Impamwang 16

1Bayo main akon nagilam ya hadyay hêkaw habi ya ubat ha Templo, ya ampamiutoh kanlan pitoy anghel ni Apo Namalyari, ya wana, “Hali ibullog yoy na ha luta ya hatoy pamarusa ya ubat kan Apo Namalyari ya atsi ha pitoy silyaw.” 2Amêhên, hatoy unan anghel ay nakoy nan namibullog ha luta hên hatoy atsi ha unan silyaw. Namakonkaynaman ay nagkamain kuyapêh ya manguwêk-uwêk ya ilab ha lawini lan hatoy nipagtatak hên hatoy unan kapapalimoy nanad ayop lalê, ya hilay ampagsimba ha rebulto na. 3Pamakayarin habayto, ay imbullog hên ikalwan anghel ya laman hên hatoy antalanên nay silyaw ha dagat. Bayo nag-in nanad daya hên tawoy natsi, ya habaytoy dagat, kabay kaganawan ya main biyay ha dagat ay natsi. 4Pamakayarin habayto, ay imbullog hên ikatatlon anghel ya laman hên antalanên nay silyaw, ha kaganawan ilog haka sibol, kabay nag-in daya ya lanêm. 5Bayo nagilam koy hinabi nan hatoy anghel ya ampamaala ha kaganawan lanêm, ya wana, “Apo Namalyari, hika ya makatoynungan haka banal, ya atsi yana hên haton lagi, angga amêhên! Hêpat ya pamarusa mo kanla, 6gawan pinatsi lay mámipamwang mo haka hilay kaatag pon ya pinili mo hên mag-in kamo, kabay hêpat kanla ya dinyanan mo hilan daya ya ininêm la!” 7Main akon nagilam etaman ya habi ya ampangubat ha paybul-ihan hên paypaahukan hên pabango ha pamagsimba kan Apo Namalyari, ya wana, “Awbay, Apo Namalyari, hika ya Panginoon, ya makapangyarihan ha kaganawan! Taganán pêtêg ya hinabi nan habaytoy anghel gawan makatoynungan haka hêpat ya pamarusa mo kanla.” 8Bayo namibullog ya habaytoy ikaapat hên anghel, hên laman hên hatoy antalanên nay silyaw bayro, ha allo, ta êmên lalo inumomot ya habayto, hên pinangiyaw ha balang miha. 9Nangaiiyaw hila, noa, kanan simbaên la hi Apo Namalyari, ya ampamaala bayro ha salot ya pamairap kanla, ay minusmus la ya pon êt, haka a la pinaghêhêan hên tinalibatokan ya kasalanan la. 10Haka na etaman imbullog hên ikaliman anghel ya laman hên antalanên nay silyaw ha angkalokopan hên hatoy unan kapapalimo ya nanad ayop lalê. Kabay dinumiglêm ya boon angkalokopan nan habayto. Ampang-ngê-ngêt hilay tawo gawan ha hadyay ilab ya angkatanam la. 11Noa, a la pon êt pinaghêhêan ya andaygên lay kasalanan, yan minusmus la ya pon êt hi Apo Namalyari ya atsi ha langit, gawan ilab hên pangaiyaw haka kuyapêh la, haka kaatag pon hên hakit ha balat, ya angkaranasan la. 12Bayo namibullog ya hatoy ikaanêm hên anghel, hên laman hên hatoy antalnên nay silyaw, do ha mahlay ya ilog Eufrates, kabay ya lanêm bayro ay kinumlang, ta êmên main hilan danan ya ampamaala, kalamo lay hundaloh la, ya maubat ha dahon awahan allo. 13Pamakayari ay nahêlêk koy tatloy nangarawak ya espiritu ya nanad togak. Ya miha ay inumawah ha bêbêy hên habaytoy hadyay hêlay nanad dapo, ya ikalwa ay inumawah ha bêbêy hên hatoy unan kapapalimoy nanad ayop lalê, haka ya ikatatlo ay inumawah ha bêbêy nan ikalwan kapapalimoy nanad ayop lalê, ya propeta ya malaram. 14Habaytoy nangarawak ya espiritu ya ubat kan Satanas, ay bat hên ampipanyag kapapaêpapah ha arapan lan ampamaala ha boon luta, ta êmên la hila tsiponên hên lumaban ha gulo ya intakda ha maalagáy allo ni Apo Namalyari ya makapangyarihan ha kaganawan. 15Wani Panginoon Jesu-Cristo, “Manggilam kaw na, ta bigla kon mako bahên hên êmên ha biglan pamanlumatêng hên manakaw. Iningalwan hilay malatngan ya panay hên nakal-an, hên nakatakop, ta a hila mipakarêng-êy hên ibita-bita hên nakalaboh ha arapan hên kal-atan.” 16Amêhên, ay naka-tsipon hilay ampamaala ya nilako lan hatoy nangarawak ya espiritu ha logal ya ambaêgên Armagedon ha habi lan Hebreo. 17Pamakayarin habayto, imbullog hên ikapiton anghel ya laman hên hatoy antalnên nay silyaw ha angin, haka wanay na ni Apo Namalyari hên namikhaw hên naghabi ya naubat ha Templo, “Nayari yana.” 18Namakonkaynaman ay hadyay nay kimat haka manêlêgêdêg haka magdili-kidik ya kilat. Nanlayon êt hên hadyay hêkaw. Babayon nanlayon hên êmbayroy kakakhawan, ta paubat hên dinyag ya tawo ay ayn êmbayro. 19Ya kahlayan balayan Babilonia ay nag-in tatloy atag hên napihiyay, haka ya balayan ha balang bansa ay nigêyma. A na niliwaan hên pinarusaan hên ayn ingalo ni Apo Namalyari ya balayan Babilonia gawan ha hadyay huluk na bayro ha kal-atan kasalanan na. 20Hilay pulo ha dagat haka hilay tawgtug ay bat nangaplak. 21Bayo nanguran hên pangahlayan tagunlinaw ya ampagtimbang hên pêrad tanan mag limampoy kilo ya balang miha. Nangadug-anan hilay atsi ha luta, kabay minusmus la hi Apo Namalyari ha hadyay pamarusa na kanla ha kapalimoy tagunlinaw ya nilumatêng kanla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\