Filipos 2

1Patêl ko ha Panginoon, ya pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo ay ampam-in hêkaw hên nakêm yo haka ya pamanlugud na ay ampamaalíh hên yagah yo. Main kaw hên pamakilamo ha Espiritu ni Apo Namalyari. Main kaw etaman hên pamilulugud haka an-ingalwan yoy miha ta miha. 2Kabay pimimihaên yoy ihip haka nakêm yo. Haka lalo kaw hên milulugud, ta êmên mapahiglay nakêm kon pêtêg. 3Paan kaw manyag hên hinoman gawan bat ha sarili yon kalabayan, o gawan kalangkaan yo. Noa, magpakaaypa kaw hên nakêm ha miha ta miha. Alwa yon ihipên ya mangêd kaw kanlan kaatag. 4Alwan bêngat ha sarili yon ikakangêd ya ihipên yo, noa, dapat yon ihipên ya ikakangêd hên kaatag etaman. 5Dapat magkamain kaw hên kaaypaan nakêm nanad kan Apo Jesu-Cristo, 6ta agyan atsi kana ya panga-Diyos ni Apo Namalyari, ay a na in-imot ya panga-Diyos na. 7Noa, nanad imbalag na pon ya habayto hên hiyay nag-in tawo, haka naghuyo hên êmên ipoh. Ha hêlêk lan tawo kana ay tawo yan bêngat. 8Nagpakaaypa ya haka hinonol nay kalabayan ni Apo Namalyari hên pinaulayan na hilan namatsi kana hên impako la ya ha koros. 9Gawan ha dinyag na, ay indin ni Apo Namalyari kana ya pinakamatag-ay ya tungkulan ya matag-ay pon ha hinon tungkulan, 10ta êmên ya balang miha ya atsi ha luta, haka ha langit haka hilay naunay na ha mihay biyay, ay mipandokon magsimba kana. 11Habiên lan kaganawan, ya hi Apo Jesu-Cristo ay Panginoon. Ha habi lan habayto, ay mapuri hi Apo Namalyari, ya Tatang tamo. 12Anlugurên kon patêl ha Panginoon, hên atsi ko bahên kamoyu, ay panay yon dinyag ya in-aral ko kamoyu. Kabay amêhên, ta ayn ako bahên, ay dapat lalo yon daygên ya in-aral ko kamoyu gawan ha pamanggalang yo kan Apo Namalyari, haka gawan ha limo yo kana, ta êmên maboo ya kaligtasan yo. 13Dapat yon daygên ya habayto, ta hi Apo Namalyari ay panay hên ampamaihip kamoyu hên manyag kalabayan na, haka andyanan na kaw hên galing ta êmên yo madyag ya habayto. 14Ha hinon andaygên yo, ay paan kaw manotol haka paan kaw makihubak, 15ta êmên hikaw ya maának ni Apo Namalyari ay mag-in ayn kapintasan, línaw, ya panay mangêd, atsi kaw man ha pibonakan lan tawo ya nangarawak ya mapanyag kasalanan. Kabay nanad kaw hên hênag ya ampam-in hawang bayri ha luta, 16ta an-ipamwang yo kanla ya habi ya ampangubatan hên biyay ya ayn angga, ta êmên lano ha allon pamag-orong ni Apo Jesu-Cristo, ay main akon kahiglaan hên maipagmahlay, ya a nahayang ya pamagpagal ko kamoyu. 17Ya paniwala yo kan Apo Jesu-Cristo ay nanad átang kan Apo Namalyari. Mahigla ko, haka pahiglaên kataw, patsên la ko man ta ya daya ko ay nanad ha alak ya ibullog ha pamagsimba kan Apo Namalyari. 18Dapat ikahigla yo etaman ya êmbayro ta makihigla kaw kangko. 19No kalabayan ni Panginoon Jesus, ay tampol ko dayin palakwên hi Timoteo bahên kamoyu, ta êmên hiko man dayi, ay mapahigla, no mamwangan ko ya tungkol bahên kamoyu ha pag-orong na di. 20Ayn kaatag ya êmên kana ya ampakimihan nakêm kangko hên mabay hên manawop kamoyu. 21Hilay kaatag ay ampangihip bêngat hên para ha sarili la. A la an-ihipên ya para kan Panginoon Jesu-Cristo. 22Noa, hi Timoteo ay muwang yo etaman ya kangêran ugali na. Muwang yo no ay-êmên na kon hinawpan, ha pamipamwang ya Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo. Ya panawop na ay nanad ha panawop hên mihay anak ha toa na. 23Kabay pamakamwang ko no hinoy malyari kangko bayri, gawan ha pamanatol hên kaso ko, ay tampol ko yan maiutoh bahên. 24Haka sigurado ko, no kalabayan ni Panginoon, ay a mabuyot ay makalako ko bahên etaman. 25Naihipan ko ya kailangan kon paorongên bahên hi Epafrodito, ya patêl tamo ha Panginoon ya in-utoh yo, hên manawop kangko ha balang kailangan ko. Hiyay kapareho kon ampaghuyo kan Apo Jesu-Cristo, haka nanad kapareho kon hundaloh ni Apo Jesu-Cristo. 26Paorongên ko ya bahên ta angkalêngêw yay na kamoyu, haka gawan ampanyagah ya do ha balita ya nidaoh kamoyu, ya tungkol ha pamaghakit na. 27Pêtêg bay mabyat ya hakit na, kabay namêrad ya tanan natsi. Noa, iningalwan na ya ni Apo Namalyari, kabay namahig-pahig yay na. Alwan bat hi Epafrodito ya iningalwan ni Apo Namalyari, noa, hiko etaman ya iningalwan na, ta no natsi ya dayi, ay napahanan ya kalungkutan ko. 28Kabay taganán labay kon makaorong ya bahên ta êmên kaw humigla ha mahêlêk yo yan oman haka mabaw-ahan ya yagah ko. 29Kabay tanggapên yo ya hên hadyay kahiglaan gawan ha pakikimiha yo kan Panginoon, haka galangên yo hilay ampanyag hên nanad ha dinyag na. 30Ta ha pamanyag na hên impadyag kana ni Apo Jesu-Cristo, ay namêrad yan natsi. Intaya nay biyay na ta hiyay nag-in kahagili yo hên manawop kangko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\