Filemon 1

1Hiko hi Pablo ya main hulat hên habaytsi. Hikoy nakahukul gawan ha pangitoro kon tungkol kan Apo Jesu-Cristo. Hi Timoteo ya patêl tamo ha Panginoon ay kalamo kon ampanulat hên habaytsi ya para kamo, Filemon, ya anlugurên naên kalamo ha paytoro. 2Habaytsi ya hulat ay para etaman kan Apia ya patêl tamo ha Panginoon, haka para kan Arquipo ya kapareho tamo ya ayn têgên ha paytoro na hên tungkol kan Panginoon Jesu-Cristo. Habaytsi ya hulat ay para etaman kanlan patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon ha bali mo, Filemon. 3An-ihalangin naên kaw ya dyanan kaw dayi hên kapatêkbêkan nakêm, haka ingalwan kaw dayi ni Apo Namalyari ya Tatang tamo, haka ni Panginoon Jesu-Cristo. 4Ha panalangin ko, ay panay katan an-ilamo hên ipagpahalamat kan Apo Namalyari, ya ansimbaên ko, 5ta angkabalit-an koy tungkol ha paniwala mo kan Panginoon Jesus haka tungkol ha pamanlugud mo kanlan kapareho mon pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana. 6An-ipanalangin ko ya paypamwang mo hên paniwala mo kan Apo Jesu-Cristo ay maymukat hên ihip lan ampanggilam kamo ya tungkol ha kaganawan kangêran ya idin kantamo gawan ha paniwala tamo kan Apo Jesu-Cristo. 7Hiko etaman, patêl ko, ay hadyay kahiglaan ko, haka nitalaba ko gawan pamanlugud mo ya namahigla hên nakêm lan pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana. 8Gawan ha pamanhumonol ta kan Apo Jesu-Cristo ay main akon karapatan hên mamiutoh kamo hên daygên ya dapat mon daygên. 9Noa, a kata iutoh, ta gawan ha pamanlugud ko kamo, ay ampakihabi ko tana kamo. Hiko hi Pablo, ya toay na, ya nakahukul gawan kan Panginoon Jesu-Cristo. 10Ampakihabi ko kamo, hi Onesimo, ya nag-in nanad kinan anak, gawan nagpalokop yay na kan Apo Jesu-Cristo kaban atsi ko di ha hukulan. 11Hên hato ay ayn kan pakinabang kana. Noa, amêhên ay mahlay ya maihawop na kanta. 12Paorongên ko ya bahên kamo. Êmbayro man, ya nakêm ko ay panay atsi kana. 13Labay ko dayi hên maglaêh ya tana di hên manawop kangko, hên kahagili mo kaban atsi ko ha hukulan gawan ha pangitoro kon tungkol kan Apo Jesu-Cristo. 14Noa, a ko labay daygên ya habain, ta labay ko pon hên mamwangan, no mabay ka etaman. A ko labay hên pilitên ka hên manyag kangêran, noa, labay koy kalabayan mo ya mahonol. 15Ta kayno kalabayan ni Apo Namalyari ya nipapawa ya pon kamo, ta êmên ha pag-orong na ay atsi ya kamo hên ayn angga, 16alwan bêngat nanad ipoh, noa, ha kapareho minan ampagpalokop kan Panginoon Jesu-Cristo etaman. Anlugurên ko ya, noa, hikan pêtêg ya manlugud êt kana dayi, ta ipoh mo ya, bayo kapareho mo ya êt hên ampagpalokop ha Panginoon. 17Kabay no an-itad mo ko hên mantêg mon kalamo, ay tanggapên mo ya etaman dayi hi Onesimo hên nanad hên pamananggap mo kangko. 18Noa, no main yan kasalanan kamo, o utang man kamo, ay hikinay mamayad. 19Hiko taganá hi Pablo ya nanulat hên hatsi ha sarili kon gamêt, ya pêtêg hên mamayad, ta a ko labay ungkatên kamo ya hika ay main biyay ya ayn angga gawan kangko. 20Awo, patêl ko ha paniwala kan Apo Jesu-Cristo, main akon labay kamo gawan ha paniwala ta. Pahiglaên mo dayi ya nakêm ko gawan hika ay kapareho kon nagpalokop kan Apo Jesu-Cristo. 21Hinulatan kata gawan angkasigurado ko ya daygên moy kalabayan ko. Haka muwang ko ya igit pon baydo ya daygên mo. 22Ampakihabi ko êt kamo ya panlêan mo kon mapaidyanan ko, ta ha panalangin yo, no kalabayan ni Apo Namalyari, ay makaorong ako bahên. 23Angkumustaên ka ni Epafras, ya kalamo kon nakahukul gawan ha pangitoro hên tungkol kan Apo Jesu-Cristo. 24Hi Marcos, hi Aristarco, hi Demas, hi Lucas, haka ya kaatag pon ya kalamo ko ha pamanoro, ay ampangumusta etaman kamo. 25Ingalwan kaw dayi ni Apo Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\