Filipos 3

1Patêl ko ha Panginoon, bayo ko anggaan ya hata hulat ko, ay mahabi ko pon kamoyu ya pakahigla kaw gawan ha pakikimiha yo ha Panginoon. A ko angkahawa hên omanên hên ihulat ya habaytsi kamoyu, ta ha ikakangêd yo ya hatsi. 2Kaillag kaw ha nangarawak ya tawo, ya ampangitoro hên dapat patuli kitamo ta êmên kitamo mag-in mangêd ha hêlêk ni Apo Namalyari. 3Pakaihipên yon mangêd, ya alwan hila, noa, hikitamo, ya nanad mantêg hên tinuli, ta ansimbaên tamo ya gawan ha kapangyarihan hên Espiritu na. Ya pakikimiha naên kan Apo Jesu-Cristo ya an-ipaglambung naên, alwan ya ugali ya panluwal ya nanad ha pangatuli, ta êmên tamo mag-in mangêd ha hêlêk ni Apo Namalyari. 4No labay ko, ay malyari kon paniwal-an haka ipaglambung ya ugali ya panluwal gawan hinonol koy habayto hên igit pon ha hinoman. 5Ha pamanhumonol ha Kautuhan ni apo Moises, hikoy tinuli ha panwalon allo ubat akon in-anak. Miha koy pêtêg ya Hebreo, ya Israelita. Hikoy mihay kaapo-apoan ni apo Benjamin. No tungkol ha Kautuhan etaman, ay hikoy nag-in mihay Pariseo ya pangkat naên hên Israelita ya pinakamahonol ha Kautuhan ni apo Moises. 6Boon nakêm kon namairap kanlan ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ta êndat kon habaytoy kalabayan ni Apo Namalyari. No tungkol ha pamanhumonol ha Kautuhan ni apo Moises, ay ayn maipintas kangko, ta naubuh kon hinonol ya habayto. 7Noa, hên naniwala ko kan Apo Jesu-Cristo, ay intad kinan ayn pukat, ya êndat ko hên hato, ay mapakinabangnan ko. 8Alwan bêngat ya mana kon dyag, noa, ya balang hino ay an-itad kinan ayn alagá ta pinahilyan kinan pinakamaalagá hên nakilala ko hi Apo Jesu-Cristo, ya Panginoon ko. Gawan ha paghuyo ko kana, ay intad kinan basura, ya ayn alagá, ya balang hino, ta êmên ako makapakilamo kana, 9haka magkamain akon pakikimiha kana. Kabay an-itad na kon ayn kasalanan ni Apo Namalyari hên alwan gawan ha pamanhumonol ko ha Kautuhan, noa, gawan ha paniwala ko kan Apo Jesu-Cristo. 10Ayn akon kaatag ya labay no alwan makilala ko hi Apo Jesu-Cristo hên mangêd, ta êmên ko matanam ha biyay ko ya kapangyarihan na ha pangabiyay nan oman. Labay ko êt ya hiko ay mag-in êmên kana ha nadanasan nay kairapan, haka pamanhumonol angga ha kamatsan. 11Angkasigurado ko ya matsi ko man ay biyayên na ko hên oman ha langit. 12A ko mahabi ya nadyag kinay habayto ngan. A ko êt mahabi ya ganap kina, ya ayn pamagkulang kan Apo Namalyari. Noa, ihundo ko pon ya panyag hên kalabayan na, ta hi Apo Jesu-Cristo ya ampanalan kangko. 13Patêl ko ha Panginoon, muwang ko ya alwa pon boo ya kamwangan ko tungkol kana, noa, a kinan an-ihipên ya nagdann, ta an-iubuh ko tanay biyay ko ha an-arapên ko. 14Nanad ha mihambutan hên nakihali-tagtagan, diritso kon puwayuên ya nanad digalo, ya biyay ya ayn angga, ya idin ni Apo Namalyari kangko gawan ha pakikimiha ko kan Apo Jesu-Cristo. 15Hikitamo ya nakataniêh ya nakêm ha paniwala ay dapat êmên bayro ya an-ihipên tamo dayi. Noa, no main kamoyu ya main kaatag ya kaihipan, ay hi Apo Namalyari ya mamipamwang kamoyu no hinoy usto. 16Êmbayro man, ay kailangan tamon honolên ya namwangan tamina. 17Patêl ko ha Panginoon, magmimiha kaw nakêm ha pamanoto yo kangko, haka kanlan ampanoto ha nag-in biyay naên. 18Panay kon anhabiên kamoyu, haka amêhên omanên kon habiên hên main lamoy tangih, ya mal-at êt ya kapatsi ni Apo Jesu-Cristo, ta ha pamimiyay la, ay andaygên lan ayn alagá ya pangamatsi na ha koros. 19Impiyerno ya pilakwan la, ta ya kalabayan lawini la ya andaygên lan diyos. Haka an-ipaglambung lay dapat lan ikarêng-êy, haka an-ihipên lan bêngat ya tungkol ha biyay la bayri ha luta. 20Noa, kantamo, ay langit ya mantêg tamon logal, ya ubatan ni Panginoon Jesu-Cristo, ya mámiligtas, ya an-êngganan tamo. 21Hiya ya managili hên lawini tamon panluta hên bayoy lawini, hên nanad lawini na, ya panlangit. Daygên nay habayto ha kapangyarihan na, ya ampamahuko hên balang hino kana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\