Impamwang 18:23

23Ayn nanan kahêlkan hên dêkêt solo, haka ayn nanan magilaman ya kahiglaan habi lan bayon kasal. Ta habaytoy pamarusa kamo gawan matag-ay ya nakêm lan hinabi hên hilay mangalakal bahên ya mabandi hila ha hinoman, haka gawan niloko moy balang bansa ha kalokwan mo.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More