Impamwang 2

1Wanay na êt hên namihundon pamaghabi na hi Apo Jesu-Cristo ha halumata ko, “Pagtanan mon hulat ya in-utoh hên mamaala kanlan angkapi-tsi-tsipon ha pagtsiponan hên pagsimbaan kangko ha balayan Efeso. Êmên ya di ya ihulat mo: “Habaytsi ya anhabiên kon ampanalan hên pitoy bêtêwên ha panabtab hên gamêt ko, ya ampibita-bita ha pibonakan hên pitoy gintoy pamyanan solo: 2Angkamwangan ko ya pamimiyay yo, pamagpagal yo, haka pamagtêêh yo. Muwang ko, ya a yo ampaulayan hên makilamo kamoyu hilay ampanyag karawakan. Muwang ko ya nasubukan yo hilay nay ampagbabaran apostol, haka napaptêgan yo ya hila ay taganán alwan apostol, ta alwan pêtêg ya toro la. 3Gawan kangko ay a kaw angkahawa hên idin ya boon biyay yo ha pamagtêêh ha kal-atan hên kairapan ha pamanhumonol yo kangko. 4Noa, habaytsi ya a ko angkalabayan ha pamimiyay yo: ya pamanlugud yo kangko haka kanlan kapareho yon ampaniwala kangko, ay alway nan êmên haton una, ta natambaang kaw na. 5Panêmtêmên yo ya una yon pamanlugud, haka paghêhêan yon talibatokan ya pangatambaang yo kangko boy kanlan kapareho yon ampaniwala kangko. Mamiyay kaw oman hên nanad hên pamimiyay yo hên haton kauna-unaan kaw hên naniwala kangko, ta no a kaw maghêhê, ay alihên ko ya solo yo ha pinamyanan kana. 6Noa, an-ikahigla ko, ya angkahêmêkan yo etaman ya angkahêmêkan ko, yabay ya andaygên lan ambaêgên hên Nicolaita, ya ampaniwala hên alwan narawak hên magsimba ha alwan pêtêg ya diyos, haka alwan narawak hên manyag hên karawakan kalabayan lawini. 7“Hikaw ya ampanggilam, ay pakaihipên yo ya panhabiên nan Espiritu ni Apo Namalyari kanlan angkapi-tsi-tsipon ha pagtsiponan hên pagsimbaan kangko! Hilay mipanambut ha karawakan, ay dyanan kon karapatan hên mangan tagêy hên kayo ya ampakab-in biyay ya ayn angga, ya atsi ha Paraiso, ha ampaidyanan ni Apo Namalyari.” 8Wanay na êt ni Apo Jesu-Cristo ha halumata ko, “Pagtanan mon hulat ya in-utoh hên mamaala kanlan angkapi-tsi-tsipon ha pagtsiponan hên pagsimbaan kangko ha balayan Esmirna. Êmên ya di ya ihulat mo: “Habaytsi ya anhabiên kon ampangubatan haka ya anggaan hên balang hino, ya natsi, noa, biniyay oman. 9Muwang ko ya pamairap ya angkaranasan yo. Muwang ko êt ya ampag-irap kaw, noa, nanad mabandi kaw, ta makhaw ya paniwala yo kangko. Haka muwang ko êt ya pamanira la kamoyu, hên hilay ampagbabaran ya hila ay Israelita, noa, atsi hila ha pangkat ya atsi ha lokop ni Satanas. 10Paan yon kalimwan ya pamairap la kamoyu ya marani yoy nan maranasan. Kaillag kaw! Ha pamanubuk hên paniwala yo, ay ipapahukul ni Satanas ya ungno kamoyu, haka magdusa kaw ha mapoy allo. Ihundo yoy katapatan yo kangko, agyan patsên la kaw, ta hikoy mamidin kamoyun biyay ya ayn angga. 11“Hikaw ya ampanggilam, ay pakaihipên yo ya panhabiên nan Espiritu ni Apo Namalyari kanlan angkapi-tsi-tsipon ha pagtsiponan hên pagsimbaan kangko! Hilay manambut ha karawakan, ay a mipalako ha pangalwan kamatsan, ha parusa ya ayn angga.” 12Wanay na êt ni Apo Jesu-Cristo ha halumata ko, “Pagtanan mon hulat ya in-utoh hên mamaala kanlan angkapi-tsi-tsipon ha pagtsiponan hên pagsimbaan kangko ha balayan Pergamo. Êmên ya di ya ihulat mo: “Habaytsi ya anhabiên kon main êtak ya napikapakay ngalab ya hadyay tarêm: 13Muwang ko ya balayan, ya ampaidyanan yo, ay main pagtsiponan hên pagsimbaan kan Satanas. Êmbayro man, ay nananiêh ya paniwala yo kangko. Haka a kaw namipuglaoh hên paniwala yo kangko hên hato man hên panaon ni Antipas, ya nanonol kangko haka namaptêg hên tungkol ha kaptêgan hên tungkol kangko, ya pinatsi bahên ha balayan ya ampaidyanan yo, ya angkalokopan ni Satanas. 14Noa, main akon a angkalabayan ha pamimiyay yo. Main ungno kamoyu ya anhumonol ha toro ni Balaam kan Balak, ya nangamuyot kanlan Israelita hên mangan hên imparaêp ha alwan pêtêg ya diyos, haka hên mamabayi boy makilalaki. 15Main êt kamoyu ya anhumonol ha toro lan ambaêgên lan Nicolaita, ya ampaniwala ya alwan narawak hên magsimba ha alwan pêtêg ya diyos, haka alwan narawak hên manyag hên karawakan kalabayan lawini. 16Kabay paghêhêan haka talibatokan yoy nay andaygên yo, ta no ahê, ay bigla kon labanan hilay anhumonol ha toro lan ambaêgên lan Nicolaita, hên êtak koy napikapakay ngalab ya hadyay tarêm ya an-umawah ha bêbêy ko. 17“Hikaw ya ampanggilam, ay pakaihipên yo ya panhabiên nan Espiritu ni Apo Namalyari kanlan angkapi-tsi-tsipon ha pagtsiponan hên pagsimbaan kangko! Ha mipanambut ha karawakan, ay dyanan kon pamangan ya ambaêgên manna, ya nakahimpan ha langit, haka dyanan ko hila hên tsi-tsihan bato, ya naputsi, ya pinamihulatan hên bayoy langan, ya ayn makamwang no alwan bat hên hatoy dyanan hên habaytoy bato.” 18Wanay na êt ni Apo Jesu-Cristo ha halumata ko, “Pagtanan mon hulat ya in-utoh hên mamaala kanlan angkapi-tsi-tsipon ha pagtsiponan hên pagsimbaan kangko ha balayan Tiatira. Êmên ya di ya ihulat mo: “Habaytsi ya anhabiên kon Anak ni Apo Namalyari, ya nanad hên dêkêt hên apoy ya mata, haka nanad tangso ya bitsih, ya kapahilêw. 19Angkamwangan ko ya pamimiyay yo, kabay muwang ko ya pamanlugud yo, paniwala yo, pamaghuyo yo, haka ya pamagtêêh yo ha kairapan. Muwang ko êt ya mangêd pon ya andaygên yo amêhên kanan haton babayo kaw naniwala kangko. 20Noa, habaytsi ya a ko angkalabayan ha pamimiyay yo: ampaulayan yo hi Jezebel, ya mihay babayi ya ampagbabara hên hiyay mihay mámipamwang ni Apo Namalyari. An-amuyotên na hilay tagahonol ko hên manyag karawakan hên nanad ha pamabayi, pamakilalaki haka mangan hên imparaêp ha alwan pêtêg ya diyos. 21Dinyanan ko ya hên panaon hên maghêhê, hên manalibokot ha pamakilalaki na, noa, a ya taganán magbayo. 22Kabay parusaan ko ya hên nabyat ya hakit. Êmbayro êt, ay parusaan ko etaman, ya hilay kalamoy nan ampanyag kasalanan, no a la paghêhêan hên talibatokan ya karawakan ya andaygên la hên kalamo na. 23Haka patsên ko hilay nanad nay nan anak, ya boon nakêm hên anhumonol ha toro na, ta êmên la mamwangan hên hilay angkapi-tsi-tsipon ha balang pagtsiponan hên pagsimbaan kangko, ya hikoy ampamoliah hên nakêm haka manumbah ha balang miha kamoyu, do ha dinyag yo. 24“Kamoyu etaman hên kaatag ha balayan Tiatira, ya a nanggilam ha nangarawak ya toro ni Jezebel, haka ayn muwang ha ambaêgên lan mangalalê ya toro ni Satanas, ay a kataw pabyatan ha aral. 25Ya labay kon bat kamoyu, ay pataniêhên yon mangêd ya paniwala yo kangko hên angga ha pamanlumatêng ko. 26Hilay mipanambut ha karawakan, haka anhumonol ha kalabayan ko hên angga ha anggaan biyay la, ay dyanan kon tungkulan hên mamaala ha balang bansa. 27Mamaala hila kanla hên ayn ingalo hên itad hila ha banga, ya bahakên hên têkên ya dyag ha bakal. 28Ta idin ko kanla ya tungkulan ya indin kangkon Tatang ko, haka ya bêtêwên ya ambaêgên manwatah ha palatandaan ya nipanambut hila. 29“Hikaw ya ampanggilam, ay pakaihipên yo ya panhabiên nan Espiritu ni Apo Namalyari kanlan angkapi-tsi-tsipon ha pagtsiponan hên pagsimbaan kangko!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\