Impamwang 14

1Hên nanlêk kinan oman ha halumata ko, ay nahêlêk ko ha marayo-dayo ya Biseron Tupa ya nakairêng ha Tawgtug Sion haka atsi hila êt bayro hên kalamo nay dinalan boy apatapo boy apat ya libo (144,000) ya katawo ya inligtas na. Nakahulat ha dampal la ya langan nan Biseron Tupa haka langan ni Apo Namalyari, ya Tatang na. 2Haka nagilam koy mihay habi ya angkaubat ha langit ya nanad ha lanêm ya man-awk, nanad êt ha kilat ya magdili-kidik, haka nanad êt ha tonoy hên alpa ya antsig-tsigên la. 3Hilay dinalan boy apatapo boy apat ya libo (144,000) ya katawo ay nakaarap kanan hatoy nakaikno, hên ampamaala, haka kanlan hatoy apat ya angkabiyay, ya napnoan hên mata, anggan kanlan hatoy lowampo boy apat ya nipagtungkulan. Ampipagkanta hila hên bayon kanta. Hilan bat ya habaytoy 144,000 ya inakbus ha karawakan dyag ya makaluta, ya makapagkantan habaytoy kanta. 4Hilay habaytoy lalaki ay a naamuyot hên magsimba ha alwan pêtêg ya diyos, ya nanad ha a hila nakitakêh ha alwa lan ahawa. Anhumonol hila kanan Biseron Tupa, ay idi man ya lakwên na. Hila ya kauna-unaan hên inahig, hên inakbus ha kaganawan tawo. Hila ya nag-in digalo kan Apo Namalyari haka kanan Biseron Tupa, ya nanad ha kauna-unaan nagapah, ya an-idin kan Apo Namalyari hên pahalamat ha nagapah. 5A hila naghabin kalaraman, gawan ayn hilan kapintasan. 6Bayo nahêlêk koy miha pon ya anghel ya anlumpad ya ampantan hên mangangêd ya habi ya a mangoman hên magpa ayn angga. Impamwang nay habayto ha kaganawan bansa, láhi, haka ha kaganawan habi ha boon luta. 7In-ikhaw nay pamaghabi na, ya wana, “Dapat magkamain kaw hên pamanggalang haka pamagsimba kan Apo Namalyari, ta nilumatêng ya panaon hên pamanukom na. Awbay, dapat yon puriên ya nanyag hên langit, luta, dagat, haka lanêm sibol!” 8Bayo nahêlêk koy miha pon ya anghel, ya ikalwa, ya ampamiangaw hên êmên di, “Taganán ulamên ya balayan Babilonia, ya bantog, gawan hiyay nangamlug kanlan tawo ha balang bansa hên magsimba ha alwan pêtêg ya diyos, kabay ulamên na ni Apo Namalyari hên ayn ingaloy pamarusa.” 9Haka ampamiangaw hên ikatatlon anghel, ya wana, “Hilay hatoy ampagsimba kanan habaytoy unan kapapalimoy nanad ayop lalê, haka ha rebulto na, ya hilay tinatakan ha dampal o ha gamêt, 10ay maranasan lay nay ayn ingaloy pamarusa ni Apo Namalyari kanla. Parusaan hila ha apoy haka sulpud ha arapan lan anghel ni Apo Namalyari, haka hatoy Biseron Tupa. 11Ya ahuk ya ubat ha apoy ya ampamairap kanla ay a maanggaan. Allo yabi hên magpa ayn angga ya pamag-irap hên hilay nipagtatak hên langan hên hatoy unan kapapalimoy nanad ayop lalê, ya ampagsimba kana haka ha rebulto na.” 12Kabay hikaw ya pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana, ya anhumonol ha an-iutoh na, haka ampaniwala kan Panginoon Jesus, ay pagtêêhan yoy kairapan haka pakataniêhên yoy paniwala yo. 13Pamakayari ay nagilam koy mihay habi ya ubat ha langit, ya wana, “Ihulat moy habaytsi: Iningalwan hilay matsi paubat amêhên, ya main pakikimiha kan Panginoon Jesus.” “Awbay!” wanan Espiritu ni Apo Namalyari. “Makapagpainawa hilay na ta tumbahan hila ha kangêran ya dinyag kanla.” 14Hên mangoman akon nanlêk ha halumata ko, ay main akon nahêlêk ya ginêm ya bapan putsi, haka ya nakaikno bayro ya nanad tawo, ya nakakoronan ginto, ya ampanalan êt hên gagapah ya hadyay tarêm. 15Haka main kaatag ya anghel ya inumawah ha Templo ya namikhaw hên naghabi kanan hatoy nakaikno ha ginêm, “Gamitên minay gagapah mo gawan panaon hên pamanggapah hên tsiponên hilay tawo ha luta.” 16Kabay ginamit nay nan hatoy nakaikno ha ginêm ya gagapah na ha panipon ha malyarin gapahên ha luta. 17Pamakayari, ay main inumawah ha Templo ha langit ya miha pon ya anghel ya nakatalan hên gagapah ya hadyay tarêm. 18Inumawah êt ya mihay anghel ya ubat ha paybul-ihan hên paypaahukan hên pabango, ya ampamaala ha apoy, haka na in-ikhaw ya baêg na do ha kalamo na ya ampanalan gagapah ya hadyay tarêm, ya wana, “Gamitên minay gagapah mo hên pamutsin kumpol ubas ha luta ta nawtoy na.” 19Kabay ginamit nay nan hatoy anghel ya gagapah na hên pinamutsi hên ubas ha boon luta haka na inhamwag ha pay-unaban. Ya in-alimbawa di, ay êmbayroy iparanas ni Apo Namalyari ya hadyay pamarusa na ha kaganawan nanalanghang kana bayri ha luta. 20Hatoy pay-unaban ay atsi ha ilwahan hên balayan, haka ya habaw hên ubas etaman ya ampihipwak, ay alwan kaatag no alwan ya daya ya in-alimbawa ha habaw hên habaytoy ubas, ya ampanlanab hên ampidaoh hên mamêrad tanan mag tatlon gatoh ya kilometro haka mamêrad tanan mihay metros haka kapitna ya kalalêan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\