Impamwang 18:4

4Bayo main kina êt nagilam ya kaatag ya habi ya angkaubat ha langit, ya wana, “Umalih kaw na bahên ha balayan Babilonia ya hikaw ya pinili ko hên mag-in kangko! Paan kaw makilamo ha pamanyag nan kasalanan, ta êmên a kaw milamo ha salot ya pamairap kana!

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More