Impamwang 10

1Pamakayarin habayto, ay main a êt hên impahalumata kangko ya miha pon ya makapangyarihan ya anghel ni Apo Namalyari. Antumaoy yan ubat ha langit hên nakakolob hên ginêm. Main yan buwangaw ha ugton ulo na, ya lupa na ay nanad allo, haka ya bitsih na, ay nanad ha tarêk ya man-alob. 2Main yan antalanên ya nanaway, naka-tsili-tsil ya kahulatan, ya binuhal na. Ya panabtab hên bitsih na ay intuk-o na ha dagat, haka ya uki hên bitsih na ay intuk-o na ha luta. 3Nan-angaw ya hên makhaw hên nanad ha paman-êngêl hên leon, bayo nangilat bayto hên katapito. 4Hên pamakayarin hatoy kilat, ay ihulat ko dayi ya napoliah ko, noa, main akon nagilam ya habi ya ubat ha langit, ya wana, “Paan minan ihulat ya hinabi hên habaytoy pitoy kilat ta idin mo tana ha nakêm mo!” 5Hato etaman ya anghel ya nagtok-o ha dagat haka ha luta, ay intag-ay na ha langit ya panabtab hên gamêt na, 6ta ha langan ni Apo Namalyari, ya ampam-in biyay hên ayn angga, ya nanyag hên langit, luta, dagat, haka kaganawan atsi bayro ay naghumpa ya, ya wana, “Taganán a yay na mangênggan hi Apo Namalyari! 7No pahyêpan nan ikapiton anghel ya tambuyok na, ay tuparên nay na ya a nan impamwang ha kal-atan, ya impamwang nan bat kanlan mámipamwang ya naghuyo kana.” 8Pamakayari, ay nagilam kina êt ya habaytoy habi ya ubat ha langit, ya wana, “Hali, kowên minay habaytoy papel ya nakabuhal ya antalanên nan anghel ya nakatok-o ha dagat haka ha luta.” 9Kabay nilako kinan pinakikwaan kanan anghel ya hatoy papel ya nakabuhal. Wana kangko, “Kowên mina haka mon kaên. Napait ya habain ha bitoka, noa, kaban atsi ya ha bêbêy mo ay nanad yan ayang pulot panilan.” 10Ginawang kina ta kinnan ko ya. Habayto ay nanad ha ayang pulot hên atsi ya ha bêbêy ko, noa, hên naiboon kina, ay nangayabaab ya bitoka ko. 11Haka main namiutoh kangko, “Ipapêt mon oman ya tungkol ha malyari kanlan ari haka hilay tawo ya ubat ha balang láhi, ha balang bansa, haka ha balang habi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\