Filipos 4

1Patêl ko ha Panginoon, pakataniêhên yoy pakikimiha yo kan Panginoon. Anlugurên kataw haka angkalêngêw ako kamoyu. Hikaw ya taganán ampamahigla kangko. Andayêwên kataw ha arapan lan kaatag. 2Hikaw, Euodia haka Sintique, ampakihabi ko kamoyu, ya mikahundo kaw na dayi ya lowa, hên êmên mipatêl ha Panginoon. 3Ampakihabi ko êt kamo, ya mapaypaniwal-an kon kalamo, ya hawpan mo hilay hata loway babayi. Habain hilay lowa ay nakahawop kangko ha pamipamwang hên Mangêd ya Habi, kalamo ni Clemente haka ya kaatag ya kapareho kon mámipamwang. Ya langan la ay inhulat ni Apo Namalyari ha libro na ya panlêkan langan lan andyanan nan biyay ya ayn angga, hên kalamo na ha langit. 4Dapat panay kaw maghigla gawan ha pakikimiha yo kan Panginoon. An-omanên kon habiên ya dapat maghigla kaw. 5Dapat magmaaypa kaw hên nakêm, ta marani yana ya pamanlumatêng nan Panginoon. 6Alwa yon papotogên ya nakêm yo ha hinon malyari. Noa, ihalangin haka ipakikwa yo hên main pahalamat, ya kaganawan kailangan yo kan Apo Namalyari. 7No daygên yoy habayto, ay dyanan na kaw hên kapatêkbêkan nakêm, ya a makwan maihip, haka habaytoy mag-in nanad bantay ya ampamantay hên nakêm yo gawan ha pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo. 8Amêhên, ya tawlin aral ko kamoyun patêl, ay êmên di: dapat panay yon ihipên ya mangangêd, haka ya hêpat hên dayêwên: ya kaganawan kaptêgan, ya marangal, ya ayn kapintasan, ya malinis, ya makapalugud, haka ya makapadayêw. 9No ihundo yoy panyag yon namwangan yo kangko, haka ya in-aral ko kamoyu, ha pamaghabi ko, haka ha dyag ko, ay panay na kaw lamoan ni Apo Namalyari, ya ampam-in kapatêkbêkan kantamo. 10Ha pakikimiha ko kan Panginoon, ay an-ikahigla kon taganá, ya ha pamakalabah hên nabuyot ya panaon, ay naipahlêk yoy pamanlugud yo kangkon oman. Muwang kon taganá ya a yo ko anliwaan, haka babayo yon naarap hên ipagtan ya hawop yo kangko. 11Angkahabi koy habayto hên alwan ha ampanikapan kataw hên hawop yo, ta mahiglay nay kaihipan ko, hinoman ya angkaranasan ko. 12Naranasan kinay kairapan, haka nadanasan ko etaman ya kasaganaan. Ha hinon arapên ko, ay nipasnaw ya ihip ko, angkabhoy ako man, o matsi kon lonoh, kasaganaan man, o kairapan. 13Maubuh kon madyag ya habayto, ta andyanan na ko ni Apo Jesu-Cristo hên kataniêhan nakêm. 14Êmbayro man, ay mangêd ya dinyag yo hên hinawpan yo ko. 15Muwang yo etaman hên taga-Filipos, ya patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon, ya hikaw bêngat ya nanaglap kangko hên inumalih ako bahên ha Macedonia, hên habayton una kon namitoro hên Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo. 16Haka hên atsi ko man bayro ha balayan Tesalonica, ay alwan bat minghan kaw namagtan hên kailangan ko. 17Alwan ha ampanapolan kataw ha an-idin yo kangko, noa, ya labay ko ay mapahanan ya itumbah ni Apo Namalyari kamoyu. 18Amêhên, ta naubuh kinan natanggap ya impagtan yo kan Epafrodito ay ampipasnaw kina. Kaalimbawaan hên impagtan yo ay nabango ya paraêp ya tinanggap ni Apo Namalyari haka nakapahigla kana. 19Gawan ha pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo, ay hi Apo Namalyari, ya main pibandian ya a maubuh, ay mam-i kamoyu hên kaganawan kailangan yo. Hiya ya ansimbaên ko. 20Puriên tamo ya, ya Tatang tamo hên ayn angga. Amen. 21Idaoh yoy hata pangumusta naên ha balang pinili ni Apo Namalyari ya main pakikimiha kan Apo Jesu-Cristo. Hilay patêl tamo ay kalamo ko hên ampipangumusta kamoyu bahên. 22An-ipadaoh ya pangumusta kamoyu, hên hilay pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana, ya atsi bayri, lalon-laloy na hilay ampag-obra bayri ha balin ampamaala ha Gobyernon Roma. 23Panay dayin atsi kamoyu ya ingalo ni Panginoon Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\