Impamwang 20:4

4Pamakayari, ay nakahêlêk akon iknoan lan ampamaala. Hilay nakaikno bayro, ya dinyanan tungkulan hên manatol, ay habaytoy kaêlwa lan pinatsi gawan ha pamaptêg la ha intoro ni Panginoon Jesus, haka ha pangipamwang lan habi ni Apo Namalyari. Hila ay a nagsimba ha unan kapapalimoy nanad ayop lalê, haka a nagpatatak hên tatak na ha dampal o ha gamêt la. Hilay biniyay oman hên mamaala hên kalamo ni Panginoon Jesu-Cristo ha boon maliboy taon.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More