Impamwang 1:9

9Hiko hi Juan, ya mihay patêl yo ha Panginoon. Gawan ha ampaniwala ko kana, ay hikoy kalamo yo ha pamagtêêh ha kaparusaan, haka ha pamanlokop na ya lumatêng. Ha pamarusa la kangko, gawan ha pamipamwang kon habi ni Apo Namalyari, haka ya tungkol ha impamwang ni Panginoon Jesu-Cristo, ay gintan la kon intapon ha pulo ya nag langan Patmos.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More