Impamwang 11

1Pamakayarin habayto, ay dinyanan ako hên panukat ya nanad ha têkên haka inutuhan ako hên êmên di, “Mirêng ka ta hukatên moy Templo ni Apo Namalyari haka ya paybul-ihan hên paypaahukan hên pabango ha pamagsimba kana, ya dyag ha ginto, ya atsi ha arapan na. Haka mo bilangên ya atsi bayron ampipagsimba kana. 2Noa, paan mon hukatên ya plasa ya atsi ha dungla hên ilwangan Templo, ta habaytoy indin kanlan a ampagpalokop kana, ta anggan Jerusalem, ya banal ya balayan na, ay hambutên la ha apatapo boy loway buwan ya kabooan hên 1,260 ya allo. 3Ha kabooan hên habaytoy 1,260 ya allo, ay mangiutoh hi Apo Namalyari hên loway mámaptêg ya mámipamwang hên ipaihip na kanla. Hila ay nakatakop hên nahala, ya palatandaan hên ampagluksa hila.” 4Hatoy loway mamaptêg, ay yabay ya hilay in-alimbawa hên haton lagi, ha loway poon olibo haka ya loway pamyanan solo ya nakairêng ha arapan ni Apo Namalyari, ya Panginoon, ya main tungkulan hên mamaala ha boon luta. 5No main bat hên manabla hên mamakahakit kanla, ay ipapakaawah lay apoy ha bêbêy la, hên pangulam ha kaganawan labay mamakahakit kanla. 6Main hilan kapangyarihan hên mamawal ha uran ha allon pamipamwang la hên ipaihip ni Apo Namalyari kanla. Main hila etaman hên kapangyarihan hên daygên lan daya ya lanêm, haka mamagtan hên hinon salot ya pamairap ha luta ha kata-ungnon labay la. 7Pamakayari hên pamaptêg la, ya pamipamwang hên impaihip kanla, ay main umawah bayro ha ayn anggay kalalêan lubot ya mihay kapapalimoy nanad ayop lalê, ta makilaban ya kanlan lowa. Mahambut hila hên angga ha mapatsi hila. 8Ya bangkay la ay atsi tana ha dann ha Jerusalem, ya pinaypakoan êt kanan Panginoon la ha koros. Habaytoy balayan ay nibahwag ha karawakan dyag ya kaalimbawaan ha balayan Sodoma o bansan Egipto ya parehon ampibahwag ha karawakan dyag. 9Ha boon tatloy allo haka kapitna, ay poliahên ya bangkay la hên hilay tawo ya ubat ha balang láhi, inapopo, habi, haka bansa. Ayn mabay hên mamilbêng bangkay la. 10Mipaghiglan taganá ya hilay ayn paniwala ha pangamatsi lan lowa. Ha kahiglaan la ay mididigalo hila ha miha ta miha, ta habaytoy loway mamaptêg ay hadyay namairap kanla. 11Noa, pamakayarin tatlo haka kapitnan allo, ay biniyay hilan oman ni Apo Namalyari ya hatoy lowa. Hên nirêng hila, ay hadyay limo lan nakahêlêk kanla. 12Bayo nagilam lay makhaw ya habi ya ubat ha langit, ya wana, “Munik kaw bayri!” Hên anhêlkên hila hên kapatsi la, ay anggêtan hilay na hên ginêm hên palako ha langit. 13Ha oras ya habayto ay nanlayon hên hadyay hêkaw, ya ingkahira hên ikamapo hên habaytoy balayan. Piton libo ya tawo ya natsi hên habaytoy layon, haka nalimwan hilay kaatag, haka la sinimba hi Apo Namalyari ya atsi ha langit. 14Habaytoy ikalwan kapapalimoy pamairap ya impahalumata kangko. Biglan lumatêng ya ikatlon kapapalimoy pamairap. 15Hên pahyêpan nay nan ikapiton anghel ya tambuyok na, ay main makhaw ya habi ya naubat ha langit, ya wana, “Ya pamamaala bayri ha boon luta ay indin kan Apo Namalyari, ya Panginoon tamo, haka kanan Mesias, ya Cristo, ya impangakon Mámiligtas ya pinili nan mamaala. Ayn kaatag ya mamaala hên ayn angga.” 16Hatoy lowampo boy apat ya nipagtungkulan ya nakaikno ha pag-iknoan hên mamaala ha dani ni Apo Namalyari ay nandoko hên nakadêngdêng hên nagsimba kana, 17ya wanla, “Hikay ay ampam-in pahalamat kamo Panginoon Diyos, ya makapangyarihan ha kaganawan. Hika ya Diyos hên haton lagi, amêhên, haka magpa ayn angga. Ya pamamaala mo hên kapangyarihan mo, ya ayn kapantag, ay nag-umpisay na. 18Hilay a ampagpalokop kamo, ay hadyay tobag, noa, marani ya panaon hên pamanatol mo kanlan natsi. Marani etaman ya panaon hên dyanan mon primyo hilay mámipamwang ya naghuyo kamo, haka hilay pinili mo hên mag-in kamo, ya ampam-in galang kamo, ya hilay main tungkulan haka hilay ayn tungkulan. Marani etaman ya panaon hên parusaan mo hilay ampanira ha boon luta.” 19Pangayarin habayto, ay naloat ya kabat hên Templo ni Apo Namalyari ha langit, haka nahêlêk ko bayro ya Baol hên Kahundoan, ya pinamihinêpan hên tsipan ni Apo Namalyari. Bayo nangimat haka nanêlêgêdêg haka nagdili-kidik ya kilat, haka nanlayon haka nanguran hên tagunlinaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\