Impamwang 18

1Pamakayarin habayto, ay main akon nahêlêk ya mihay na êt ya anghel ya matag-ay ya tungkulan, ya an-umaypa, hên ubat ha langit. Nahawangan ya boon luta ha hadyay hawang na. 2Impakaangaw nan hinabi, “Taganán inulam ya balayan Babilonia, ya bantog ha karawakan! Nag-in logal yay na hên labwad luta haka kaatag pon ya nangarawak ya a angkahêlêk, haka hino-hino kay na hên ya kapadiri ya manok lalê ya mipanalay bayro. 3Inulam ya balayan Babilonia gawan habaytoy nangamlug ha balang bansa haka hilay ari la hên magsimba ha alwan pêtêg ya diyos, ya nanad ha pamangamlug na kanla hên manyag hên karawakan kalabayan lawini! Hilay nangalakal bayro, ay nag-in mabandi gawan a ya napda ha hinoman.” 4Bayo main kina êt nagilam ya kaatag ya habi ya angkaubat ha langit, ya wana, “Umalih kaw na bahên ha balayan Babilonia ya hikaw ya pinili ko hên mag-in kangko! Paan kaw makilamo ha pamanyag nan kasalanan, ta êmên a kaw milamo ha salot ya pamairap kana! 5Gawan hadyay nay kasalanan na, ya nakabunton hên angga ha ampiabot ha langit, kabay parusaan yay na ni Apo Namalyari. 6No ay-êmên ya pamairap na ha kaatag, ay igit pon bayro ya pamaghigantsi ni Apo Namalyari kana, hên ayn ingaloy pamarusa. 7No ay-êmên yan nagpakahigla, haka nagpakapda ha balang hino, ay-êmên êt bayro ya iparanas kanay hadyay kalungkutan haka hadyay pamairap. Ta ampandayêw yan sarili na, ya wana ha ihip na, ‘Hiko ya ampamaala. Yarin bawo ko! Magpa ayn angga, ay a ko maglungkot!’ 8Gawan êmbayroy atsi ha ihip na, ay biglan lumatêng kana ya hadyay salot ya pamairap kana, ya hino-hino kay na hên, ya mangaldêg ya hakit, hadyay kalungkutan, haka mamapitay ya lonoh, angga ha iulam ya ha apoy, gawan makapangyarihan hi Apo Namalyari ya Panginoon ya mamarusa kana.” Habaytoy anggaan hên habi ya naubat ha langit. 9Kaban anhêlkên lay hadyay ahuk ya ubat kana, ay mipanyêngên ya hilay ari bayri ha boon luta ya nakilamo kana ha pamagsimba ha kaatag kan Apo Namalyari, ya nanad nipanakêh kana haka nagpakapda. 10Mipammirêng hila tana ha marayo-dayo, gawan malimo hilan midamay ha parusa kana. Anhabiên la tana, “Taganán kaingalo ka, ya kakahlayan balayan Babilonia gawan biglan nilumatêng ya parusa kamo! Kakahlayan mo man, ay ha mihay oras bat, ay inulam kay na!” 11Hila etaman ya mangalakal ha boon luta ay mipanyêngên, haka mipaglungkot gawan ha nalyari ha balayan Babilonia, gawan ayn nanan manaliw hên kalakal la. 12Ayn nanan manaliw hên perlas, ginto, pilak, haka hinon mangaalagáy bato. Ayn nanan manaliw hên pangahampatan binara ya tela ya naputsi, o kakulay moradoy ubi, o naorit, o sida. Ayn nanan mipanaliw hên hino-hino kay nahên ya nabango ya kayo, o dyag ha bangil hên elepante, dyag ha mangaalagáy kayo, tangso, bakal, haka dyag ha baton marmol. 13Ayn nanan manaliw hên pampalahap kaên, nanad ha kanela. Ayn nanan manaliw hên pabango nanad ha libanon haka mira. Ayn nanan manaliw hên alak, taba, arina, trigo, baka, tupa, kabayo, kalesa, haka ipoh. 14Kabay wanlan hatoy mangalakal ubat ha boon luta kana, “Sayang! Ya hinon labay mon makwa ay ayn ana! Pibandian mo, haka kahampatan mo, ay ahina mahêlêk hên oman!” 15Hilay hatoy mangalakal ya nibandi kana, ay mipammirêng ha marayo-dayo, hên angkalimon pakarani bayro, ta a la labay milamo ha pamarusa kana. Mipanyêngên haka mipaglungkot hila tana, ya wanla, 16“Hay! Taganán kapaingalo ya nalyari ha hadyay hêlay balayan Babilonia! Hên hato ay pangahampatan takop ya naputsi, o kakulay moradoy ubi, o naorit ya an-itakop lan tawo bayro. Nakauno haka naka-tsingga hilan ginto haka kaatag pon ya mangaalagá ya hino-hino kay na hên ya nanad ha perlas! 17Ha mihan bêngat ya oras ay inulam ya habayto!” Hilay kapitan, haka hilay mangalakal ha dagat, haka kaatag pon ya nakahakay ha kaganawan barko ya atsi ha marayo-dayo, 18ay mipan-angaw uston hêlkên lay ahuk ya ubat bayro ha angkaulam, ya wanla, “Ayn ana ya balayan Babilonia ya ayn kapantag ha kahlayan!” 19Tsikpaên lay pagaw la ha hadyay panyêngên la, haka pamag-lungkot la, ta wanla, “Taganán kaingalo ya kahlayan balayan Babilonia! Naubuh hilan nibandi ya main barko ha bandi na! Noa, mihan bat ya oras ay naulam ya!” 20Dapat maghigla kaw ya atsi bahên ha langit gawan ha nalyari kana! Dapat maghigla kaw ya apostol, haka hikaw ya mámipamwang hên impaihip kamoyu ni Apo Namalyari, haka hikaw ya kaatag pon ya ampaniwala kan Apo Namalyari, ta pinarusaan yay na ni Apo Namalyari gawan ha dinyag na kamoyu hên hato! 21Pamakayarin habayto, ay hinapwat nan mihay makapangyarihan ya anghel ni Apo Namalyari ya mihay hadyay hêlay bato haka na intapon ha dagat, ta wana, “Êmbayro ya pangaulam hên kahlayan balayan Babilonia, hên ahina mahêlêk oman. 22Ayn nanan kagilaman hên alpa ya antsig-tsigên, pamagkanta, pamagbulongudyong, haka pamanugtog hên torotot. Ahina mahêlêk ya mangagaling hên manyag hên hinoman, haka ayn nanan kagilaman hên hênêg hên pambayo. 23Ayn nanan kahêlkan hên dêkêt solo, haka ayn nanan magilaman ya kahiglaan habi lan bayon kasal. Ta habaytoy pamarusa kamo gawan matag-ay ya nakêm lan hinabi hên hilay mangalakal bahên ya mabandi hila ha hinoman, haka gawan niloko moy balang bansa ha kalokwan mo.” 24Pamarusa ya habayto ha Babilonia gawan ha kal-atan mámipamwang, haka kaatag pon ya ampaniwala kan Apo Namalyari, ya pinatsi na, anggan hila ya pinatsi ha boon luta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\