanlan patêl ha Panginoon ya tinumaniêh ya paniwala, haka lalo lan an-ipamwang ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo hên ayn limo. 15Main hên ampamipamwang hên tungkol kan Apo Jesu-Cristo, gawan ha angkaridya hila, o gawan ha labay lan kipatsi. Noa, ya kaatag ay ampamipamwang hên tungkol kana hên booy nakêm la. 16Hilay ampamipamwang hên tungkol kana, hên booy nakêm la, ay ampamipamwang gawan ha pamanlugud la, ta muwang la ya atsi ko di gawan ha pinili na ko ni Apo Namalyari hên mamaptêg, ya pêtêg ya Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo. 17Hilay ampamipamwang gawan ha angkaridya hila, hên alwan boon nakêm la, ay êndat la no mapahanan ya kairapan ko di ha hukulan, gawan ha paypamwang la. 18Êmbayro man ya nakêm lan ampaypamwang, ay mahigla ko, ta an-ipamwang ya tungkol kan Panginoon Jesu-Cristo, hên gawan ha kangêran nakêm, o karawakan nakêm man. Ihundo koy pamaghigla ko 19ta muwang ko ya mibuhan ako, gawan ha pangihalangin yo kangko, haka gawan ha hawop nan Espiritu ni Apo Jesu-Cristo. 20Ya pan-êngganan ko, haka taganán labay ko, ay a ko madyag ya hinoman ya ikarêng-êy ko, noa, panay kumhaw ya nakêm ko hên manyag hên mamapuri kan Apo Jesu-Cristo, kaban biyay ko êt, o ha kamatsan ko man. 21Ta no kotangên yo ko, ay kaban nabiyay ko pon, ay an-iubuh koy sarili ko kan Apo Jesu-Cristo, haka no matsi ko man, ay ha ikakangêd ko etaman ya kamatsan. 22No waringan ta a la ko patsên, ay makapaghuyo ko pon kan Apo Jesu-Cristo. Kabay a ko mahabi no labay kinan matsi, o mabiyay pon. 23Angkairapan akon mamili, kanlan lowa. Labay ko hên mag-alíh di ha luta, ta êmên mapagkalamo kina hi Apo Jesu-Cristo, ta pêtêg hên mangêd ya habayto. 24Noa, kailangan kon mabiyay pon, ta êmên kataw mahawpan. 25Angkasiguradoan koy habayto, kabay muwang ko ya kumarang pon ya biyay ko haka a kataw pon lakwanan, ta êmên kataw mahawpan ha pamihundo yo ha paniwala yo kan Apo Jesu-Cristo, ya main kahiglaan. 26Kabay ha pag-orong ko bahên, ay lalo yon maipaglangka ya pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo haka kangko. 27Ya maalagá, ay daygên yoy kangêran ya namwangan yo ha Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo, ta mag-orong ako man kamoyu, o a ko maka-orong, ay mamwangan ko ya tungkol kamoyu, ya an-illagan yoy pakikimiha yo hên milalamo hên an-ipaglaban ya paniwala yo ha Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo. 28Paan kaw malimo ha ampamairap kamoyu, ta no panay makhaw ya nakêm yo hên umarap kanla, ay mamwangan lan taganá ya parusaan hila ni Apo Namalyari hên ayn angga, haka hikaw ay iligtas na 29ta ya karapatan ya indin kamoyun ampaghuyo kan Apo Jesu-Cristo, ay alwan bêngat ha paniwala, noa, dapat nakal-an kaw etaman hên magdanas hên kairapan ha paghuyo yo kana. 30Haka hata kairapan ya andanasan yo amêhên, ay nanad êt ha dinanas ko, haka hên nanad ha angkabalit-an yoy andanasan ko êt amêhên.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\